Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging tijdelijke monitoringsregeling mond en klauwzeer

dd. 05-08-2001 00:00 uur

6 augustus 2001

Toelichting

Op 13 juli jl. is het maatregelenpakket van de Tijdelijke monitoringsregeling mond- en klauwzeer op enkele punten aangepast. Ten aanzien van het houden van schapen en geiten op een bedrijf hield de wijziging in dat de afgifte van een MKZ-onderzoeksverklaring II werd gekoppeld aan een eenmalig klinisch onderzoek in plaats van aan een vierwekelijks onderzoek. De houder van schapen of geiten was verplicht deze mkz-onderzoeksverklaring II met ingang van 28 dagen na de inwerkingtreding van de regeling op het bedrijf aanwezig te hebben. Dit zou zijn met ingang van 5 augustus 2001.

In de brief van 13 juli 2001 aan de Tweede Kamer over de monitoring van kalveren, schapen en geiten is echter vermeld dat vanaf twee maanden na inwerkingtreding van de regeling elk bedrijf dat schapen of geiten wil houden, zal moeten beschikken over een verklaring van een dierenarts dat uit klinische inspectie geen verschijnselen van mkz op het bedrijf zijn geconstateerd. Dit zou zijn met ingang van 8 september 2001.

Gelet op de onduidelijkheid die is ontstaan door deze discrepantie, wordt met de onderhavige wijziging de termijn in de regeling aangepast aan de termijn die was opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer. Aldus is de verplichting om bij het houden van schapen of geiten op een bedrijf een mkz-onderzoeksverklaring II aanwezig te hebben, opgeschort tot 8 september 2001.

Aan deze (begunstigende) regeling is terugwerkende kracht verleend tot en met 5 augustus 2001.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit, De directeur-generaal mr. A. Oostra

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 18 en 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

In artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke monitoringsregeling mond en klauwzeer wordt de zinsnede '28 dagen na de inwerkingtreding van deze regeling' vervangen door: 8 september 2001.

Artikel II

Deze regeling wordt op 6 augustus 2001 om 17.30 uur aan de media bekend gemaakt en werkt terug tot en met 5 augustus 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit, De directeur-generaal mr. A. Oostra

Deel: ' Wijziging tijdelijke monitoringsregeling mond en klauwzeer '
Lees ook