Productschap Diervoeder


01/03/1999

Wijziging wettelijke regeling verbod op diermeel in voer voor herkauwers

Op 1 maart 1999 is de Regeling verbod diermelen in diervoeders van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in werking getreden.

De Staatssecretaris verbiedt met deze regeling het bereiden, voorhanden of in voorraad hebben, be- en verwerken, afleveren en vervoederen van voor herkauwers bestemde voeders waarin bepaalde eiwitten afkomstig van zoogdieren en pluimvee voorkomen. Deze regeling vervangt de tot 1 maart geldende productschapsregeling omtrent dit onderwerp en strekt zich, zoals aangegeven, tevens uit tot een verbod op dierlijke eiwitten van pluimvee in herkauwervoeders. Dit verbod geldt overigens niet voor verenmeel.

Met het van kracht worden van de Ministeriële regeling op 1 maart 1999, vervalt aldus gelijktijdig het Besluit PDV regeling verwerking dierlijke producten in diervoeders 1998. Belangrijke consequentie hiervan is onder meer dat de zgn. 6%s-regeling per 1 maart 1999 vervalt. De 6%s-regeling hield in dat geen herkauwervoer geproduceerd mocht worden, direct na productie van voeders met meer dan 6% zoogdiermelen in de receptuur. Met ingang van 1 maart 1999 wordt dit middel-voorschrift losgelaten en dient ongeacht de werkwijze van de mengvoederfabrikant ervoor zorggedragen te worden dat geen van de verboden dierlijke eiwitten in herkauwervoeders terecht komt.

Het Productschap Diervoeder werkt op dit moment aan de afronding van een Plan van aanpak om de garanties met betrekking tot de afwezigheid van verboden dierlijke eiwitten in herkauwervoeders zo optimaal mogelijk te maken. Hiertoe zullen op korte termijn bij productschapsverordening voorzorgsmaatregelen, administratieve voorschriften en verplichte bedrijfsinterne inspectie- en controle-voorschriften worden vastgelegd. Hierover zal zo spoedig mogelijk na de bestuursvergadering van 17 maart a.s. nadere berichtgeving volgen.

Deel: ' Wijziging regeling verbod diermeel in voer voor herkauwers '
Lees ook