UPC N.V.

WIJZIGING TELEVISIEPAKKET UPC ADVIES PROGRAMMARAAD EN UPC-DISTRIBUTIEBELEID.

Schiphol-Rijk - 28 augustus 2001 - Op 3 september wijzigt UPC het televisiepakket in haar verspreidingsgebied in Haarlem. Het nieuwe televisiepakket is tot stand gekomen door het advies van de programmaraad en het UPC-distributiebeleid toe te passen. UPC informeert haar klanten hierover via advertenties in huis-aan-huisbladen, het UPC Infokanaal, teletekst en de website website (www.upc.nl).

Nieuwe televisiepakket

De samenstelling van het televisiepakket vindt plaats op basis van het advies van de programmaraad, dat de eerste vijftien zenders betreft (basispakket). De overige zenders in het televisiepakket zijn geselecteerd op basis van het UPC-distributiebeleid (standaardpakket). MBC is niet langer beschikbaar voor doorgifte in het standaardpakket. Derhalve zal MBC per 3 september uit het televisiepakket verdwijnen en zal de tv-zender Arte op frequentie 664,00 (kanaal 45+) doorgegeven worden. The Discovery Channel heeft aangegeven dat haar uitzendtijden in Haarlem dagelijks van 12.00 uur tot 23.00 uur zijn. NieuwsTV zal vanaf 3 september op een nieuwe frequentie doorgegeven worden. Om NieuwsTV te kunnen blijven ontvangen moeten klanten hun televisie instellen op frequentie 616,00 (kanaal 39+). National Geographic Channel zal naar de oude frequentie van NieuwsTV verplaatst worden.

Totstandkoming nieuwe televisiepakket

UPC heeft voor de samenstelling van het standaardpakket televisie gekozen voor een zoveel mogelijk uniforme aanpak. Voorheen werden standaardpakketten op verschillende manieren samengesteld, als gevolg van historische verschillen, contractuele afspraken met gemeenten en verschillende werkwijzen van de rechtsvoorgangers van UPC. Deze verschillen hebben in het verleden geleid tot grote operationele problemen, juridische procedures en staan eenduidelijke communicatie met onze klanten in de weg. UPC heeft de nieuwe aanpak voor de samenstelling van het standaardpakket televisie vastgelegd in een 'kabeltelevisienota'. Voor de samenstelling van het standaardpakket dat vanaf september 2001 zal worden aangeboden heeft UPC gewerkt volgens de principes die in deze nota beschreven staan. De kabeltelevisienota bestrijkt de volgende onderwerpen: de rol van de programmaraad, de aanvraagprocedure, de uitgangspunten voor de samenstelling van het standaardpakket en het distributie- en vergoedingenbeleid.

Basispakket en standaardpakket

Het standaardpakket is het totale kabeltelevisiepakket dat doorgegeven wordt en bestaat uit twee onderdelen:


· het wettelijk basispakket van 15 televisieprogramma's enerzijds en

· de overige zenders in het standaardpakket.
Van het wettelijk basispakket maken in ieder geval deel uit:


· de drie landelijke publieke omroepen,


· de Nederlandstalige Belgische omroepen,


· de lokale publieke omroep en de regionale publieke omroep.
Op grond van de Mediawet worden de overige zenders in het wettelijk basispakket geadviseerd door een programmaraad. Bij de selectie van de programma's door de programmaraad geldt dat het wettelijk basispakket een pluriforme samenstelling dient te hebben. UPC kan slechts vanwege zwaarwegende redenen afwijken van het advies van de programmaraad.

De samenstelling van het standaardpakket is, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en het advies van de programmaraad, de verantwoordelijkheid van UPC. Bij de samenstelling van het standaardpakket hanteert UPC aan aantal uitgangspunten voor het pakket als geheel, alsmede ten aanzien van de programma's op zich.

Op grond van deze uitgangspunten wordt in principe de navolgende rangorde toegepast bij de samenstelling van het standaardpakket:


1. De zgn. must carry programma's2. Het informatie- / mozaïekkanaal3. Commerciële non-thematische kanalen, die zich in het bijzonder op de Nederlandse markt richten


4. Drie publieke omroepen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, de regionaal meest verspreide publieke omroep uit een EU land en één niet-westerse publieke omroep die het meest aansluit bij de grote minderheidsgroepen in de regio


5. Commerciële thematische omroepen met een hoge mate van 'lokalisering'


6. Het kennismakingskanaal


7. Commerciële thematische omroepen met een beperkte mate van 'lokalisering'


8. De overige buitenlandse publieke en commerciële omroepen
Bij de uiteindelijke samenstelling van het standaardpakket is het advies van de programmaraad bepalend. Als een programmaraad dus een bepaald programma uit een lage prioriteit heeft geadviseerd, betekent dit dat de prioriteit van dat programma voor die regio c.q. gemeente(s) wordt opgewaardeerd.

UPC past voor de doorgifte van televisiezenders in het basispakket en standaardpakket een doorgifte- en tarievenbeleid toe. UPC betaalt geen vergoeding aan programma-aanbieders voor de doorgifte in het basispakket en standaardpakket. De doorgiftevergoedingen staan los van de afspraken over de auteursrechten. Voor doorgifte en dus uitvoering van het advies van de programmaraad en de door UPC bepaalde rangorde, is overeenstemming nodig tussen UPC en de betrokken programma-aanbieder.

Deel: ' Wijziging televisiepakket UPC in Haarlem '
Lees ook