expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Wijziging wet algemene regels.....

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
29 april 1999

WIJZIGING WET ALGEMENE REGELS HERINDELING (ARHI) AANGEPAST

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), ingestemd met aanpassing - in de vorm van een novelle - van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Met deze aanpassing worden de bepalingen geschrapt over verruiming van het begrip grenscorrectie van 10% naar 15% van het inwonertal van een bij grenswijziging betrokken gemeente.

Het doel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arhi is de herindelingsprocedure te verkorten en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen duidelijker af te bakenen. Het wetsvoorstel is al bij de Eerste Kamer in behandeling.

De bevoegdheid tot het vaststellen van grenscorrecties is toegekend aan provinciale staten. In de huidige Wet arhi is bepaald dat onder een grenscorrectie wordt verstaan een wijziging van de gemeentegrens waarbij het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal toe- of afnemen. Bij een hoger inwonertal moet de grenswijziging bij wet worden vastgesteld. Meerdere leden van de Eerste Kamer hadden om verschillende redenen bezwaar tegen verruiming van dit percentage tot 15%.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Deel: ' Wijziging wet algemene regels herindeling (ARHI) aangepast '
Lees ook