Koninklijke BAM Groep nv

Winst Koninklijke BAM Groep stijgt 18% in 2002

Nettowinst Koninklijke BAM Groep (exclusief HBG) in 2002 met 15% gestegen
Winst per aandeel E 4,35 (+12%)
Dividendvoorstel E 1,55 in contanten
Omzet en resultaat HBG vanaf 14 november 2002 geconsolideerd
Integratie Koninklijke BAM Groep en HBG goed van start gegaan
Koninklijke BAM Groep verwacht een hogere winst per gewoon aandeel in 2003

De nettowinst van Koninklijke BAM Groep nv is in 2002 met 18% gestegen tot E 46,7 miljoen. Exclusief HBG bedroeg de winst E 45,3 miljoen (+15%). Hiermee wordt de winstverwachting van +10%, uitgesproken bij de presentatie van de halfjaarcijfers in september 2002 en herhaald ten tijde van de aandelenemissie in december 2002, ruimschoots waargemaakt.

De omzet is in 2002 toegenomen met 23% tot E 3.579 miljoen. Exclusief het effect van acquisities zou de omzet met 2% zijn afgenomen. Aangezien de overname van HBG op 14 november 2002 is gerealiseerd, bevat de groepsomzet zes weken omzet van HBG, zijnde E 654 miljoen.

Resultaten 2002 Koninklijke BAM Groep (exclusief HBG)

De tabel hieronder toont de bijdragen van de sectoren exclusief de consolidatie van zes weken HBG. Voor een toelichting op de resultaten van HBG gedurende 2002 wordt verwezen naar blad 3 van dit persbericht.

 |         |2002 |  | |2001 |  | |         |E  |%  | |E  |%  | |         |miljoe|omzet | |miljoe|omzet | |         |n  |  | |n  |  | |Bouw en vastgoed     |34,1 |2,1 | |28,1 |1,7 | |Infra        |39,0 |3,3 | |43,4 |4,0 | |Techniek       |8,1 |4,7 | |11,4 |6,5 | |Resultaat sectoren     |81,2 |2,8 | |82,9 |2,8 | |Groepskosten en vennootschappelijke |-10,2 |  | |-17,7 |  | |rente        |  |  | |  |  | |Resultaat vr belasting en   |71,0 |2,4 | |65,2 |2,2 | |goodwillafschrijving    |  |  | |  |  | 

Bouw en vastgoed

|E miljoen |2002 |2001 | |Omzet |1.606 |1.675 | |Resultaat |34,1 |28,1 | |Marge |2,1% |1,7% |

De verzwakking van de Nederlandse economie kreeg in het verslagjaar in toenemende mate vat op de productie in de sectoren woning- en utiliteitsbouw. Landelijk liep de productie in deze sectoren met respectievelijk 2,0% en 1,7% terug. Van de totale omzet in deze sector heeft 58% betrekking op utiliteitsbouw, zowel voor derden als eigen ontwikkeling. Voor woningbouw bedraagt dit percentage 42%.

Het segment utiliteitsbouw van het voormalige BAM NBM bereikte in 2002 een stabiele omzet en een hoger resultaat. Dit resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de in de afgelopen jaren doorgevoerde procesverbeteringen. In het segment woningbouw heeft BAM Wilma een eerste jaar gekend dat tot tevredenheid stemt. De verwachtingen ten aanzien van de winst zijn ruim gehaald. De vastgoedbedrijven behaalden een lagere omzet en resultaat als gevolg van stagnatie in de planvorming en de afzet.

 Infra 

|E miljoen |2002 |2001 | |Omzet |1.189 |1.093 | |Resultaat |39,0 |43,4 | |Marge |3,3% |4,0% |
In 2002 werd door BAM NBM Beton- & Industriebouw volop gewerkt aan onder andere de Betuweroute en de onderbouw van de Hogesnelheidslijn (HSL). De werkzaamheden verlopen voorspoedig. In het segment Wegenbouw zijn de omstandigheden gedurende het verslagjaar snel omgeslagen. De marge kwam onder druk te staan door teruglopende marktvolumes. Desondanks werd in 2002 een goed resultaat behaald. BAM NBM Rail ontwikkelt zich sterk. Koninklijke BAM Groep is als deelnemer in het consortium Infraspeed betrokken bij de bovenbouw van de HSL tussen Amsterdam en de Belgische grens. Het ontwerp en de voorbereiding van de aanleg verlopen volgens plan.

Na balansdatum is de Westerscheldetunnel met succes voltooid. Bij dit project waren zowel BAM NBM Beton- & Industriebouw als Wayss & Freytag Ingenieurbau betrokken. Eveneens na balansdatum heeft een consortium waarin BAM voor 70% participeert opdracht verworven voor het eerste privaat gefinancierde wegenproject in Nederland: de ombouw van de N50 bij Den Bosch tot A59.

 Techniek 

|E miljoen |2002 |2001 | |Omzet |173 |175 | |Resultaat |8,1 |11,4 | |Marge |4,7% |6,5% |
De sector BAM Techniek realiseerde in een moeilijke markt een lager, doch wederom goed resultaat bij een stabiele omzet. Het bedrijf heeft een aantal langlopende onderhoudscontracten verworven. De orderportefeuille per ultimo 2002 is goed gevuld.

HBG

Op 11 juni 2002 maakte BAM het voornemen bekend om HBG over te nemen van de toenmalige eigenaar Grupo Dragados. Goedkeuring van de mededingingsautoriteiten volgde op 25 oktober 2002, waarna het definitieve koopcontract op 14 november 2002 is getekend. Vanaf die datum worden omzet en resultaten van HBG meegenomen in de geconsolideerde overzichten van BAM Groep.

Resultaten 2002

HBG realiseerde in 2002 een nettoresultaat van E 23 miljoen, vergeleken met E 110 miljoen in 2001. Exclusief buitengewone posten bedroeg het nettoresultaat E 45 miljoen (2001: E 60 miljoen). De omzet bereikte een niveau van E 5.308 miljoen (-6%). Een verkorte winst- en verliesrekening is als bijlage opgenomen.

 |     |Omzet   |Resultaat *)| Resultaat | |     |    |2002  |*) 2001  | |E miljoen   |2002 |2001 | |E |marge|E |marge| |     |  |  | |mln |  |mln |  | |Bouw en vastgoed |2.268 |2.543 | |27 |1,2% |27 |1,1% | |Infra    |2.457 |2.502 | |62 |2,5% |50 |2,0% | |Baggeren   |480 |480 | |51 |10,6%|38 |7,9% | |Consultancy en  |145 |141 | |9 |6,2% |8 |5,7% | |engineering   |  |  | |  |  |  |  | |Overig    |26 |30 | |-60 |  |-32 |  | |     |5.376 |5.696 | |  |  |  |  | |Intercompany  |-68 |-79 | |  |  |  |  | |     |5.308 |5.617 | |89 |1,7% |91 |1,6% | 

*) Resultaat vr belasting en goodwillafschrijving en exclusief buitengewone posten
In de sector Baggeren behaalde Ballast Ham Dredging (BHD) in 2002 een omzet van E 629 miljoen, waarvan E 480 miljoen door HBG geconsolideerd. Het door HBG geconsolideerde resultaat steeg van E 38 miljoen in 2001 tot E 51 miljoen in het verslagjaar.

Het onder 'Overig' gerapporteerde resultaat heeft met name betrekking op niet-operationele verliezen in Duitsland en kosten van buitenlandse subholdings.

Nettobijdrage HBG aan het jaarresultaat 2002 Koninklijke BAM Groep

Per saldo is de bijdrage van HBG - geconsolideerd vanaf 14 november 2002 - aan het resultaat van Koninklijke BAM Groep E 1,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit het geconsolideerde nettoresultaat van HBG over de laatste zes weken van 2002, verminderd met additionele financieringslasten en goodwillafschrijving, samenhangend met de overname van HBG.

Integratie

In Nederland zal een aantal werkmaatschappijen van BAM NBM en HBG in toenemende mate de activiteiten op elkaar afstemmen, waarbij ze uiteindelijk volledig zullen worden samengevoegd. Dit proces is in volle gang, waarbij de directies van de betreffende werkmaatschappijen reeds zijn benoemd. De holdingstaven van BAM NBM en HBG zullen worden samengebracht in of in de nabijheid van het huidige hoofdkantoor in Bunnik.

Synergie

Zoals reeds bekendgemaakt in november 2002 zullen de synergievoordelen in 2003 naar verwachting wegvallen tegen eenmalige integratiekosten. De eerste kostenvoordelen zijn inmiddels zichtbaar, met name op het gebied van inkoopkracht. Dit geeft vertrouwen dat het gendiceerde niveau van circa E 25 miljoen (vr belasting) in 2004 haalbaar zal zijn.

Waarderingscorrecties

Op de overnamedatum heeft Koninklijke BAM Groep voor circa E 160 miljoen waarderingscorrecties HBG bekend gemaakt, bestaande uit aanvullende voorzieningen voor in hoofdzaak 'oude' Duitse zaken, fair value aanpassingen en de bestaande goodwill in de HBG-boeken. Aan dit bedrag is toegevoegd de door HBG betaalde goodwill op de verwerving van het eenderde belang in BHD. Ultimo 2002 was het bedrag van de voorzieningen nog geheel intact. De verwachte uitstroom van kasmiddelen hiervan in de periode 2003 tot en met 2005 is circa E 65 miljoen.

BHD

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep is voornemens om in de loop van 2003 een partner te zoeken voor BHD. Er zullen gesprekken worden gevoerd met zowel strategische als financile partijen. De verwachting is dat deze gesprekken in de loop van dit jaar tot resultaat zullen leiden.

PFI

Op grond van een toegenomen financieringsbehoefte bij vele Europese overheden is de verwachting gerechtvaardigd dat in navolging van het Verenigd Koninkrijk ook elders in Europa de totstandkoming van PFI-projecten (Private Finance Initiative) een grote vlucht zal nemen. Koninklijke BAM Groep is uitstekend gepositioneerd om van deze groeiende markt te kunnen profiteren.

In de sector Bouw en vastgoed is HBG Construction een belangrijke speler in de Britse PFI-markt. Inmiddels heeft het bedrijf een PFI-portefeuille van zeven projecten, waarbij ervaring is opgedaan op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg en openbare orde. Daarnaast heeft Koninklijke BAM Groep in Belgi een vooraanstaande positie verworven op het gebied van PFI. In Belgi werden de twee tot nu toe grootste PFI-contracten, de Paleizen van Justitie te Antwerpen en te Gent, gegund aan een combinatie van, onder andere, Interbuild (een Belgische dochter van Koninklijke BAM Groep) en banken. In de sector Infra werd in 2001 al een succes geboekt met de opdracht van de bovenbouw van de Hogesnelheidslijn via het consortium Infraspeed. Per begin 2003 werd daar het PFI contract van de A59 aan toegevoegd. Verder is Koninklijke BAM Groep momenteel betrokken bij een aantal tenders op het gebied van concessiemanagement in zowel Nederland, als in Engeland, Ierland en Duitsland.

De activiteiten uit hoofde van PFI betreffen langdurige projecten met een meer voorspelbare kasstroom. Door de toename van het aandeel van deze activiteiten in de portfolio van Koninklijke BAM Groep, zal naar verwachting de volatiliteit van de kasstromen verminderen en het risicoprofiel van de onderneming verbeteren.

Balanspositie

In verband met de overname van HBG en de koop door HBG van het eenderde belang in BHD, heeft Koninklijke BAM Groep in 2002 voor een totaalbedrag van E 750 miljoen aan kortlopend overbruggingskrediet opgenomen. Met de opbrengst van de aandelenemissies van december 2002 is eenderde hiervan afgelost, zodat per ultimo 2002 E 500 miljoen resteert. Het restant zal worden terugbetaald uit de vrije cashflow van 2003 (ten minste E 100 miljoen), de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van BHD en het aantrekken van een achtergestelde lening.

De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 31 december 2002 12%, de rentedekking 15,5. De solvabiliteit zal met enkele procentpunten verbeteren zodra de verwachte achtergestelde lening is aangetrokken.

Nadat het overbruggingskrediet is afgelost, resteert een solide balans, waarbij de nettoschuldpositie van 2002 zal zijn omgeslagen in een nettokas per ultimo 2003.

Resultaat per gewoon aandeel

Van de nettowinst van 2002 van E 46,7 miljoen resteert, na aftrek van E 0,8 miljoen preferent dividend, E 45,9 miljoen voor de houders van de gewone aandelen. Het gewogen gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen bedroeg in 2002 10,6 miljoen (+4,4%). De winst per gewoon aandeel komt hiermee uit op E 4,35 (+12%). Vr aftrek van goodwillafschrijving bedraagt de winst per gewoon aandeel E 5,16 (+18%).

Dividendvoorstel

Koninklijke BAM Groep heeft in de op de 10 juli 2002 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders reeds een uitspraak gedaan over het dividend over het boekjaar 2002 (ten minste gelijk aan 2001, dat wil zeggen E 1,55 per gewoon aandeel). Met het oog hierop wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 16 mei 2003 te Amsterdam, voorgesteld het dividend over 2002 vast te stellen op E 1,55 in contanten per gewoon aandeel.

Op zowel de converteerbare als de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen zal over 2002 een dividend van E 0,08 in contanten worden uitbetaald. Dit betreft dividendpercentages van respectievelijk 8,83 en 9,13, berekend vanaf het moment van storting op de aandelen (16 december 2002).

Het beleid van Koninklijke BAM Groep is erop gericht circa 40% van het nettoresultaat uit te keren. Van het nettoresultaat van 2002 zal 48% aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Investeringen

De netto-investeringen bedroegen in 2002 (inclusief zes weken HBG) E 54 miljoen en lagen hiermee
- conform verwachting - boven het niveau van de afschrijvingen (E 44 miljoen).
Acquisities en desinvesteringen

Naast de majeure investering in de overname van HBG, hebben er in 2002 nog enkele kleinere acquisities plaatsgevonden. Met de overname van Avabouw (Bouw en vastgoed), Technoborg (Techniek) en FFK (Infra Belgi) wordt in totaal circa E 22 miljoen omzet toegevoegd.

Integriteit bouwbranche

De vertrouwensrelatie tussen opdrachtgevers en de Nederlandse bouwbranche is in 2002 getekend door beschuldigingen van onregelmatigheden. Dit heeft geleid tot de instelling van de Parlementaire Enqutecommissie Bouwnijverheid die op 12 december zijn bevindingen heeft gepresenteerd. Koninklijke BAM Groep onderschrijft de belangrijkste aanbevelingen van de commissie. Het betreft in het bijzonder het pleidooi voor 'Nieuwe Zakelijkheid' (zakelijke verhoudingen, transparantie, professionaliteit, realiteitszin en vertrouwen).

Tevens is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoeken gestart naar een aantal specifieke projecten en marktsegmenten. Bij drie hiervan is Koninklijke BAM Groep betrokken, te weten het onderzoek naar grote infrastructurele werken in en om de Haarlemmermeer, de asfaltcentrales in Noordoost-Nederland en de asfaltwerken in Noordoost-Nederland.

Vooruitzichten 2003

Ondanks de onzekere economische omstandigheden verwacht de raad van bestuur - naar de huidige inzichten - in 2003 een hogere winst per gewoon aandeel.

In deze uitspraak is meegenomen dat de in december 2002 uitgegeven nieuwe gewone aandelen (3,45 miljoen stuks) in 2003 voor een vol jaar meewegen vergeleken met twee weken in 2002. Hierdoor zal het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen oplopen van 10,6 miljoen in 2002 tot 13,9 miljoen in 2003.

De orderportefeuille per ultimo 2002 geeft een goede uitgangspositie voor 2003. Van de totale orderportefeuille zal naar verwachting E 6.125 miljoen in 2003 worden uitgevoerd, ofwel 76% van de voor dit jaar geprognosticeerde omzet.

 |     |Orderportefeuill|Verwachte omzet | |E miljoen   |e    |2003    | |     |ultimo 2002  |     | |Bouw en vastgoed |4.738   |3.700    | |Infra    |4.528   |3.400    | |Baggeren (100%)  |722    |700    | |Techniek   |215    |190    | |Consultancy en  |65    |160    | |engineering   |    |     | |Intercompany  |-66    |-50    | |     |10.200   |8.100    | 
De investeringen zullen in 2003 naar verwachting duidelijk onder het niveau van de afschrijvingen uitkomen.

Aan de doelstelling voor de middellange termijn - een marge vr goodwillafschrijving en belasting - van 3,5% 4,0% wordt onverkort vastgehouden.

Bunnik, 26 maart 2003
Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Aanvullende informatie

Vanaf donderdag 27 maart 2003 zal de Powerpoint presentatie die tijdens de pers- en analistenbijeenkomsten wordt getoond, te zien zijn op de website www.bamgroep.nl.

Belangrijke data in 2003

16 mei Algemene vergadering van aandeelhouders
20 mei Ex-dividend notering
3 juni Betaalbaarstelling dividend
11 september Publicatie halfjaarcijfers (vrbeurs)

Bijlagen:

Kerncijfers 1998 - 2002
Geconsolideerde balans Koninklijke BAM Groep per 31 december 2002 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Koninklijke BAM Groep over 2002 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Koninklijke BAM Groep over 2002 Verkorte winst- en verliesrekening HBG over 2002

Voor nadere informatie:

Pers:
Drs. A.C. Pronk
070 - 372 2121
apronk@hbg.nl
Analisten:
P. Verbraeken
030 - 659 8856
p.verbraeken@bamgroep.nl

 Kerncijfers 1998 - 2002 

| | | | | | |Gemiddelde | |E miljoen |2002 |2001 |2000 |1999 |1998 |groei per | | | | | | | |jaar | | | | | | | | | |Winst- en | | | | | | | |verliesrekening | | | | | | | |Bedrijfsopbrengsten |3.579|2.916|1.510|1.093|957 |39% | |Orderportefeuille per |10.20|4.543|3.857|1.588|1.361|65% | |ultimo |0 | | | | | | |Nettoresultaat |46,7 |39,4 |29,1 |19,5 |15,0 |33% | | | | | | | | | |Nettomarge |1,3% |1,4% |1,9% |1,8% |1,6% | | |Rendement op gewogen | | | | | | | |gemiddeld eigen vermogen |29,2%|34,0%|34,2%|30,6%|26,5%| | | | | | | | | | |Balans | | | | | | | |Balanstotaal |3.863|901 |824 |372 |327 |85% | |Eigen vermogen |404 |131 |101 |70 |58 |62% | |Garantievermogen |468 |204 |173 |108 |97 |48% | | | | | | | | | |Garantievermogen als % | | | | | | | |van |12% |23% |21% |29% |30% | | |balanstotaal | | | | | | | |Rentedekking *) |15,5 |69,6 |59,8 |22,0 |21,7 | | | | | | | | | | |Werknemers (gemiddeld) | | | | | | | |Gemiddeld |14.97|12.74|7.546|6.136|5.669|27% | | |2 |4 | | | | | |Einde jaar |30.58|13.24|12.82|6.360|5.598|53% | | |8 |8 |4 | | | | | | | | | | | | |Cijfers per aandeel | | | | | | | |Nettoresultaat |4,35 |3,90 |2,91 |2,07 |1,79 |25% | |Nettoresultaat ex. |4,35 |3,90 |2,47 |2,07 |1,79 |25% | |buitengewone b/l | | | | | | | | - idem, fully diluted |3,72 |3,31 |2,12 |1,80 |1,55 |25% | |Gewogen gemiddeld aantal | | | | | | | |winstgerechtigde gewone | | | | | | | |aandelen |10.57|10.12|10.02|9.444|8.342|6% | |(x 1.000) |3 |6 |7 | | | | |Dividend |1,55 |1,55 |1,15 |0,82 |0,71 |22% |


*) Rentedekking als volgt berekend: EBITDA / netto rentelast
Geconsolideerde balans Koninklijke BAM Groep per 31 december 2002

|E miljoen |31 december | |31 december | | |2002 | |2001 | | | | | | |Vaste activa | | | | | | |Immaterile vaste activa |630,2 | | |40,5 | | |Materile vaste activa |948,3 | | |141,6 | | |Financile vaste activa |201,5 | | |16,2 | | | | |1.780,0| | |198,3 | | | | | | | | |Vlottende activa | | | | | | |Werken in uitvoering - derden |-719,2 | | |-201,9 | | |Werken in uitvoering - eigen |433,7 | | |83,8 | | |rekening | | | | | | |Voorraden |40,7 | | |13,4 | | |Vorderingen |1.643,1| | |579,8 | | |Liquide middelen |684,7 | | |228,0 | | | |2.083,0| | |703,1 | | | | | | | | | |Vlottende passiva | | | | | | |Kortlopende schulden |-2.717,| | |-610,4 | | | |7 | | | | | |Werkkapitaal | |-634,7 | | |92,7 | |Uitkomst activa min kortlopende | |1.145,3| | |291,0 | |schulden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Langlopende schulden | | | | | | |Achtergestelde leningen |59,1 | | |67,9 | | |Overige langlopende schulden |276,4 | | |9,1 | | | | |335,5 | | |77,0 | | | | | | | | |Voorzieningen | |403,2 | | |82,6 | | | | | | | | |Eigen vermogen |404,1 | | |131,2 | | |Aandeel van derden |2,5 | | |0,1 | | |Groepsvermogen | |406,6 | | |131,3 | | | |1.145,3| | |291,0 | | | | | | | | |Garantievermogen | |467,8 | | |203,7 | | | | | | | |

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Koninklijke BAM Groep over 2002

|E miljoen |2002 | |2001 | | | | | | |Bedrijfsopbrengsten | |3.578,| | |2.915,| | | |9 | | |6 | | | | | | | | |Bedrijfslasten | | | | | | |Kosten van grond- en hulpstoffen |-929,1| | |-867,0| | |Uitbesteed werk en andere externe |-1.515| | |-1.203| | |kosten |,5 | | |,5 | | |Lonen, salarissen, sociale lasten en |-753,0| | |-601,0| | |pensioenlasten | | | | | | |Overige bedrijfskosten |-253,4| | |-145,6| | | | |-3.451| | |-2.817| | | |,0 | | |,1 | | | | | | | | |Bedrijfsresultaat vr afschrijvingen | |127,9 | | |98,5 | |(EBITDA) | | | | | | |Afschrijvingen materile vaste activa | |-43,5 | | |-33,6 | |Bedrijfsresultaat vr afschrijving | |84,4 | | |64,9 | |goodwill (EBITA) | | | | | | | | | | | | | |Afschrijving goodwill | |-8.7 | | |-4,6 | |Bedrijfsresultaat n afschrijving | |75,7 | | |60,3 | |goodwill (EBIT) | | | | | | | | | | | | | |Rentebaten en -lasten | |-8,2 | | |-1,4 | |Resultaat uit deelnemingen | |2,7 | | |1,7 | |Resultaat uit gewone | | | | | | |bedrijfsuitoefening vr | |70,2 | | |60,6 | |belastingen | | | | | | | | | | | | | |Belastingen | |-23,8 | | |-21,0 | |Resultaat uit gewone | | | | | | |bedrijfsuitoefening n | |46,4 | | |39,6 | |belastingen | | | | | | | | | | | | | |Aandeel derden in resultaten | |0,3 | | |-0,2 | |groepsmaatschappijen | | | | | | |Nettoresultaat | |46,7 | | |39,4 | | | | | | | |

Geconsolideerd kasstroomoverzicht Koninklijke BAM Groep over 2002

|E miljoen |2002 | |2001 | | | | | | |Nettoresultaat boekjaar |46,7 | |39,4 | |Afschrijvingen immaterile vaste activa |8,7 | |4,6 | |Afschrijvingen / waardeverminderingen materile |45,2 | |33,6 | |vaste activa | | | | |Mutaties voorzieningen |16,2 | |6,0 | |Mutaties werkkapitaal exclusief liquide middelen |146,4 | |87,0 | |Netto-kasstroom uit operationele activiteiten |263,2 | |170,6 | | | | | | |Investeringen in groepsmaatschappijen |-498,0 | |-31,7 | |Investeringen in materile vaste activa |-63,5 | |-49,8 | |Desinvesteringen materile vaste activa |9,2 | |28,6 | |Investeringen in materile vaste activa als gevolg| | | | |van het in consolidatie nemen van overige |- | |-8,7 | |deelnemingen | | | | |Mutaties financile vaste activa |4,9 | |4,6 | |Investeringen in financile vaste activa als | | | | |gevolg van het in consolidatie nemen van overige |0,8 | |5,3 | |deelnemingen | | | | |Mutaties aandeel derden |2,3 | |-0,1 | |Netto-kasstroom wegens investeringsactiviteiten |-544,3 | |-51,8 | | | | | | |Inkoop eigen aandelen |- | |-6,7 | |Netto-opbrengst plaatsing nieuwe aandelen |236,5 | |- | |Overbruggingskrediet |750,0 | |- | |Aflossing overbruggingskrediet |-250,0 | |- | |Nieuwe leningen |3,6 | |- | |Aflossing langlopende schulden |-4,9 | |-7,5 | |Mutatie in langlopende schulden als gevolg het in | | | | |consolidatie nemen van overige deelnemingen |- | |2,9 | |Opname/aflossing kredietinstellingen in rekening |18,3 | |1,4 | |courant | | | | |Betaald dividend |-15,7 | |-8,3 | |Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten |737,8 | |-18,2 | | | | | | |Totaal mutatie |456,7 | |100,6 | | | | | | |Beginstand liquide middelen |228,0 | |127,4 | |Toename |456,7 | |100,6 | |Eindstand liquide middelen |684,7 | |228,0 | | | | | | | | | | | |Waarvan in bouwcombinaties en andere |277,7 | |119,4 | |samenwerkingsverbanden | | | | | | | | |

Verkorte winst- en verliesrekening HBG over 2002

|E miljoen |2002 | |2001 | | | | | | |Bedrijfsopbrengsten | |5.308 | | |5.617 | | | | | | | | | | | | | | | |Bedrijfsresultaat vr afschrijvingen | |197 | | |201 | |(EBITDA) | | | | | | |Afschrijvingen materile vaste activa | |-88 | | |-95 | |Bedrijfsresultaat vr afschrijving | |109 | | |106 | |goodwill (EBITA) | | | | | | | | | | | | | |Afschrijving goodwill | |-5 | | |-1 | |Bedrijfsresultaat n afschrijving | |104 | | |105 | |goodwill (EBIT) | | | | | | | | | | | | | |Rentebaten en -lasten | |-18 | | |-17 | |Resultaat uit deelnemingen | |-2 | | |2 | |Resultaat uit gewone | | | | | | |bedrijfsuitoefening vr | |84 | | |90 | |belastingen | | | | | | | | | | | | | |Belastingen | |-39 | | |-30 | |Resultaat uit gewone | | | | | | |bedrijfsuitoefening n | |45 | | |60 | |belastingen | | | | | | | | | | | | | |Aandeel derden in resultaten | |- | | |- | |groepsmaatschappijen | | | | | | |Nettoresultaat uit gewone | |45 | | |60 | |bedrijfsuitoefening | | | | | | | | | | | | | |Buitengewoon resultaat n belastingen | |-22 | | |50 | |Nettoresultaat | |23 | | |110 |


---- --

Deel: ' Winst Koninklijke BAM Groep stijgt 18 procent in 2002 '
Lees ook