Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


Wijziging Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I dd. 17-03-2003 00:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Met onderhavige wijzigingsregeling wordt onder bepaalde voorwaarden een uitzondering gemaakt op het verbod om broedeieren en - in de toezichtgebieden - consumptie-eieren te vervoeren. Onderstaand wordt eerst het regime voor de toezichtgebieden en vervolgens het landelijke regime toegelicht.
De regeling treedt op 17 maart 2003, om 0.00 uur in werking.

Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 Met onderhavige wijzigingsregeling wordt een uitzondering gemaakt voor het binnen de vervoersbeperkingsgebieden geldende verbod op het vervoer van broedeieren en consumptie-eieren. Onder zeer strenge voorwaarden wordt het toegestaan eieren binnen het gebied hetzij rechtstreeks, hetzij via pakstations te vervoeren naar de eiproductenfabrikanten.
Deze uitzondering is veterinair verantwoord en uit oogpunt van volksgezondheid acceptabel. De uitzondering is noodzakelijk vanwege het tekort aan verantwoorde opslagcapaciteit voor eieren waardoor er problemen kunnen optreden ten aanzien van de hygiëne. De voorwaarden worden opgenomen in een door de directeur van de Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol. Hier zijn stringente voorwaarden aan verbonden ten aanzien van de verpakking, het vervoer, het opslaan en de verwerking. Tevens wordt een voorziening getroffen voor de vervoermiddelen die voor het vervoer kunnen worden gebruikt. Deze vervoermiddelen moeten worden gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol. Het protocol wordt op internet geplaatst.

Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I Met onderhavige wijzigingsregeling wordt een uitzondering gemaakt voor het binnen Nederland geldende verbod op het vervoeren van broedeieren. Onder zeer strenge voorwaarden wordt het toegestaan deze eieren rechtstreeks te vervoeren naar de eiproductenfabrikanten. Deze uitzondering is veterinair verantwoord en uit oogpunt van volksgezondheid acceptabel. De uitzondering is noodzakelijk vanwege het tekort aan verantwoorde opslagcapaciteit voor eieren waardoor er problemen kunnen optreden ten aanzien van de hygiëne. De voorwaarden worden opgenomen in een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.
Hier zijn stringente voorwaarden aan verbonden ten aanzien van de verpakking, het vervoer, het opslaan en de verwerking. Tevens wordt een voorziening getroffen voor de vervoermiddelen die voor het vervoer kunnen worden gebruikt. Deze vervoermiddelen moeten worden gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol. Dit protocol wordt op internet geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3 worden, na het tweede lid, de volgende leden toegevoegd: 3. Het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, is niet van toepassing ten aanzien van eieren bestemd voor industriële verwerking afkomstig van een pluimveebedrijf, die hetzij rechtstreeks hetzij via een op grond van de Verordening registratie verzamelaars, grossiers en houders van een pakstation en heffingen consumptie-eieren 2002 geregistreerd pakstation binnen een gebied worden vervoerd naar een op grond van de Registratieverordening groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie 1999 geregistreerde eiproductenfabrikant. 4. De in het derde lid bedoelde eieren worden verpakt, vervoerd, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.

B

Aan artikel 4 worden, na het vierde lid, de volgende leden toegevoegd: 5. Het verbod, bedoeld het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing ten aanzien van een vervoermiddel dat wordt gebruikt of kennelijk bestemd is voor het vervoer van de in artikel 3, derde lid, bedoelde eieren.
6. De in het vijfde lid bedoelde vervoermiddelen worden voorafgaand aan het vervoer naar en van de pakstations en na aflevering van de eieren op een pakstation of een geregistreerde eiproductenfabrikant als bedoeld in artikel 3, derde lid, gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.

Artikel II

De Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd:

Artikel 5a
1. Het verbod, bedoeld in artikel 3, is niet van toepassing ten aanzien van eieren bestemd voor industriële verwerking afkomstig van een pluimveebedrijf, die rechtstreeks worden vervoerd naar een op grond van de Registratieverordening groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie 1999, geregistreerde eiproductenfabrikant.
2. De in het eerste lid bedoelde eieren worden vervoerd, verpakt, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.

B

Aan artikel 7 worden, na het vierde lid, de volgende leden toegevoegd: 5. Het verbod, bedoeld het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing ten aanzien van een vervoermiddel dat wordt gebruikt of kennelijk bestemd is voor het vervoer van de in artikel 5a, eerste lid, bedoelde eieren.
6. De in het vijfde lid bedoelde vervoermiddelen worden voorafgaand aan het vervoer en na aflevering van de eieren gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.

Artikel III

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 17 maart 2003, om 0.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Deel: ' Wijziging Regelingen vervoers- en exportbeperkingen pluimvee '
Lees ook