Geveke persbericht


Keywords: geveke

Persberichten

Naarden, 18 februari 2000

1999: Winst Geveke stijgt sterk

Kernpunten:

* Resultaat na belastingen (voor afschrijving goodwill*) EUR 21,0 mln (+ 37,6%)

* Resultaat na belastingen EUR 18,8 mln (+ 23,1%)
* Omzet EUR 775,0 mln (+ 26,1%)

* Winst per gewoon aandeel (voor afschrijving goodwill*): EUR 5,40 (+ 23,9%)

* Winst per gewoon aandeel: EUR 4,83 (+ 10,8%)
* Dividendvoorstel per gewoon aandeel: EUR 1,59
* Groei after-sales service: 17,8%

* Implementatie strategie 1996-2000 voltooid:

winstgroei (voor afschrijving goodwill*): 1996 1999 doel 2000
- autonome groei en efficiency EUR 3,8 mln EUR 4,5 mln
- acquisities EUR 8,3 mln EUR 4,5 mln

- Totaal EUR 12,1 mln EUR 9,0 mln

* Met ingang van het verslagjaar 1999 is Geveke nv overgegaan tot het op de balans activeren van betaalde goodwill, waarbij deze in 20 jaar ten laste van het resultaat wordt afgeschreven. Wij achten deze stelselwijziging in lijn met internationale richtlijnen (IAS) en leidend tot een verbeterd inzicht in resultaat en vermogen. Resultaat na belastingen

Het resultaat na belastingen (voor afschrijving goodwill) steeg met 37,6% tot EUR 21,0 mln (1998: EUR 15,3 mln). De winst per gewoon aandeel (voor afschrijving goodwill) bedraagt EUR 5,40 (1998: EUR 4,36), een stijging van 23,9%.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividenduitkering per gewoon aandeel worden voorgesteld van EUR 1,59 (1998: EUR 1,59). Dit dividend komt neer op een winstuitkering van 36% van het resultaat na belastingen. Dit uitkeringspercentage is er mede op gericht de groei van de groep zoveel mogelijk te financieren uit eigen middelen, met inachtneming van een goed rendement voor de aandeelhouder. Het dividend kan worden opgenomen naar keuze geheel in contanten dan wel volledig in de vorm van stockdividend ten laste van de belastingvrije agioreserve of de algemene reserve.

Acquisities

In het lopende verslagjaar is een tiental bedrijven geacquireerd die op jaarbasis een omzet hebben van EUR 254 mln.

De enkellijnsdealeractiviteiten werden versterkt door de overname van MaK Scandinavië, Verhoeven en Elektromatik met een gezamenlijke omzet op jaarbasis van EUR 41 mln. De kernactiviteit Meerlijnsdealers werd versterkt met de overname van Omni Ray, Schait, Koninklijke Landré & Merrem, Le Pair, Vanandel en Metric met een gezamenlijke omzet op jaarbasis van EUR 209 mln. De kernactiviteit Groothandels nam toe met EUR 4 mln door de acquisitie van Ehrbecker.

Alle acquisities droegen direct bij aan de winst per aandeel.

Gang van zaken

De groepsomzet was met EUR 775,0 mln 26,1% hoger dan in 1998 (EUR 614,4 mln). Wanneer het effect van overnames en valutakoersverschillen buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een autonome omzetgroei van 2,2%. De productverkopen stegen met 27,0%. De bruto marges op nieuwe en gebruikte machines stegen. Dit is mede het gevolg van hogere marges bij de geacquireerde ondernemingen.

De verkoop van service en onderdelen steeg door grotere verkoopinspanningen alsmede door acquisities met 17,8%. De bruto winstmarges op deze activiteiten daalden licht.

De omzet van de verhuuractiviteiten nam met 105,3% toe, voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Verhoeven.

De bedrijfslasten exclusief inkoop en inkoopkosten waren 34,5% hoger. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen bedrijfsactiviteit en de consolidatie van overgenomen ondernemingen. Autonoom stegen de bedrijfslasten met 5,7%.

Het bedrijfsresultaat (voor afschrijving goodwill) kwam uit op EUR 31,9 mln, een toename van 22,0%. Deze verbetering hangt samen met betere bedrijfsresultaten bij de kernactiviteiten Enkellijnsdealers en Meerlijnsdealers.

De belastingdruk nam toe tot 34,5% (1998: 33,8%), als gevolg van een groter aandeel in de resultaten van de Nederlandse bedrijven.

De solvabiliteit inclusief geactiveerde goodwill bedroeg 36% (1998 herrekend: 28%).

De orderportefeuille bedroeg eind 1999 EUR 138 mln (1998: EUR 110 mln).

Vooruitzichten

Op grond van de tot dusverre bereikte resultaten en uitgaande van de realisatie van de nieuwe strategie, verwacht de directie in 2000 een duidelijk hoger resultaat na belastingen (voor afschrijving goodwill).

De directie

Naarden, 17 februari 2000

De procedure rond het keuzedividend zal eind maart per advertentie bekend worden gemaakt. Het jaarverslag verschijnt begin april. De tekst van het jaarverslag zal dan tevens opvraagbaar zijn via Internet: https://www.geveke.com De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 27 april 2000. De cijfers over het eerste halfjaar 2000 zullen op 24 augustus 2000 (na beurs) worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie:
de heer mr. drs. T.S. Haisma
Financieel Directeur
tel. 035 - 6997 307

  Jaarcijfers 1999 

(x EUR 1.000) 01.01. - 31.12.1999 01.01. - 31.12.1998 Netto-omzet 774.950 614.427

Bruto-omzetresultaat 223.685 168.779

Lonen en salarissen - 94.349 - 70.177 Sociale lasten - 21.476 - 14.712 Afschrijvingen op vaste activa - 8.503 - 6.706 Overige bedrijfskosten - 67.410 - 51.001

Bedrijfslasten - 191.738 - 142.596 ________ ________ Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill 31.947 26.183

Afschrijving goodwill - 2.212 0

Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill 29.735 26.183

Resultaat uit niet gecon- solideerde deelnemingen 962 - 367 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 404 290 Rentelasten en soortgelijke lasten - 2.607 - 3.013 ________ ________ Financiële baten en lasten - 1.241 - 3.090 ________ ________ Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen 28.494 23.093

Belastingen - 9.500 - 7.805 Aandeel van derden - 177 0 ________ ________ Resultaat na belastingen 18.817 15.288

Informatie per gewoon aandeel Gemiddeld aantal gewone aandelen excl. eigen bezit (x 1.000) 3.848 3.506

Per gewoon aandeel (EUR 5,- nominaal): Resultaat na belastingen voor afschrijving goodwill EUR 5,40 EUR 4,36 Resultaat na belastingen EUR 4,83 EUR 4,36 Kasstroom EUR 7,67 EUR 6,27

www.geveke.com


* terug naar overzicht

Deel: ' Winst Geveke in 1999 sterk gestegen '
Lees ook