expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: wijz. vreeemdelingenwet............

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
9 juli 1999

WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET (UITBREIDING AANTAL

NEVENZITTINGSPLAATSEN)

De ministerraad heeft ingestemd met het door de staatssecretaris van Justitie ingediende wetsvoorstel om het aantal nevenzittingsplaatsen voor beroepen tegen beschikkingen, gegeven op grond van de Vreemdelingenwet, uit te breiden met de hoofdplaatsen van de overige arrondissementen.
Nu kan de rechtbank te .s-Gravenhage buiten het arrondissement alleen terechtzittingen houden in de nevenzittingsplaatsen Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, .s-Hertogenbosch en Zwolle.

Met dit wetsvoorstel wordt vooruitgelopen op het wetsvoorstel tot herziening van de Vreemdelingenwet. Het is echter dringend nodig bovengenoemde uitbreiding van nevenzittingsplaatsen snel in te voeren met het oog op de bestaande capaciteitsproblemen bij de Vreemdelingenkamer. Niet alle rechtbanken zullen zonder meer worden ingeschakeld. Een daadwerkelijke uitbreiding van het aantal nevenzittingsplaatsen vindt pas plaats, nadat overeenstemming is bereikt tussen de staatssecretaris van Justitie en de betrokken colleges.

RVD, 09.07.1999

09 jul 99 19:11

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging Vreemdelingenwet '
Lees ook