Gemeente Breda


WIJZIGINGEN PLANNEN BREDA NOORD-OOST TETERINGEN NA INSPRAAK

Naar aanleiding van de inspraak op het Structuurplan Breda Noord-Oost Teteringen zijn ruim 50 schriftelijke reacties binnengekomen. Wijzigingen naar aanleiding van de inspraak zijn onder meer aangebracht in de wijze waarop het verkeer de Stadsdonken kan bereiken, de breedte van de open ruimte tussen Breda en Teteringen en de indeling van de noordzijde van het deelgebied Woonakker. De meeste reacties betreffen het nut en de noodzaak van de bouw van 3000 woningen en het verkeer. Op deze twee onderwerpen is uitgebreid gereageerd in de nota van commentaar en het structuurplan. Het College van Burgemeester en Wethouders legt beide rapporten nu voor aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening ter advisering op 11 mei a.s. De gemeenteraad neemt haar besluit op 27 mei a.s.

De open ruimte, de geledingszone, tussen Breda en Teteringen is in het aangepaste structuurplan verbreed. Dit is mogelijk door de bestaande bebouwing van de stadskwekerij aan de Nieuwe Kadijk niet meer in het plan op te nemen. De ecologische betekenis van het gebied en de inrichtingsmogelijkheden zijn hierdoor vergroot.

In het concept-structuurplan was de wijk Stadsdonken bereikbaar via één weg vanaf de Kapittelweg. De toegang tot de wijk is nu gewijzigd zodat de nieuwe wijk Stadsdonken nu beter aansluit op de bestaande omgeving.

Tussen Zuiderhout en het woongebied De Haenen is in tegenstelling tot het eerdere plan een verbinding voor langzaam verkeer opgenomen. Indien het nieuwe golfterrein doorgang vindt, zal het bijbehorende clubhuis dichter bij Zuiderhout worden gesitueerd.

De noordkant van de Woonakker is in het aangepaste structuurplan aangegeven als een gebied waar de agrarische functie en het wonen als het ware in elkaar grijpen.

De bouw van de 3000 woningen staat niet ter discussie. Breda houdt vast aan de VINEX afspraken met het Rijk en de Provincie om tot en met
2005 in totaal 11.200 woningen te bouwen. Met name in de uitbreidingswijken heeft Breda nog een forse inhaalslag te leveren. Maar ook na 2005 zullen er jaarlijks nog grote aantallen nieuwe woningen nodig zijn. Een en ander houdt in dat Breda gedurende nog een lange periode over behoorlijk grote bouwlocaties zal moeten blijven beschikken.

Naar de inpassing van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding, de snelle bus tussen Oosterhout – Breda - Etten-Leur, op de Oosterhoutseweg vindt een aanvullende studie plaats. Dat onderzoek moet duidelijkheid geven over de doorstroming op de Oosterhoutseweg, de inrichting van de kruispunten, de lengte van de busstrook (busstroken) en de mogelijkheden van een dynamische verkeersregeling.

De resultaten van de studie naar de afwikkeling van het verkeer op de A27, de BORD-studie, geven mogelijkheden het doorgaande verkeer door de kom van Teteringen te weren. Aanvullende maatregelen zoals ‘rekeningrijden’, de afsluiting van de Oosterhoutseweg in de spitsuren in de spitsrichting of sterke verkeerslichtenbeïnvloeding om het doorgaande verkeer te verminderen zullen tegenover elkaar worden afgezet.

In het structuurplan waren al een groot aantal opmerkingen verwerkt die gemaakt zijn op de structuurschets in 1998. Eind 1998 is ervoor gekozen de structuurschets om te zetten in een structuurplan. Dat geeft voor alle betrokkenen de grootst mogelijke duidelijkheid en waarborgt het beste de samenhang tussen de verschillende planelementen. Bovendien biedt het bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen. Het ontwerp-structuurplan heeft van 14 januari tot 11 februari ter visie gelegen. Personen en organisaties die een reactie hebben ingediend ontvangen de nota van commentaar.

Het structuurplan geeft inzicht in het ruimtebeslag, de ruimtelijke structuur en de financiële haalbaarheid en kan dienen als kader voor de op te stellen bestemmingsplannen. Drie in getal, te weten zuidwest, noordoost en Teteringen dorp. Per deelgebied wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt. Voor het hele gebied een Kwaliteits- en uitwerkingsnota met daarin de randvoorwaarden die van belang zijn bij de realisatie.

Voor de Oosterhoutseweg, de open groene ruimten tussen Breda-Teteringen (watermachine) en Teteringen-Oosterhout (golf) vindt een nadere uitwerking plaats.

Breda, 6 mei 1999

Deel: ' Wijzigingen plannen Breda Noord-Oost Teteringen '
Lees ook