Wijziging van de werkloosheidsuitkering

Ministerraad van 24 maart 1999

Persbericht

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet SMET deelt mee dat vandaag 24 maart 1999 een koninklijk besluit van 12 maart 1999 tot wijziging van de werkloosheidsreglementering gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Minister Miet SMET stelt dat dit besluit de versterking en de harmonisatie beoogt van de bepalingen waarbij sommige werknemers en werklozen hun recht op werkloosheids-uitkeringen kunnen vrijwaren.

Het gaat vooral om de volgende verbeteringen : 1. EX-GEDETINEERDEN De periode van gevangenzetting van een werknemer zal geen beletsel meer betekenen om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten als hij/zij een voldoende aantal arbeidsdagen kan bewijzen vóór of na de hechtenis. Bij de berekening van de referteperiode waarin de werknemer een bepaald aantal arbeidsdagen moet bewijzen om uitkeringen te kunnen genieten, zal immers met de periode van hechtenis geen rekening gehouden worden, ongeacht de duur ervan (terwijl de huidige bescherming tot 5 jaar beperkt is). Hierdoor zal ook de sociaal-economische herinschakeling van de ex-gedetineerden vergemakkelijkt worden. 2. WERKNEMER IN LOONDIENST DIE ZICH ALS ZELFSTANDIGE GEVESTIGD HEEFT De periode waarin deze werknemer zijn/haar recht op werkloosheidsuitkeringen behoudt in geval van stopzetten van de onderneming, wordt van 6 tot 9 jaar gebracht. Een gelijkaardige bescherming gedurende 9 jaar bestaat reeds sinds 1996 voor de vergoede werkloze die zich vestigt als zelfstandige. 3. WERKLOZE DIE STUDIES MET VOLLEDIGE LEERPLAN HERVAT Een werkloze kan onder bepaalde voorwaarden (met name op het vlak van werkloosheidsduur) studies met volledig leerplan hervatten en tegelijkertijd zijn/haar werkloosheidsuitkeringen behouden. In het nieuwe besluit wordt aan de betrokken werkloze de waarborg gegeven dat hij/zij gedurende de hele studies zijn/haar recht op werkloosheidsuitkeringen zal behouden door de opschorting, gedurende deze periode, van de eventuele toepassing van artikel 80 van de werkloosheidsreglementering betreffende langdurige werkloosheid. 4. WERKLOZE DIE ZIJN/HAAR WERKLOOSHEID ONDERBREEKT OM SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN Naar analogie met het stelsel van loopbaanonderbreking kan de werkloze een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende, van beschikbaarheid en van stempelcontrole vragen om sociale of familiale redenen (bv. opvoeding van een kind, verzorging van een ziek familielid, ). Gedurende deze periode krijgt hij/zij een maandelijkse forfaitaire uitkering van 10.504 fr. tijdens de eerste twee jaren en van 8.528 fr. nadien. De maximale duur van de vrijstelling die vandaag 5 jaar bedraagt, wordt op 6 jaar gebracht met verwijzing naar het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector.

Minister Miet SMET voegt hieraan toe dat deze nieuwe bepalingen onmiddellijk in werking treden.

Voor meer informatie : Katrien RAEYMAEKERS, Persattaché Tel. : 02/233.50.06 - Fax : 02/230.10.67

Deel: ' Wijziging van de werkloosheidsuitkering in Belgie '
Lees ook