expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: wijziging regeling uitkering

Nr. 99/154
13 september 1999

Wijziging regeling uitkering uit wachtgeldfondsen

De regel dat een werkloosheidsuitkering alleen wordt betaald uit het wachtgeldfonds als de werknemer 26 weken in één sector heeft gewerkt, komt te vervallen. Voortaan wordt de uitkering ook uit het wachtgeldfonds betaald als de werknemer in meerdere sectoren heeft gewerkt. Hiermee wordt de prikkel voor werkgevers versterkt om kortdurende werkloosheid terug te dringen.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de Werkloosheidswet op deze wijze wordt aangepast. Het wachtgeldfonds wordt per bedrijfssector gevormd en financiert de uitkering tijdens de eerste zes maanden van werkloosheid. De premie voor dit fonds wordt geheel betaald door de werkgevers. Doel hiervan is de sector te stimuleren kortdurende werkloosheid te voorkomen. In de Werkloosheidswet is bepaald dat een uitkering alleen ten laste van het wachtgeldfonds komt als de werknemer 26 weken in dezelfde sector heeft gewerkt. Door deze bepaling af te schaffen komen de kosten van het ontslag voor rekening van de sector waarin de werknemer ontslag is aangezegd.

In het voorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet krijgt verder de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid uitkeringsgerechtigden vrij te stellen van een aantal verplichtingen. Deze bevoegdheid berust nu bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Het gaat om verplichtingen als de sollicitatieverplichting, de verplichting een aanbod van passende arbeid te aanvaarden en de verplichting mee te werken aan noodzakelijke scholing. Omdat deze verplichtingen belangrijke instrumenten zijn in het overheidsbeleid om WW-gerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, wordt de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen overgeheveld naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

13 sep 99 15:44

Deel: ' Wijziging regeling uitkering uit wachtgeldfondsen '
Lees ook