Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


30 augustus 1999

Utrecht start opleiding economie

Wim Kok spreekt tijdens opening academisch jaar

De Universiteit Utrecht zal per 1 september 2000 starten met een volledige opleiding economie. De opleiding moet zorgen voor een nieuw soort economen die breed zijn opgeleid en inzetbaar zijn in belangrijke maatschappelijke sectoren, aldus collegevoorzitter Jan Veldhuis in zijn rede tijdens de opening van het academisch jaar. Ook zal minister president Wim Kok spreken en ingaan op de kwaliteit van kennis en samenleving. De Maastrichtse hoogleraar internationale economische betrekkingen Luc Soete ten slotte zal de facetten van de `nieuwe' economie belichten.

Het was al mogelijk om in Utrecht na de propedeuse een opleiding economie te volgen gecombineerd met rechten, geografie, sociale wetenschappen of geschiedenis. Na een interne evaluatie werd in 1997 besloten om een propedeuse voor de vier bi-disciplinaire opleidingen te ontwikkelen en zo een volledige economie-opleiding in het leven te roepen. Deze is inmiddels zover voorbereid dat het volgend studiejaar kan worden gestart. De opleiding is officieel goedgekeurd en in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) in de sector economie opgenomen als `domeingerichte economie'.

Utrecht wil ten behoeve van de nieuwe opleiding niet alle economische specialisaties in huis halen, maar wil economen scholen die inzetbaar zijn op de terreinen economisch juridische institutionalisering, ruimtelijke ordening, sociale ordening en historisch-economische processen. Na de propedeuse `economie en maatschappij' kiezen studenten voor één van de vier doctoraal specialisaties. De hoofdvakken zijn economisch, men wordt doctorandus economie, maar worden gecombineerd met vakken in rechten, geografie, sociale wetenschappen of geschiedenis. De opleiding past goed in het recent ontwikkelde concept van waaiers van opleidingen aan de universiteit.

De opzet en inrichting van de opleiding zijn gebaseerd op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe economische inzichten. Steeds meer wordt gezocht naar afgestudeerden die economische kennis combineren met kennis op verwante terreinen. En steeds vaker wordt onderkend dat instituties, tijd en ruimte, het maatschappelijk kader, veel belangrijker zijn dan werd aangenomen.

Volgens de econoom Soete is er sprake van een nieuw economisch groeiproces dat niet tot de gebruikelijke macro-economische spanningen lijkt te leiden. Nederland bevindt zich al 50 jaar in een fase van economische groei. In historisch opzicht is dit een uitzonderlijke situatie: een opmerkelijke groei in werkgelegenheid, zeer lage werkeloosheidscijfers, weinig inflatie. Er zullen nieuwe inzichten moeten komen die deze groei kunnen verklaren.

Daarnaast ontstaan nieuwe markten, waar immateriële goederen worden verhandeld, via internet bijvoorbeeld. Hierbij gelden de cruciale voorwaarden voor het vrije marktsysteem niet. Deze markten hebben behoefte aan nieuwe juridische regelgeving en kaders.De nieuwe economie maakt onderscheid in lokale kennis en informatie en kennis die wereldwijd aanwezig is. Hoe ontstaan dan lokale noden in een steeds globaler wordende netwerkeconomie?

In de nieuwe economie leidt ongelijkheid gebaseerd op kennis, op gebruik van informatie en toegang tot een netwerk tot de 'info have's' en de 'info have nots'. Deze vorm van ongelijkheid lijkt een permanent karakter te krijgen. Ook hier zijn nieuwe inzichten nodig om sociale vraagstukken te behandelen, aldus de Maastrichtse gastspreker Soete.

Opening Academisch Jaar


30 augustus 1999, 16.00 uur

Domkerk, Utrecht

Informatie en aanmeldingen:

Laurien Timmermans of Johan Vlasblom

030 2537567 / 2534073

Laatst gewijzigd: 30 augustus, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Wim Kok spreekt tijdens opening academisch jaar Utrecht '
Lees ook