PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 29 OKTOBER 1999

Gewestplan Oudenaarde

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering vier besluiten goedgekeurd waardoor het gewestplan Oudenaarde definitief wordt gewijzigd.

Een eerste besluit voorziet op het grondgebied van de stad Ronse een omschakeling van woonzone naar regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Een tweede besluit voorziet een wijziging van bestemming op het grondgebied van de gemeente Nazareth, met het oog op de mogelijkheid om baggerspecie te bergen in de "Callemoeievijver".

Het derde besluit heeft betrekking op het grondgebied van de stad Oudenaarde, met name de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Bruwaan".

Het vierde besluit omvat herzieningen op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm.

Dit besluit wordt genomen in overeenstemming met de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en van het Vlaams Regeerakkoord, dat stelt dat 10.000 ha bosuitbreiding en 38.000 ha extra natuurgebied moeten worden voorzien via groene gewestplanwijzigingen.

Door de nu goedgekeurde gewestplanwijzigingen, die betrekking hebben op ongeveer 1050 ha, worden 750 ha tot natuurgebied en 250 ha tot bosgebied bestemd. Daarnaast worden 50 ha bestemd tot zone voor bedrijven.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de natuurwaarde van de vallei van de Bovenschelde en aan de bescherming van het Bos van Ename, deels als natuurgebied, deels als reservaat. Op deze wijze wordt in de Vlaamse Ardennen een belangrijk aaneengesloten bosgebied vastgelegd, dat in de toekomst nog kan uitbreiden als de nabestemming van het aanpalende ontginningsgebied wordt gerealiseerd.

Ook het "Burreken", een gebied dat gelegen is op de grens tussen Brakel en Schorisse en dat reeds beschermd is door de Habitatrichtlijn, wordt door de voorziene bosuitbreiding een belangrijk natuurreservaat.

In Oudenaarde wordt het industriegebied "Rytmeersen" tot natuurgebied bestemd, kaderend in het grote natuurgebied van de Scheldevallei.

De reservatiestrook voor de verbinding Kortrijk - Brussel (A9) wordt geschrapt, gezien het voorgestelde tracé door een landschappelijk belangrijk gebied zou lopen. Het oude tracé (N60) door Ronse wordt behouden, gelet op de dringende noodzaak van deze verbinding voor de regio.

In Oudenaarde wordt in de nabijheid van het centrum een gebied voor stedelijke ontwikkeling voorzien en op de Donk wordt een regionaal bedrijventerrein ingericht.

De archeologische site van de abdij van Ename krijgt de bestemming natuurgebied met toeristische waarde, zodat de nodige accommodatie kan worden uitgebouwd.

info : Marc De Roeck, woordvoerder van
minister Van Mechelen - tel. (02) 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Wijziging Vlaams gewestplan Oudenaarde '
Lees ook