expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Economische structuurversterking

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad

16 april 1999

WIJZIGING WET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Zalm van Financiën ingestemd met een voorstel tot Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (Fes). Met het voorstel wordt invulling gegeven aan de afspraken in het regeerakkoord met betrekking tot de voeding van het Fes. Het wetsvoorstel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari
1999.

Een tweede wijziging van de voedingssystematiek heeft betrekking op de eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer. Dit geldt voor de zogeheten Common Area baten, de verkoop van staatsdeelnemingen en de opbrengsten van de verlening van het recht op het gebruik van etherfrequenties en analoge en digitale radio- en televisiefrequenties. De hoofdsom wordt niet meer in het Fes gestort, maar ten gunste van de staatsschuld gebracht. De voeding van het Fes wordt structureel verhoogd met de daardoor vrijvallende rentelasten, in het geval van verkoop van staatsdeelnemingen na aftrek van dividendderving.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 16.04.1999


16 apr 99 20:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging Wet Fonds Economische Structuurversterking '
Lees ook