Geveke persbericht


25 februari 1999

1998: Winst Geveke stijgt sterk

Kernpunten:

* Resultaat na belastingen NLG 33,7 mln (+23,0%)
* Omzet NLG 1,35 mld (+19,2%)

* Winst per aandeel: NLG 9,61 (+20,7%)

* Dividendvoorstel NLG 3,50

* Groei after-sales service: 9,4%

* Implementatie strategie 1996-2000 op schema:

Winstgroei: t/m 1998 doel 2000


- autonome groei en efficiency NLG 6,8 mln NLG 10,0 mln
- acquisities NLG 7,2 mln NLG 10,0 mln

- Totaal NLG 14,0 mln NLG 20,0 mln

Resultaat na belastingen

Het resultaat na belastingen steeg met 23,0% tot NLG 33,7 mln (1997: NLG 27,4 mln). De winst per aandeel bedraagt NLG 9,61 (1997: NLG 7,96), een stijging van 20,7%.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend te verhogen naar NLG 3,50 (1997: NLG 3,20). Dit dividend komt neer op een winstuitkering van 36,4% van het resultaat na belastingen. Dit uitkeringspercentage is er mede op gericht de groei van de groep zoveel mogelijk te financieren uit eigen middelen, met inachtneming van een goed rendement voor de aandeelhouder. Het dividend kan worden opgenomen naar keuze geheel in contanten dan wel volledig in de vorm van stockdividend ten laste van de belastingvrije agioreserve of de algemene reserve. De omwisselingsverhouding van het stockdividend zal 26 april 1999 na beurs bekend worden gemaakt.

Acquisities

In het verslagjaar zijn een achttal bedrijven geacquireerd met een gezamenlijke omzet van NLG 88,9 mln. In de consolidatie zijn een zevental bedrijven meegenomen met een bijdrage aan het resultaat na belastingen van NLG 3,7 mln. Het resultaat van Ehrbecker Techniek bv zal met ingang van 1 januari 1999 in de consolidatie worden meegenomen.

Bij de meerlijnsdealers bedroeg de omzettoename als gevolg van acquisities NLG 31,3 mln. Deze toename is het gevolg van de overname van Masonika Technische Industrie bv te Zwijndrecht, Belko elektronika bv te 's-Hertogenbosch, Pijnenborg & Bos bv te Hardinxveld Giessendam en Molimex Engineering nv te Zaventem.

In de kernactiviteit groothandels is de omzet als gevolg van acquisities met NLG 6 mln gestegen. Dit is veroorzaakt door de acquisities van Technische Handelsmaatschappij Deno bv te Weesp en Technisch- en Handelsbureau Geudeker Groningen bv te Groningen. De enkellijnsdealers zijn versterkt door de overname van de verkoopactiviteiten van Metaalwarenfabriek A.P. Verachtert bv te 's-Hertogenbosch. Hierdoor is de omzet in deze kernactiviteit met NLG 27,3 mln toegenomen.

Alle acquisities droegen direct bij aan de winst per aandeel.

Gang van zaken

De groepsomzet was met NLG 1,35 mld 19,2% hoger dan in 1997 (NLG 1,14 mld). Wanneer het effect van overnames en valutakoersverschillen buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een autonome omzetgroei van 12,7%.

De produktverkopen stegen met 22,7%. De bruto marges op nieuwe- en gebruikte machines konden worden gehandhaafd op het niveau van 1997.

De verkoop van service en onderdelen steeg door grotere verkoopinspanningen met 9,4%. De bruto winstmarges op deze aktiviteiten daalden licht.

De omzet van de verhuuractiviteiten nam met 24,8% toe.

De bedrijfslasten exclusief inkoop en inkoopkosten waren 13,7% hoger. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen bedrijfsactiviteit en de consolidatie van overgenomen ondernemingen. Autonoom stegen de bedrijfslasten met 7,8%. In het licht van de autonome omzetstijging ad 12,7% kon deze stijging beperkt worden gehouden. Dit is vooral het gevolg van een meer effectieve inzet van geautomatiseerde informatiesystemen waardoor de productiviteit toenam.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op NLG 57,7 mln, een toename van 20,5%. Deze verbetering hangt samen met betere bedrijfsresultaten bij alle drie de kernaktiviteiten Enkellijnsdealers, Meerlijnsdealers en Groothandels.

De belastingdruk bedroeg 33,8% (1997: 34,5%).

De solvabiliteit bedroeg 25,4% (1997: 23,5%).

De orderportefeuille bedroeg eind 1998 NLG 243 mln (1997: NLG 300 mln).

Vooruitzichten

Op grond van de tot dusverre bereikte resultaten en uitgaande van de verdere realisatie van de strategie, verwacht de directie in 1999 een duidelijk hogere netto winst.

De directie

Naarden, 25 februari 1999

De procedure rond het keuzedividend zal eind maart per advertentie bekend worden gemaakt. Het jaarverslag verschijnt begin april. De tekst van het jaarverslag zal dan tevens opvraagbaar zijn via Internet.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 27 april 1999.
De cijfers over het eerste halfjaar 1999 zullen op 27 juli (na beurs) worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie:
de heer ing. C. Knol
Algemeen Directeur
tel. 035 - 6997 301

Jaarcijfers 1998

(x NLG 1.000) 01.01. - 31.12.1998 01.01. - 31.12.1997 _________________________________________________________________

Netto-omzet 1.354.018 1.136.093

Bruto-omzetresultaat 371.939 324.190

Lonen en salarissen - 154.649 - 136.115
Sociale lasten - 32.420 - 27.884
Afschrijvingen
op vaste activa - 14.778 - 12.787
Overige bedrijfskosten - 112.392 - 99.512
Bedrijfslasten - 314.239 - 276.298
_________ _________
Bedrijfsresultaat 57.700 47.892

Resultaat uit niet geconsolideerde deelnemingen - 809 - 328 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 639 1.542 Rentelasten en soortgelijke lasten - 6.640 - 7.279 ___________ ___________
Financiële baten en lasten - 6.810 - 6.065
_________ _________
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 50.890 41.827
Belastingen - 17.199 - 14.431
_________ _________
Resultaat na belastingen 33.691 27.396

Winstverdeling
Beschikbare winst 33.691 27.396
Aantal gewone aandelen
excl. eigen bezit (x 1.000) 3.506 3.440

Per gewoon aandeel (NLG 10,- nominaal):
Resultaat na belastingen NLG 9,61 NLG 7,96
Kasstroom NLG 13,82 NLG 11,68

Deel: ' Winst Geveke stijgt sterk '
Lees ook