KAS BANK

6 MAART 2003

Europese strategie bewijst haar kracht

WINST KAS BANK PIEKT DOOR VERKOOP DEELNEMING

1. Nettowinst stijgt van EUR 30,2 miljoen tot EUR 53,8 miljoen
2. Winst per aandeel stijgt van EUR 1,99 naar EUR 3,59
3. Operationeel resultaat licht gedaald met 4% 4. Lastenniveau lager
5. Europese strategie op koers
6. Extra dividend uit Cedel-bate

 |    |2002   |2001 (inclusief|2002   |2001  | |    |(inclusief |    |operationeel |operationee| |    |bijzondere |bijzondere bate|    |l   | |    |bate Cedel) |LIFFE)   |    |   | |Bedrijfsresulta|E 49,9 mln |E 43,1 mln  |E 32,9 mln |E 34,2 mln | |at voor  |    |    |    |   | |belastingen |    |    |    |   | |Nettowinst E |E 53,8 mln |E 30,2 mln  |E 22,6 mln |E 22,8 mln | |11,6 mln E |    |    |    |   | |13,9 mln  |    |    |    |   | |Winst per  |E 3,59  |E 1,99   |E 1,52  |E 1,51  | |aandeel  |    |    |    |   | |Dividend per |E 2,00  |E 1,15   |    |   | |aandeel  |    |    |    |   | |Balanstotaal |E 6,5  |E 5,7 miljard |    |   | |    |miljard  |    |    |   | 
De KAS BANK heeft het jaar 2002 afgesloten met een bedrijfsresultaat voor belastingen van EUR 49,9 miljoen (2001: EUR 43,1 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg EUR 53,8 miljoen (2001: EUR 30,2 miljoen). Het resultaat werd sterk beïnvloed door eenmalige posten: met name de hoge verkoopopbrengst van het belang in Cedel en de op basis daarvan genomen besluiten om een aantal bijzondere lasten te nemen. De KAS BANK is - gegeven de marktomstandigheden - tevreden over de resultaten, die conform de laatst uitgesproken verwachting zijn. Het behaalde operationele resultaat voor belasting is slechts licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit bewijst dat de kracht van de bank is gegroeid, gelet op het abominabele beursklimaat. Tegenover dat slechte beursklimaat, de lage rentestand en per saldo cliëntverlies in het segment 'global clients', stonden een sterke aanwas van 'European clients' van middelgrote omvang, de uitbreiding van het aantal 'added value-producten' als management informatiediensten en hogere omzetten op de nieuw aangesloten markten in Europa.

Vooruitzichten

Op dit moment is er zeer veel onzekerheid op politiek en economisch gebied. Dat geldt voor ons en onze clienten. Daarom kunnen wij nu geen gefundeerde voorspelling doen over de resultaat-ontwikkeling voor dit jaar.

Strategie op koers

De strategie van de KAS BANK is gericht op Europa. De KAS BANK ontwikkelt zich tot Europees specialist op het gebied van effectendiensten, gegroepeerd rond custody, clearing en settlement en managementinformatie. Door vanuit Amsterdam directe aansluitingen te realiseren op de diverse Europese geld- en effecteninfrastructuren krijgt ons specialisme een eigen invulling. Hierdoor hoeft de bank niet in alle landen fysiek aanwezig te zijn. De KAS BANK opereert vanuit één technologisch platform dat een wezenlijk concurrentievoordeel biedt, en ook in 2002 tot verwerking van meer 'cross-border' transacties heeft geleid. Na eerdere aansluiting op de Engelse, Ierse, Belgische, Luxemburgse, Franse en Duitse infrastructuren werd recent ook aansluiting in Zwitserland gerealiseerd.

Toelichting op het resultaat

Gesplitst naar de belangrijkste inkomstenbronnen ziet de verdeling van het resultaat er als volgt uit:

       In miljoenen euro's 
| |2002 |2001 | |Rente |31,9 |31,4 | |Resultaat financiële |12,1 |12,0 | |transacties | | | |Provisie |71,3 |74,1 |
Treasury-diensten
De rentebaten namen met 1,6% toe tot EUR 31,9 miljoen (2001: EUR 31,4 miljoen) als gevolg van toegenomen activiteiten op de repo-markt en de verkoop van de hypotheekportefeuille. Vanwege verminderde activiteiten van particulieren op de effectenbeurzen nam de kredietverlening tegen onderpand van effecten af. Het balanstotaal steeg met EUR 0,8 miljard tot EUR 6,5 miljard per ultimo 2002. Het resultaat Financiële Transacties, voornamelijk koersresultaat op vreemde valutatransacties, is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.

Provisie
Ten opzichte van vorig jaar daalden de provisie-inkomsten met 4% tot EUR 71,3 miljoen (2001: EUR 74,1 miljoen).

De provisie-inkomsten gesplitst in de volgende categorieën:

 |     | | | in  |  | |in % van het| |     | | |miljoenen |  | |totaal  | |     | | |euro's  |  | |   | |     | | |2002 |2001 |verand|2002 |2001 | |     | | |  |  |ering |  |  | |- Provisie uit  | | |  |  |  |  |  | |hoofde van custody | | |  |  |  |  |  | |en     | | |  |  |  |  |  | | daarmee   | | |23,7 |24,8 |-4% |33% |33% | |samenhangende  | | |  |  |  |  |  | |diensten   | | |  |  |  |  |  | |- Provisie uit  | | |  |  |  |  |  | |hoofde van   | | |  |  |  |  |  | |clearing,   | | |  |  |  |  |  | | settlements en | | |43,4 |44,9 |-3% |61% |61% | |verbruikleen  | | |  |  |  |  |  | |- Overige provisie, | | |  |  |  |  |  | |waaronder   | | |  |  |  |  |  | | vermogensbeheer | | |4,2 |4,4 |-5% |6% |6% | |     | | |  |  |  |  |  | |Totale    | | |71,3 |74,1 |-4% |100% |100% | |provisiebaten  | | |  |  |  |  |  | 
Custody
De inkomsten uit custody-diensten daalden als gevolg van het verslechterde beursklimaat met 4% van EUR 24,8 miljoen tot EUR 23,7 miljoen. Met name de sterke koersdalingen op de internationale effectenbeurzen leidden tot een afname van het vermogen onder custody tot EUR 200 miljard per ultimo 2002 (2001: EUR 220 miljard). Hoewel de custody-inkomsten met 10% terugliepen compenseerden inkomsten uit Investment Management Services deze daling voor bijna de helft. De vraag naar deze diensten nam in 2002 sterk toe.

Clearing, settlement en verbruikleen
De inkomsten uit het effectenverkeer, verbruikleen en de elektronische informatiediensten daalden met 3,3% van EUR 44,9 miljoen tot EUR 43,4 miljoen. De inkomsten uit settlements bleven op hetzelfde niveau als vorig jaar, hoewel het aantal settlements toenam. De opbrengsten van de clearing van derivatentransacties en de inkomsten uit elektronisch berichtenverkeer daalden, terwijl de provisie uit verbruikleen met 4% toenam.

Overige provisies
In 2002 daalden de overige provisies met EUR 0,2 miljoen tot EUR 4,2 miljoen (2001: EUR 4,4 miljoen). De overige provisies bestaan onder meer uit vermogensbeheer en betalingsverkeer.

Bijzondere baten en lasten

Het 3,5%-belang in Cedel is in 2002 voor EUR 61,2 miljoen verkocht. Het resultaat van deze verkoop bedroeg EUR 57,1 miljoen. Op dit resultaat is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Met de opbrengst van Cedel zijn de volgende bijzondere lasten gefinancierd:

1. EUR 26 miljoen voor pensioenrechten. Hierdoor is de dekkingsgraad van het KAS BANK pensioenfonds per jaarultimo weer op niveau gebracht en zullen de jaarlijkse pensioenlasten naar verwachting voorlopig op het niveau van de voorgaande jaren kunnen blijven.

1. EUR 6 miljoen voor vervroegde uittredingsregelingen. De voorwaardelijke VUT-verplichtingen zijn in een onvoorwaardelijke regeling omgezet en er werd tot een eenmalige vervroegde uittredingsregeling voor medewerkers van 57,5 jaar en ouder besloten.

EUR 5,5 miljoen is extra gedoteerd aan het FAB.

EUR 1 miljoen is gedoneerd aan twee door de KAS BANK opgerichte charitatieve fondsen.

EUR 2,4 miljoen is gebruikt voor een eenmalige hogere winstuitkering aan de medewerkers, conform het winstdelingsbeleid.

Rekening houdend met de fiscale behandeling is het effect van bovengenoemde posten op het nettoresultaat EUR 30,3 miljoen. EUR 15 miljoen zal worden bestemd voor een eenmalige extra dividendbetaling aan de aandeelhouders.

Bedrijfslasten

In 2002 daalden de operationele bedrijfslasten met 1,1 % tot EUR 82,4 miljoen (2001: EUR 83,3 miljoen ). Deze daling is gerealiseerd door kostenbeheersing, in bijzonder in verband met de afname van het aantal personeelsleden en de vermindering van de VUT-lasten. Ultimo 2002 is de personele bezetting ruim 4% lager dan aan het begin van het jaar. De hieruit voortvloeiende lastenbesparing zal ook in 2003 doorwerken.

De andere beheerskosten bedroegen EUR 28,4 miljoen. Aangepast voor de bovengenoemde donatie aan de charitatieve fondsen daalden de andere beheerskosten met 5,5% tot EUR 27,4 miljoen (2001: EUR 29,0 miljoen) voornamelijk door de vacaturestop, waarbij het inschakelen van tijdelijke krachten sterk verminderde. Ook de wervingskosten namen af. De huisvestingskosten stegen met 8,6 % in 2002, als gevolg van de huur van tijdelijke huisvesting. De algemene kosten daalden door afname van het aantal schades door verbetering van de operationele processen.

Fonds voor Algemene Bankrisico's (FAB)
In 2002 is bruto EUR 6 miljoen aan het FAB gedoteerd, waarvan EUR 5,5 miljoen vanuit de Cedel-bate. De omvang van het Fonds bedroeg per ultimo december 2002 bruto EUR 11,2 miljoen, waarmee het streefniveau van het Fonds is bereikt.

Dividendvoorstel

De winst per aandeel van nominaal EUR 1,00 bedroeg EUR 3,59. Voorgesteld wordt over 2002 een dividend van EUR 1,00 per aandeel en een extra dividend van EUR 1,00 vanwege de Cedel opbrengst uit te keren. Bij aanvaarding van dit dividendvoorstel bedraagt de pay-out 56% ; dit is in lijn met het eerder vastgestelde dividendbeleid. De opbrengst uit de verkoop van Cedel-aandelen wordt daardoor mede betrokken bij het dividend. Dit voorstel reflecteert de sterke solvabiliteit van de vennootschap en ons vertrouwen in de toekomst.

Profiel KAS BANK
De krachtig groeiende KAS BANK is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effecten- en informatiediensten voor banken, brokers en institutionele beleggers.

Bijlagen verkrijgbaar: Geconsolideerde balans 2002
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2002

Deel: ' Winst KAS Bank piekt door verkoop deelneming '
Lees ook