Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Wijziging uitrijden pluimveemest

WIJZIGING UITRIJDEN PLUIMVEEMEST

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I. Deze wijziging heeft betrekking op het aanwenden van mest afkomstig van AI-gevoelige dieren buiten de vervoersbeperkingsgebieden als bedoeld in de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003. Deze wijziging is ingegeven door de veterinaire ontwikkelingen waardoor het thans verantwoord is om meergenoemde aanwending toe te staan.

Het is uitsluitend toegestaan om mest van AI-gevoelige dieren die voor 1 februari 2003 op het bedrijf is aangevoerd aan te wenden. Bovendien mag er na 1 februari 2003 geen andere mest van AI-gevoelige dieren op het bedrijf zijn aangevoerd. Daarnaast mag de mest enkel worden aangewend op bedrijven waar geen AI-gevoelige dieren bedrijfsmatig worden gehouden. De voorwaarden waaronder de aanwending kan plaatsvinden worden vastgelegd in een protocol. In het protocol wordt onder meer bepaald dat Tevens wordt bepaald dat de aanwending op bouwland dient plaats te vinden en dat de mest onmiddellijk moet worden ondergewerkt.

Deze regeling wordt eerst geëffectueerd op het moment dat het protocol is gepubliceerd. De publicatie van het protocol vindt plaats op http//:www.minlnv.nl/vogelpest, protocollen.

Directie Juridische Zaken
TRCJZ/2003/2875

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
Aan artikel 3a van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I worden de volgende leden toegevoegd: 4. In afwijking van het eerste en tweede lid is het toegestaan om op een bedrijf waar geen AI-gevoelige dieren bedrijfsmatig worden gehouden mest van AI-gevoelige dieren aan te wenden overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol, mits:
a. deze mest voor 1 februari 2003 op een opslaglocatie van het bedrijf is aangevoerd en
b. nadien geen andere mest van AI-gevoelige dieren op dezelfde opslaglocatie is aangevoerd.
5. In het in het vorige lid bedoelde protocol wordt onder meer bepaald welke instantie de, aan de aanwending voorafgaande, benodigde toestemming verleent en de voorwaarden waaronder zodanige toestemming wordt verleend.

Artikel II
Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 25 maart 2003 om 19:00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

25 mrt 03 18:52

Deel: ' Wijziging uitrijden pluimveemest '
Lees ook