Ministerie van Algemene Zaken


1red10032
05-10-2001, NOS, Gesprek met minister-president, N. 3, 22.57 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER DE MOGELIJKE AANVALLEN VAN DE VS EN DE

EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN

MOGELIJKE AANVAL VS

MINGELEN:
Er is veel gespeculeerd dat de aanval dit weekeinde gaat beginnen. Heeft u daar enige aanwijzing voor?

KOK:
Nee. Als ik het had, zou ik het ook niet kunnen zeggen. Maar ik heb er werkelijk geen aanwijzingen voor. Het gaat dan om een militair antwoord op de vreselijke gebeurtenissen van vier weken geleden. Men gaat natuurlijk niet in oorlog. Ik ga er wel vanuit dat als men iets gaat voorbereiden, ik weet niet wanneer dat dan zal komen, dat men de lijn blijft volgen in de VS dat dat in proportie zal zijn, dat dat vooral gericht zal zijn op concreet gekozen doelen.

MINGELEN:
Het zou toch normaal zijn dat als die aanval zal plaatsvinden, u dan wel gewaarschuwd wordt?

KOK:
Zeker wel wanneer Nederland daar betrokkenheid in zou hebben. Daar is dus geen sprake van.

MINGELEN:
Er is nog geen concreet verzoek gedaan aan Nederland?

KOK:
Nee. We hebben gisteren met alle andere NAVO-landen vragen moeten beantwoorden over een achttal punten die direct of indirect op enig moment wel voor Nederland gevolgen zouden kunnen hebben. Dat loopt van het recht om over ons grondgebied heen te vliegen door Amerikaanse vliegtuigen, dat is hoog en ver weg, tot en met deel hebben in bijvoorbeeld verplaatsingen van schepen of vliegtuigen. Ook daar is van een direct verzoek of van een voorstel tot een besluit nog geen sprake. Naar de mate waarin een land, Nederland in dit geval, meer direct bij beslissingen zou zijn betrokken, waar we zelf een aandeel in moeten hebben, ligt het geïnformeerd zijn vooraf meer voor de hand. Als het een beetje buiten ons om gaat, ondanks de NAVO-besluiten van afgelopen weken, dan zullen ze Nederland niet van tevoren gaan bellen.

MINGELEN:
Er is deze week in de NAVO over de bewijsvoering ten aanzien van de betrokkenheid van Bin Laden en zijn netwerk overlegt. Daar is wat discussie over geweest in het Nederlandse parlement. Heeft u die bewijsvoering zelf mogen inzien?KOK:
Ik heb kennis van alles wat minister Van Aartsen hierover weet. Minister Van Aartsen is als minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd door de Amerikaanse ambassade, heeft ook de directe lijnen met de NAVO gehad via de ambassadeur. Ik ben niet vreemd van welk onderdeel dan ook waar minister Van Aartsen wel van op de hoogte is.

MINGELEN:
U heeft dus zelf kunnen zien wat die bewijsvoering is?

KOK:
U zegt zien. Ik dacht dat minister Van Aartsen in de Kamer heeft aangegeven dat de Amerikaanse ambassade hier niet iets heeft achtergelaten. Natuurlijk heeft minister Van Aartsen zijn aantekeningen aan de hand van de gevoerde gesprekken en die ken ik natuurlijk.

MINGELEN:
Die vond u ook overtuigend om tot deze besluitvorming te komen?

KOK:
Ik vind het niet verrassend, na alles wat er de afgelopen weken zichtbaar werd in de analyses die zijn gemaakt, dat men tot het inzicht is gekomen dat de sporen echt voldoende in die richting wijzen om nu ook verantwoordelijkheid te nemen als Nederland, als Nederlandse regering, voor dit vervolg op de eerder uitgesproken solidariteit met de VS.

MINGELEN:
Je hebt twee soorten actie: deze militaire actie direct en internationale actie om preventief terreur tegen te gaan, terreur op te sporen, financiële stromen. Daar doet Nederland het nodige aan. Belangrijker is wat er in Europees verband gebeurt. Je ziet al een beetje dat er in Europa lang wordt gepraat over maatregelen. Allerlei landen hebben verschillende opvattingen. Zelfs het aanpakken van rekeningen schijnt weer, omdat de Europese Commissie niet snel genoeg is, moeilijk te zijn. Hoe lang kan je er op wachten om werkelijk wat te doen in dit verband?

KOK:
Op dat punt wat u nu noemt, doet Nederland zelf heel veel. Er zijn al rekeningen geblokkeerd. Minister Zalm heeft een paar dingen van Nederlandse beleid aan de Amerikanen kunnen melden waar men in Amerika nog niet eens aan toe was. Wat dat betreft lopen we zeker niet achterop.

MINGELEN:
Zoals?

KOK:
Bijvoorbeeld op het punt van de blokkering van rekeningen en de kwaliteit van het toezicht. Nederland heeft een goede traditie en ervaring met het toezicht op financiële instellingen.MINGELEN:
Maar wat bedoelt u als u zegt `zal meestal iets kunnen doen waar men in Amerika nog niet aan toe was'?

KOK:
Gewoon in die sfeer liggend. In het eerste contact wat hij met een onderminister heeft gehad, dat is nu een kleine twee weken geleden geweest, kon Zalm een aantal dingen melden, qua type activiteiten, aan de Amerikanen. Zo zit het dus.

MINGELEN:
Daar waren ze zelf nog niet achter en dat hebben wij.....

KOK:
Dat klinkt nu wat aanmatigend, maar het geeft aan dat Nederland op dit terrein een actief en alert land is. Dat is ook goed, want dit is een paradijselijk land voor heel veel financiële instellingen. Denkt u ook aan het witwassen van geld en drugsactiviteiten. We moeten daar vanuit de kwaliteit van het toezicht scherp op toezien. De Nederlandse Bank vervult daar een hele goede rol in. Dus in die sfeer. Daarnaast zijn er internationaal andere terreinen. Denkt u aan bijvoorbeeld een arrestatiebevel. Er komt een Europese regeling om aanhoudingsmogelijkheid in te voeren, gerelateerd aan terrorisme natuurlijk. Hoe gaan we terrorisme in het strafrecht definiëren. Er zijn veel Europese landen, die.....

MINGELEN:
Daar kun je nog jaren over praten.

KOK:
Ja, en dat moet dus niet. Wat wel moet gebeuren, is dat we daar zorgvuldig mee om gaan, want het gaat om nationale strafwetgeving en het gaat om, als je hier tot Europese afspraken komt, het ietsje prijsgeven van een eigen territoir. Je bent altijd soeverein. Je bent altijd graag baas van je eigen regelingen en definities. Ik vind, en dat vinden we allemaal, ook de Nederlandse kabinet vindt dat, dat met inachtneming van die zorgvuldigheid en oog voor het eigene in het belang van Europese afspraken de komende twee maanden alles moet worden rondgemaakt, zodat je op dat punt van arrestatiemogelijkheden, op dat punt van de terrorismedefinitie, echt van Europese regelingen kunt spreken.

MINGELEN:
U zegt: december besluiten. Geen gezeur.

KOK:
Ja. Daarna moeten de besluiten natuurlijk nog wel in de procedurewerking, inderdaad. De politieke wil is daarom Europese afspraken te maken. Dat betekent dat als je dat ernstig neemt; dat als je dat serieus neemt; dat je ook het belang van terrorismebestrijding voorop wilt stellen, je in ieder van de landen bereid moet zijn op enig moment een scheutje water in de wijn te doen.

MINGELEN:
Wat moet Nederland dan opgeven?KOK:
Dat gaat niet over wat we moeten opgeven, maar in ieder geval moeten we voluit en loyaal, ook qua tempo, ons schikken in het Europese tempo. Voor Nederland is bij die arrestatiemogelijkheid heel belangrijk dat het gerelateerd is aan terrorisme. We moeten niet de kant op dat het terrorisme ons een beetje in de greep heeft gekregen, ook psychologisch, waar we naar een soort Europees arrestatiebevel zouden gaan wat zich helemaal loszingt van het fenomeen terrorisme. Dat is voor ons wel heel belangrijk.

MINGELEN:
Een punt, hieraan gerelateerd. Nederland heeft altijd een aparte positie gehad waar het ging om softdrugs. Wij hebben een gedooghouding. De drugshandel is medefinancier van terrorisme. Dat zullen met name harddrugs zijn, maar het is mogelijk dat het ook softdrugs zijn. Zegt u nu dat het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs voor deze terrorismebestrijding ook op de helling zou moeten? Dat we dat harder moeten gaan aanpakken?

KOK:
Nee. Dat vind ik niet. Je ziet juist in steeds meer landen in Europa dat men de neiging heeft wat naar het Nederlandse model over te gaan.

MINGELEN:
Dat was vóór de aanslagen.

KOK:
Ook nu. De kernvraag is of je een bepaalde vorm van gedogen op dit terrein laat voort bestaan zodat het enigszins overzichtelijk is, ook niet allemaal onderdeel is van een illegaal en crimineel circuit, naar de mate waarin het met een hardere hand allemaal verboden wordt verklaard, gebeurt het toch. Je krijgt die jongelui ook in andere grote steden niet meer van de drugs af.

MINGELEN:
Maar je kan met softdrugs wel veel geld verdienen, ook als terrorist.

KOK:
Maar ook met de harddrugs, zoals u zelf aangaf. Hoe meer crimineel, hoe meer illegaal, hoe meer buiten iedere controle en buiten ieder toezicht, hoe ingrijpender qua aantallen dodelijke slachtoffers maar ook anderszins het zal zijn. Het betekent wel dat we vanuit de nationale wetgeving en de manier waarop we met softdrugs omgaan, we oog moeten hebben voor de internationale verschillen en niet de ogen moeten sluiten voor met name witwaspraktijken, alle mogelijke.....

MINGELEN:
Die worden aangepakt?

KOK:
Daar zullen we ook een tandje op zetten. Dat zullen we beter gaan doen. Daar is het pakket van vandaag mede op gericht.EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN

MINGELEN:
Dat pakket van vandaag, een groot aantal maatregelen. Eén daarvan pak ik er even uit, de beveiliging van Schiphol. U was er van de week en u zei: het is excellent beveiligd. U had de woorden nog maar net uitgesproken of in de krant zeggen anonieme marechaussees: absoluut niet waar, het is een gatenkaas. Mensen, met name mensen die daar werken, kunnen via andere ingangen makkelijk binnenkomen met alles wat ze maar zouden willen meenemen. Ik weet dat er vandaag een verklaring is gekomen van de leiding die zegt: dat is niet waar. Maar toch is het wel raar. U zegt iets, de marechaussees aan de basis roepen: jongens, het deugt hier niet. Wat moet u daarmee?

KOK:
In de eerste plaats is het moeilijk discussiëren met anonieme bronnen. De leiding van de marechaussee heeft zich hier heel duidelijk over uit gelaten. Zowel afgelopen dinsdag, tijdens mijn bezoek, als ook vandaag in een reactie op het krantenbericht.

MINGELEN:
Bent u er van overtuigd dat die leiding gelijk heeft?

KOK:
Ik ben er van overtuigd dat in die berichten van vanochtend in de krant een aantal dingen staan die gewoon niet kloppen met de werkelijkheid. Ik ben er ook van overtuigd dat daar waar men wel een aantal punten heeft geconstateerd die verdere verbetering behoeven volledig worden gedekt door het verbeteringsplan waar men nu mee bezig is en waar het plan van actie van vandaag additionele mogelijkheden voor biedt. Men moet altijd open blijven staan, zelfs als de conclusie is dat iets goed functioneert, voor tips en aanwijzingen waar dingen beter kunnen. Ik ben er van overtuigd dat Schiphol in de internationale vergelijking, ook binnen Europa, heel goed scoort. Echt heel goed scoort. Het is uitstekend geregeld, maar ook binnen een uitstekend geregeld veiligheidssysteem moet men alert zijn en blijven op eventuele zwakke punten, wetende dat het terrorisme in geen enkel opzicht grenzen kent. Dus je mag ook geen enkel vermijdbaar risico lopen. Ik ben er van overtuigd ­ we hebben vandaag contacten gehad met de leiding van de marechaussee ook bij ons in Den Haag ­ dat men zeer gemotiveerd is om, met de steun vanuit het kabinet om er wat ruimere mogelijkheden voor beschikbaar te stellen, ook financieel, er nog beter werk van te maken. Maar dat alles binnen een stelsel wat kwalitatief goed is.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, JBr)Deel: ' Wim Kok over mogelijke aanval VS en veiligheidsmaatregelen '
Lees ook