Ballast Nedam


Winst Ballast Nedam 1998 stijgt 5%

De winst van Ballast Nedam N.V. te Amstelveen groeide in 1998 met 5% van 100,3 miljoen naar 105,2 miljoen gulden. De winst per aandeel nam eveneens toe met 5% van ƒ 10,03 tot ƒ 10,52.

Het bedrijfsresultaat steeg met 15,9% naar 131,5 miljoen gulden (1997: 113,4 miljoen).
De rentelasten namen toe van 10,1 miljoen tot 21,8 miljoen gulden. Het rendement op het gemiddeld eigen vermogen bedroeg 18,6% (1997: 18,7%).

De omzet nam in 1998 met 5,7% toe van 4,3 naar 4,6 miljard gulden. De omzetgroei was het hoogst in de sector Bouw Europa.

De omvang van de orderportefeuille is nagenoeg gelijk aan de stand aan het begin van het jaar.
Bij Bouw Europa en Infrastructuur vertoonden de orderportefeuilles een gezonde groei, terwijl de orderportefeuille van Bouw Internationaal scherp daalde. Hierdoor zal de omzet in Bouw Internationaal in 1999 naar verwachting sterk afnemen. Omdat nog niet vaststaat in welke mate de andere sectoren de daarmee samenhangende winstdaling kunnen compenseren, onthouden wij ons thans van het geven van een prognose voor het lopende jaar.
Bij de publicatie van de halfjaarcijfers 1999 (half juli) zal een verwachting voor het gehele jaar worden uitgesproken.

BALLAST NEDAM N.V.

Raad van Bestuur

Bij goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 1998 zal een dividend van ƒ 5,00 (1997: ƒ 5,00) op alle aandelen worden uitgekeerd. Na de uitkering van dit dividend zal het cumulatief preferente dividend gedurende vijf jaar van ƒ 3,72 volledig zijn betaald en worden de cumulatief preferente winstdelende (certificaten van) aandelen van rechtswege geconverteerd in gewone aandelen.

Onder aftrek van desinvesteringen bedroegen de investeringen in materiële vaste activa inclusief activa verworven bij acquisities 106 miljoen gulden (1997: 81 miljoen). De afschrijvingen namen met 5% toe van 87 miljoen tot 91 miljoen gulden.

De financiering van werkkapitaal - vooral voor onderhanden werken - vergde circa 213 miljoen gulden (1997: 130 miljoen). De omvang van het werkkapitaal per jaarultimo wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van termijnbetalingen op grote overheidsprojecten in Saoedi-Arabië.

Omzet

De omzet nam in 1998 toe van 4,3 naar 4,6 miljard gulden. Deze omzetstijging bestond nagenoeg geheel uit autonome groei.

De omzet vertoonde een groei in de sectoren Bouw Europa en Bouw Internationaal. De sector Infrastructuur vertoonde een lichte daling; de omzet in deze sector in Duitsland liep door oplevering van projecten terug.

De omzet in het Verenigd Koninkrijk nam toe van 884 miljoen tot 998 miljoen gulden. Deze groei is gerealiseerd door onze Britse utiliteitsbouwer Ballast Wiltshier PLC.
De omzet in het Midden-Oosten groeide licht. Naast de bouw van vliegvelden en daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden, zijn er ook baggerwerken uitgevoerd.
De omzet in Zuidoost-Azië steeg van 189 miljoen tot 279 miljoen gulden.
De groei in de omzet "Rest van de wereld" van 312 miljoen tot 340 miljoen gulden is in Zuid-Amerika gerealiseerd.

Resultaten

De winst van Ballast Nedam groeide met 5% van 100,3 miljoen naar 105,2 miljoen gulden.
Het bedrijfsresultaat steeg tot 131,5 miljoen gulden (1997: 113,4 miljoen).

Het bedrijfsresultaat bedroeg 2,9 % (1997 : 2,6%) van de omzet en was per sector afgezet tegen de omzet als volgt (in miljoenen guldens) :

De in het bedrijfsresultaat Bouw Europa begrepen bouwactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben conform verwachting licht bijgedragen aan het resultaat, nadat in voorgaande jaren door o.m. herstructureringskosten en verliezen op werken de bijdrage negatief was. De overige bedrijven binnen deze sector konden alle de resultaten verder verbeteren.

Bouw Internationaal realiseerde wederom een goed resultaat. De crisis in Zuidoost- Azië had geen directe nadelige gevolgen, omdat koersrisico's volgens het uitgestippelde beleid meteen worden afgedekt en de orderpositie bij het uitbreken van de crisis bevredigend was. In de sector Infrastructuur leverden met name de baggeractiviteiten een goede bijdrage.
De resultaten van Ballast Nedam Beton en Waterbouw en Ballast Nedam Grond en Wegen bleven achter bij de verwachtingen, onder meer door vertraging in de orderontvangst van grote infrastructurele projecten en de slechte weersomstandigheden in het tweede halfjaar in Nederland.

De netto rentelasten stegen van 10,1 miljoen tot 21,8 miljoen gulden, doordat voor de financiering van werken in het Midden-Oosten gebruik gemaakt werd van kortlopend bankkrediet.
Daardoor kwam de stijging van het bedrijfsresultaat van bijna 16% niet tot uiting in een belangrijke stijging van het resultaat voor belastingen.
Het resultaat voor belastingen nam met 5,8% toe van 107,9 miljoen tot 114,1 miljoen gulden.

Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 18,6% (1997: 18,7%). De winst per aandeel nam toe van ƒ 10,03 tot ƒ 10,52. Rekening houdend met de potentiële verwatering als gevolg van de emissie van de converteerbare obligatielening en de verleende optierechten nam de winst op `fully diluted' basis toe van ƒ 9,50 tot ƒ 9,94 per aandeel.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bleef in het verslagjaar nagenoeg gelijk. Er traden echter belangrijke verschillen op in de samenstelling. De orderportefeuille is als volgt opgebouwd per activiteit: (in miljoenen guldens) :

Alle bedrijven in de sector Bouw Europa beschikken over een gestegen orderportefeuille;
de sterkste groei werd gerealiseerd door Ballast Wiltshier PLC. Dit bedrijf verkreeg onder meer opdracht voor het "Private Finance Initiative" (PFI) scholenproject in Falkirk (Schotland) en voor een omvangrijke verbouwing van het stadion van Newcastle United.

De orderportefeuille van Bouw Internationaal stond sterk onder druk door de economische crisis in Zuidoost-Azië - waar nauwelijks nieuwe projecten werden verworven - en de door de lage olieprijs sterk teruggelopen orderontvangst in het Midden-Oosten. De orderverwerving in het Caraïbische gebied was bevredigend.

Toekomstverwachting
Voor 1999 moet, op grond van de ontwikkeling van de orderportefeuille, rekening worden gehouden met een scherpe daling van de omzet van Bouw Internationaal; daardoor zal ook het bedrijfsresultaat in deze sector een daling vertonen.
Ballast Nedam Baggeren verwacht verscherpte concurrentie door de toegenomen vlootcapaciteit in de branche.
Omdat nog niet vaststaat in welke mate Bouw Europa en de in Nederland werkzame infrastructuur bedrijven de geschetste daling kunnen compenseren, achten wij het thans nog niet verantwoord een oordeel uit te spreken over de winstverwachting voor 1999. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers 1999 (half juli) zal een verwachting worden uitgesproken.

Kerngetallen

(in miljoenen, tenzij anders vermeld)

in miljoenen euro's

in miljoenen guldens

1998

1997

1998

1997

Omzet en resultaat

Netto omzet


2.067,5


1.955,8


4.556,2


4.310,0

Bedrijfsresultaat

59,7

51,5

131,5

113,4

Resultaat voor belastingen

51,8

49,0

114,1

107,9

Netto resultaat

47,7

45,5

105,2

100,3

Netto resultaat als een percentage van omzet

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Netto resultaat als een percentage van gemiddeld eigen vermogen

18,6%

18,7%

18,6%

18,7%

Financiële positie

Eigen vermogen

261,5

251,3

576,3

553,8

Eigen vermogen inclusief egalisatierekening / totale activa

33,9%

35,5%

33,9%

35,5%

Algemeen

Orderportefeuille


1.463,4


1.491,6


3.225,0


3.287,0

Investeringen

50,6

56,3

111,4

124,1

Desinvesteringen

13,6

30,1

30,1

66,3

Afschrijvingen

41,5

39,4

91,4

86,8

Cash flow

89,2

84,9

196,6

187,1

Dividend

22,7

22,7

50,0

50,0

Aantal werknemers (gemiddeld)


8.141


8.115


8.141


8.115

Per aandeel van ƒ 12,50 nominaal
in guldens
Netto winst

4,77

4,55

10,52

10,03 Cash flow

8,92

8,49

19,66

18,71 Eigen vermogen

26,15

25,13

57,63

55,38 Dividend

2,27

2,27

5,00

5,00


Deel: ' Winst Ballast Nedam 1998 stijgt 5% '




Lees ook