Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 18 MEI 1999

Bijsturing milieureglementering gemotoriseerde sporten

In de besluiten van 12 en 19/1/1999 tot wijziging van resp. VLAREM I en II zijn een aantal materiële fouten geslopen. De Vlaamse regering heeft principieel beslist tot rechtzetting van deze fouten. Vlaams Milieuminister Theo KELCHTERMANS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de milieuregelgeving in verband met de gemoto- riseerde sporten bij te sturen. Op zijn voorstel heeft de Vlaamse regering volgend voorstel aanvaard.

Permanente omlopen voor motorvoertuigen met een geluids- productie van maximaal 98 dB en outdoorcartings zijn in de toekomst klasse 2-inrichtingen. Dat betekent dat zij een vergunning moeten aanvragen bij het gemeentebestuur, met beroep bij de Bestendige Deputatie.

Permanente omlopen voor motorvoertuigen met een geluids- productie van méér dan 98 dB daarentegen blijven klasse 1-inrichtingen (met uitzondering van de outdoorcartings) en moeten dus een vergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie, met beroep bij de minister.

De nu in Vlarem II voorziene regeling voor bestaande omlopen die niet aan de afstandsregel voldoen, nl. dat er een evenwicht moet zijn op maandbasis tussen open en gesloten weekends, wordt nog enkel verplicht gesteld voor de klasse 1-omlopen en dus niet meer voor klasse 2-omlo- pen. Voor dit evenwicht op maandbasis kan de vergunning- verlenende overheid een alternatief voorzien.

Met deze aanpak wil de minister zijn politiek verderzet- ten: nl. minder centraal regelen vanuit Brussel, maar meer verantwoordelijkheid toekennen aan het plaatselijke bestuursniveau, dat het best de eventuele hinder van een activiteit kan inschatten. Enkel wanneer het activiteiten met een serieuze geluidshinder betreft, blijft de hogere overheid meekijken bij het verlenen van de vergunning.

Conform de richtlijnen inzake wetgevingstechniek moet dit aanpassingsbesluit dezelfde procedure doorlopen als die welke gevolgd werd voor de oorspronkelijke besluiten. Daarom wordt nu ook het advies van de Raad van State bij hoogdringendheid gevraagd.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Wijziging Vlaamse milieureglementering gemotoriseerde sport '
Lees ook