Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Mededelingen voor de vakpers / Persberichten

Wijzigingen minas per 2000 beperkt

14 december 1999 - Bij de invoering van het mineralenaangiftesysteem (Minas) is aangekondigd dat per 1 januari 2000 extensieve veehouderijbedrijven aangifteplichtig zouden worden. Daarvoor was een wijziging van de Meststoffenwet noodzakelijk. De Tweede Kamer heeft laten weten het desbetreffende wetsvoorstel niet meer te kunnen behandelen voor het kerstreces. De aangekondigde uitbreiding van de aangifteplicht gaat daarom niet per 1 januari 2000 in. Ook enkele andere wijzigingen die in hetzelfde wetsvoorstel waren opgenomen, lopen vertraging op. Toch verandert er per 1 januari 2000 wel het nodige in de Minas-regelgeving door reeds eerder genomen besluiten.

De wijzigingen die per 1 januari 2000 worden doorgevoerd zijn:


* de aanvoernormen gaan omlaag voor grasland van 120 naar 85 kg fosfaat per hectare, voor bouwland van 100 naar 85 kg per hectare. De consequentie hiervan is dat bedrijven met een fosfaatproductie in dierlijke mest die hoger is dan 85 kg per hectare daardoor Minas-plichtig worden. De 85 kg fosfaat per hectare komt ongeveer overeen met 2 gve per hectare;

* de verliesnormen voor stikstof gaan omlaag;

huidige norm vanaf 01/01/2000 wetsvoorstel:vanaf 2001 grasland 300 275 250
bouw/braakland 175 150 125

* de verliesnorm voor fosfaat gaat omlaag van 40 naar 35 kg per hectare;

* het heffingstarief voor fosfaat gaat van ¦ 10,- naar 20,- per kg fosfaat. Het tarief voor de eerste 10 kg fosfaat per hectare gaat van 2,50 naar 5,-;

* het zogeheten lichte regime vervalt: bedrijven in de verfijnde Minas moeten alle vrachten die binnen de 10 km worden afgezet nu ook laten wegen en bemonsteren door een erkende monsternemer;

Maatregelen die door de vertraging voorlopig nog geen doorgang vinden, zijn de verlaging van de grens van beperkt vrijgestelde bedrijven van 2,5 gve per hectare naar 0,5 gve per hectare en het onderbrengen van parelhoenders in Minas. Daarnaast gaat de aanpassing van een aantal forfaits van fosfaat- en stikstofgehalten vastgelegd in dieren, dierlijke producten en in de mest van dieren nog niet door evenmin als de toevoeging van enkele kunstmeststoffen als aanvoerpost in Minas. Zodra het wetsvoorstel wordt aangenomen, vervalt de bestemmingsheffing per 2000. Ook wordt dan voor bedrijven met meer dan 2,5 gve per hectare het overleggen van een accountantsverklaring verplicht met ingang van de Minas-aangifte over 2000.

Deel: ' Wijzigingen Minas-regelgeving per 2000 beperkt '
Lees ook