Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-185
Den Haag, 24 juli 2002

Wijzigingen in samenhang met Belastingherziening 2001

Het wetsvoorstel dat verbeteringen aanbrengt in diverse belastingwetten is naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van het voorstel is de wetgeving samenhangend met de belastingherziening 2001 beter te laten aansluiten bij de beoogde werking. Dit wetsvoorstel is nog ondertekend door staatssecretaris Bos.

Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

Alphahulpen
Alphahulpen ontvangen ter compensatie voor de geleidelijke afneming van de tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting, een loonsverhoging. Gebleken is nu dat door die loonsverhoging de in de wet opgenomen inkomensgrens zou kunnen worden overschreden. Dit heeft tot gevolg, dat alphahulpen in dat geval geen recht meer hebben op de tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting. Dit effect is niet bedoeld. Met de thans voorgestelde verhoging van de vorengenoemde inkomensgrens, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002, wordt dit voorkomen.

Filminvesteringsregeling
In het Belastingplan 2002 deel II (Economische infrastructuur) is een regeling voor filminvesteringsaftrek met een aangepaste desinvesteringsbijtelling opgenomen. De desbetreffende bepalingen zullen evenwel pas in werking treden (bij Koninklijk besluit) zodra de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd. Teneinde te voorkomen dat ondernemers in de filmsector tijdens de loop van deze procedure in onzekerheid zouden verkeren omtrent het investeringsregime werd, vooruitlopend op wetgeving, goedgekeurd dat tussen de afloop van de regeling voor 2001 en de inwerkingtreding van de regeling voor de aangepaste filminvesteringsaftrek de tijdelijke regeling wordt gecontinueerd tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling voor de aangepaste filminvesteringsaftrek. Inmiddels heeft de Europese Commissie de nieuwe regeling die geldt vanaf 16 juli 2002 goedgekeurd. Dit wetsvoorstel regelt de tussenliggende periode.

Carpoolregeling
Zoals reeds eerder aangekondigd, geldt dat met de auto van de zaak gecarpoolde woon-werkkilometers, bij een woon-werkafstand van meer dan 30 km, niet aangemerkt worden als privé-kilometers. Deze wijziging heeft tot gevolg dat tegemoetgekomen wordt aan onder andere werknemers in de bouwsector, die vaak als chauffeur van een bestelauto van de zaak in het regelmatige woon-werkverkeer over grote afstanden carpoolen. Dit wetsvoorstel regelt dat. Terbeschikkingstellingsregeling
Het wetsvoorstel bevat verder een maatregel op grond waarvan het verkrijgen of het hebben van rechten uit een optieovereenkomst of uit een daarmee vergelijkbare overeenkomst gelijk wordt gesteld met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap of aan (de vennootschap van) een verbonden ondernemer. Voorgesteld wordt deze wijziging terug te laten werken tot en met de datum waarop het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ook aan een wijziging op grond waarvan voor buitenlandse belastingplichtigen alleen de dividendbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen als verrekenbare voorheffing kwalificeert wordt terugwerkende kracht verleend tot en met de datum van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

De tekst van het wetsvoorstel is te vinden op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl/wdb02-456.doc

Woordvoerder:  R.C. van Koperen

Deel: ' Wijzigingen in samenhang met Belastingherziening 2001 '
Lees ook