Ingezonden persbericht

PERSBERICHT 3 september 2001

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN GASRICHTLIJNEN ROEPEN VRAGEN OP BIJ VEMW

De nieuwe Richtlijnen gas van de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe) roepen tal van prangende vragen op. Vandaag presenteert de directeur DTe in Den Haag de nieuwe Richtlijnen gas 2002. Gastransport- en -opslagbedrijven zijn verplicht de Richtlijnen voor volgend jaar te vertalen in hun tarieven en voorwaarden. De Richtlijnen zijn bedoeld om de liberalisering van de gasmarkt te bevorderen. Deze Richtlijnen wijken op essentiële onderdelen onverwacht (en zonder overtuigende verklaring) af van de eerder gepubliceerde ontwerp-Richtlijnen. Die Richtlijnen waren eerder onderwerp van een uitgebreide inspraakprocedure.


· De DTe honoreert het nieuwe door Gasunie gepresenteerde tarievensysteem (CDS.) Dit systeem is tijdens de inspraakprocedure door gebruikers gekarakteriseerd als ' uiterst handelsbelemmerend.' De vraag is hoe deze handelswijze zich verhoudt tot het voornaamste doel van de Richtlijnen: het bevorderen van de handel in gas.
· Waarom komt belangrijke informatie over het transportsysteem van Gasunie alleen beschikbaar voor een zeer beperkte groep van netgebruikers? Waarom is deze informatie niet algemeen beschikbaar? Welke redenen heeft de DTe om derden, door dit gebrek aan transparantie, de gelegenheid te onthouden marktondermijnende praktijken te signaleren en onder de aandacht te brengen?
· Vragen rijzen er ook met betrekking tot de toegang tot gasopslag. Waarom is de oorspronkelijk heldere regeling voor gasopslag veranderd in een systeem dat effectieve toegang van derden tot gasopslag in ernstige mate bemoeilijkt?
Al deze vragen legitimeren de prangende vraag of de DTe wederom gezwicht is voor de vele, ook in de media, geuite dreigementen van Gasunie.

Deel: ' Wijzigingen gasrichtlijnen roepen vragen op bij VENW '
Lees ook