UPC N.V.

WIJZIGING TELEVISIEPAKKET UPC ADVIES PROGRAMMARAAD EN UPC-DISTRIBUTIEBELEID.

Schiphol-Rijk - 28 augustus 2001 - Op 3 september wijzigt UPC het televisiepakket in haar verspreidingsgebied in Friesland. Het nieuwe televisiepakket is tot stand gekomen door het eerdere advies van de programmaraad te handhaven en het UPC-distributiebeleid toe te passen UPC informeert haar klanten hierover via advertenties in huis-aan-huisbladen, het UPC Infokanaal, teletekst en de website website (www.upc.nl).

Nieuwe televisiepakket

De samenstelling van het televisiepakket vindt plaats op basis van het advies van de programmaraad en het UPC-distibutiebeleid. Omdat de programmaraad in Friesland op dit moment geen leden heeft, is besloten het laatste advies van de programmaraad te handhaven. De overige zenders in het televisiepakket zijn geselecteerd op basis van het UPC-distributiebeleid. Voor het UPC-gebied in Friesland betekent de invoering van het nieuwe televisiepakket dat Euronews en The Box toegevoegd worden. De zender TRT zal voortaan 7 dagen per week te zien zijn, omdat de kanaaldeling met MBC beëindigd wordt. MBC is niet langer beschikbaar voor analoge doorgifte. Ook ZDF en National Geographic zullen niet langer doorgegeven worden.Voor de klanten betekent dit dat vanaf 3 september:


· Euronews op de frequentie van ZDF doorgegeven zal worden (232,00).

· The Box op de frequentie van National Geographic doorgegeven zal worden (544,00).


· TRT op dezelfde frequentie doorgegeven blijft worden (248,00).
The Discovery Channel heeft aangegeven dat haar uitzendtijden in Friesland dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur zijn.

De wijzigingen betreffen de volgende gemeenten: Achtkarspelen, Boarnsterhim, Ferwerderadeel, Heerenveen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

Totstandkoming nieuwe televisiepakket

UPC heeft voor de samenstelling van het standaardpakket televisie gekozen voor een zoveel mogelijk uniforme aanpak. Voorheen werden standaardpakketten op verschillende manieren samengesteld, als gevolg van historische verschillen, contractuele afspraken met gemeenten en verschillende werkwijzen van de rechtsvoorgangers van UPC. Deze verschillen hebben in het verleden geleid tot grote operationele problemen, juridische procedures en staan een duidelijke communicatie met onze klanten in de weg. UPC heeft de nieuwe aanpak voor de samenstelling van het standaardpakket televisie vastgelegd in een 'kabeltelevisienota'. Voor de samenstelling van het standaardpakket dat vanaf september 2001 zal worden aangeboden heeft UPC gewerkt volgens de principes die in deze nota beschreven staan. De kabeltelevisienota bestrijkt de volgende onderwerpen: de rol van de programmaraad, de aanvraagprocedure, de uitgangspunten voor de samenstelling van het standaardpakket en het distributie- en vergoedingenbeleid.

Basispakket en standaardpakket

Het standaardpakket is het totale kabeltelevisiepakket dat doorgegeven wordt en bestaat uit twee onderdelen:


· het wettelijk basispakket van 15 televisieprogramma's enerzijds en

· de overige zenders in het standaardpakket.
Van het wettelijk basispakket maken in ieder geval deel uit:


· de drie landelijke publieke omroepen,


· de Nederlandstalige Belgische omroepen,


· de lokale publieke omroep en de regionale publieke omroep.
Op grond van de Mediawet worden de overige zenders in het wettelijk basispakket geadviseerd door een programmaraad. In Friesland is dit jaar geen nieuw advies uitgebracht, omdat de programmaraad momenteel geen leden heeft. Om die reden is, na overleg met de gemeenten, besloten het laatste advies te handhaven. Bij de selectie van de programma's door de programmaraad geldt dat het wettelijk basispakket een pluriforme samenstelling dient te hebben. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften. UPC kan slechts vanwege zwaarwegende redenen afwijken van dit advies.

De samenstelling van het standaardpakket is, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en het advies van de programmaraad, de verantwoordelijkheid van UPC. Bij de samenstelling van het standaardpakket hanteert UPC aan aantal uitgangspunten voor het pakket als geheel, alsmede ten aanzien van de programma's op zich.

Op grond van deze uitgangspunten wordt in principe de navolgende rangorde toegepast bij de samenstelling van het standaardpakket:


1. De zgn. must carry programma's2. Het informatie- / mozaïekkanaal3. Commerciële non-thematische kanalen, die zich in het bijzonder op de Nederlandse markt richten


4. Drie publieke omroepen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, de regionaal meest verspreide publieke omroep uit een EU land en één niet-westerse publieke omroep die het meest aansluit bij de grote minderheidsgroepen in de regio


5. Commerciële thematische omroepen met een hoge mate van 'lokalisering'


6. Het kennismakingskanaal


7. Commerciële thematische omroepen met een beperkte mate van 'lokalisering'


8. De overige buitenlandse publieke en commerciële omroepen
Bij de uiteindelijke samenstelling van het standaardpakket is het advies van de programmaraad bepalend. Als een programmaraad dus een bepaald programma uit een lage prioriteit heeft geadviseerd, betekent dit dat de prioriteit van dat programma voor die regio c.q. gemeente(s) wordt opgewaardeerd.

UPC past voor de doorgifte van televisiezenders in het basispakket en standaardpakket een doorgifte- en tarievenbeleid toe. UPC betaalt geen vergoeding aan programma-aanbieders voor de doorgifte in het basispakket en standaardpakket. De doorgiftevergoedingen staan los van de afspraken over de auteursrechten. Voor doorgifte en dus uitvoering van het advies van de programmaraad en de door UPC bepaalde rangorde, is overeenstemming nodig tussen UPC en de betrokken programma-aanbieder.

Deel: ' Wijziging televisiepakket UPC in Friesland '
Lees ook