Son, 26 augustus 1999
PERSBERICHT

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

Winst Neways stijgt naar NLG 9,6 miljoen
Omzet- en winstprognoses blijven gehandhaafd.

Neways Electronics International N.V. heeft in het eerste halfjaar van1999 een nettowinst behaald van NLG 9,6 miljoen, vergeleken met NLG 5,7 miljoen in dezelfde periode van 1998.
De winst per aandeel op halfjaarbasis was NLG 1,94 (1998: NLG 1,18). Een belangrijke reden voor de stijging van de nettowinst was een boekwinst van NLG 4,5 miljoen als gevolg van de afwikkeling van de materiële schade bij de werkmaatschappij Ramaer in Helmond.
De omzet van de Neways-groep was in het eerste halfjaar van 1999 NLG 147,2 miljoen, een lichte daling t.o.v. de vergelijkbare periode van 1998 (NLG 153,5 miljoen).
Voornaamste oorzaken hiervan zijn de weggevallen omzet bij Ramaer in de wederopbouwperiode, een conjuncturele teruggang in Duitsland en een zekere terughoudendheid in de markt, als gevolg van de economische onzekerheid in Azië en Oost Europa.
Het bedrijfsresultaat daalde dientengevolge van NLG 10,3 miljoen over het eerste halfjaar van 1998 naar NLG 8,2 miljoen in dezelfde periode van 1999. Het balanstotaal steeg in de eerste zes maanden met NLG 33,4 miljoen naar NLG 233,6 miljoen, in het bijzonder als gevolg van substantiële herinvesteringen bij Ramaer.
De solvabiliteit op garantievermogen daalde daardoor licht van 38,9% per ultimo 1998 naar 37,1% per 30 juni 1999.
Het gemiddeld aantal medewerkers in de eerste zes maanden van 1999 bedroeg
1.290 (1998: 1.313).

Gang van zaken
In maart 1999 werden de engineering-activiteiten van het Duitse bedrijf Purfürst Elektronik GmbH te Isernhagen overgenomen. In juni 1999 is met de bedrijven Hedon in Delft en Technolution in Gouda een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van het ontwerpen van elektronica.
Beide ontwikkelingen passen in het streven van Neways naar het leveren van een hogere toegevoegde waarde voor haar klanten gebaseerd op de integratie van ontwerp, ontwikkeling en productie van hoogwaardige elektronica. Ter versterking van de positie in het Verre Oosten is het belang in Ximec Electronics Co. Ltd te Wuxi (China) in maart 1999 uitgebreid van 60% tot 90%.
Verder is de aandacht in het eerste halfjaar geconcentreerd geweest op de integratie met de Neways-groep van de in 1998 overgenomen bedrijven. De investeringen zijn op hetzelfde niveau als dat van 1998 voortgezet. Hierbij ligt de nadruk op de "update" van IT-systemen voor bedrijfsprocessen, IT-systemen op het gebied van het ontwerp van elektronica en de voortdurende vernieuwing van hoogwaardige fabricage-apparatuur. De fabriek van Ramaer in Helmond is binnen een jaar met voortvarendheid herbouwd en is nu in zijn markt-
segment een van de modernste fabrieken in Europa voor de fabricage van printplaten. Het productieproces is opgestart; de eerste orders zijn inmiddels uitgeleverd.
De overname van de proto-printplatenfabriek Neways Printed Circuits Eindhoven (NPCE) was mede gebaseerd op de mogelijkheid tot synergie met Ramaer. Dit zal per 1 januari 2000 worden versterkt door het verplaatsen van de activiteiten van NPCE naar een aan Ramaer grenzende locatie.

Verwachting
De markten waarop Neways actief is, vertonen thans een duidelijk herstel, hetgeen tot uitdrukking komt in een goed gevulde orderportefeuille. Het effect hiervan zal in de tweede helft van 1999 merkbaar zijn. De Raad van Bestuur handhaaft derhalve de verwachting van een lichte groei van omzet en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening in 1999.

Meer informatie kunt U krijgen bij:

Ir. J.H.J. Mengelers (president) Drs. V.B.M. de Bok (financieel directeur) Tel. 040 - 2679226 Tel. 040 - 2679247
Neways Electronics International N.V.
Adres hoofdkantoor: Postbus 69, 5690 AB SON

De Neways groep is een internationaal opererende Groep van 15 bedrijven met als hoofdactiviteit
de ontwikkeling en productie van elektronicaproducten in de meest brede zin en de ontwikkeling
en verkoop van proces- en machine-automatiseringsapparatuur. De aandelen zijn genoteerd aan de AEX Effectenbeurs. Tot de Neways groep behorende volgende bedrijven:
Neways Advanced Electronics B.V. - Son, Hoyte B.V. - Son, Ramaer B.V. - Helmond,
Neways Heerlen B.V., Si-Lectron B.V - Landgraaf, Neways Leeuwarden B.V., Neways Huizen B.V.,
Hymec B.V. -Sittard, Neways Printed Circuits Eindhoven B.V. - Eindhoven, Hykong Ltd. - Hong Kong, Wuxi Ximec Electronics Co. Ltd. - Wuxi, Neways Electronics Production GmbH en PMA GmbH - Kassel (Duitsland), Purfürst GmbH - Isernhagen (Duitsland), Q-Nova a.s. - Nova Dubnica (Slowakije).

PROFIEL

Neways Electronics International N.V.
Neways Electronics International N.V. is de holding van een internationale groep werkmaatschappijen die actief zijn op de markt voor elektronica. Half 1999 bestond deze groep uit 15 gespecialiseerde bedrijven in Nederland (10), Duitsland (2), Slowakije (1) en China (2). De Neways-groep biedt werk aan 1290 hoog gemotiveerde en uitstekend opgeleide medewerkers. De Neways-groep is een van de grootste Europese fabrikanten van op contractbasis geleverde elektronica. Neways werd in 1969 opgericht en is sinds 1986 genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Scope
De groep is werkzaam in een reeks samenhangende gebieden van de elektronica, met het accent op toelevering aan de elektronica-industrie van systemen, sub-assemblies en kennis op het gebied van
engineering. Het is de ambitie van Neways, uit te groeien tot één van de beste toeleveranciers van geavanceerde elektronica en diensten in Europa met substantiële activiteiten op de wereldmarkt.

De groep bestaat voor een deel uit bedrijven die zijn gericht op de productie van hoogwaardige elektronica-assemblage en kabelsystemen. Een ander deel van de Neways-groep wordt gevormd door zeer gespecialiseerde en vaak op niches gerichte bedrijven met een geavanceerde know how (Printplaten, micro-elektronica).

Met een gevarieerd aanbod op het gebied van fabricage en engineering biedt Neways zijn klanten één adres voor klant-specifieke elektronica en is daarmee een "one-stop provider of customised electronics".

Naast kennis van elektronische engineering voor toepassing in productieprocessen beschikt Neways over brede kennis van het ontwerp van samengestelde elektronica. Zo kan een compleet industrieel proces met relevante engineering-capaciteit worden begeleid.

Neways concentreert zich op snelle toepassing van technologie waarvan het economisch nut in de markt is bewezen. Daarbij wordt voor de toepassing van nieuwe kennis gebruik gemaakt van uitbesteding of samenwerkingsverbanden. In onderstaande illustratie zijn de technische competenties van de Neways-groep met de daarbij behorende werkmaatschappijen in een schema weergegeven.
Klanten
Neways-bedrijven leveren aan fabrikanten van eindproducten (Original Equipment Manufacturers) of aan industriële toeleveranciers. Neways-producten vinden hun toepassing in computers en kantoorapparatuur, apparatuur voor telecommunicatie, producten voor lucht- en ruimtevaart en militaire toepassingen, consumentenproducten, in de automobielindustrie en instrumentatie-apparatuur. Door deze spreiding over een aantal marktsectoren worden de risico's en de conjuncturele gevoeligheid van de groep beperkt. De bedrijven ontwikkelen en produceren naar specificatie van de klant; steeds vaker komen specificaties in onderling overleg tot stand. Tussen de vele omvang en seriegrootte.

Bedragen in mln 30.06.99 30.06.98 31.12.98
NLG EURO NLG EURO NLG EURO

Netto-omzet 147,2 66,8 153,5 69,7 294,2 133,5
Overige bedrijfsopbrengsten 12,8 5,8 0,7 0,3 7,5 3,4 Som bedrijfsopbrengsten 160,0 72,6 154,2 70,0 301,7 136,9

Kosten van grond- en hulpstoffen 76,8 34,8 71,8 32,6 137,1 62,2 Personeelskosten 53,0 24,1 50,0 22,7 100,3 45,5
Afschrijvingen 4,9 2,2 4,7 2,1 10,4 4,7
Overige bedrijfskosten 17,1 7,8 17,4 7,9 34,5 15,7 Som bedrijfslasten 151,8 68,9 143,9 65,3 282,3 128,1

Bedrijfsresultaat 8,2 3,7 10,3 4,7 19,4 8,8

Financiële baten en lasten -0,4 -0,2 -1,5 -0,7 -2,6 -1,2

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belasting 7,8 3,5 8,8 4,0 16,8 7,6

Belastingen -2,7 -1,2 -3,1 -1,4 -5,8 -2,6
Buitengewoon resultaat na belasting 4,5 2,0 -- -- 0,2 0,1 Aandeel derden -- -- -- -- -- --

Nettowinst 9,6 4,4 5,7 2,6 11,2 5,1

Geconsolideerde balans

Bedragen in mln 30.06.99 31.12.98
NLG EURO NLG EURO

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 79,0 35,8 35,2 16,0
Financiële vaste activa 1,4 0,6 1,4 0,6

Vlottende activa
Voorraden 70,9 32,2 58,7 26,6
Vorderingen 80,8 36,6 85,5 38,8
Liquide middelen 1,5 0,7 18,4 8,3

Totaal activa 233,6 106,0 199,2 90,4

Passiva
Eigen vermogen * 66,7 30,3 57,4 26,0
Achtergestelde lening * 20,0 9,1 20,0 9,1
Voorzieningen 49,9 22,6 48,6 22,1
Langlopende schulden 11,7 5,3 12,6 5,7
Kortlopende schulden 85,3 38,7 60,6 27,5

Totaal passiva 233,6 106,0 199,2 90,4


* Garantievermogen 86,7 39,4 77,4 35,1

Aanvullende gegevens

30.06.99 30.06.98 31.12.98

Bedrijfsresultaat
in % van de netto-omzet 5,6 6,7 6,6

Nettowinst in % van de netto-omzet 6,5 3,7 3,8

Solvabiliteit in % 37,1 31,7 38,9

Gemiddeld aantal medewerkers 1.290 1.313 1.336

Per gewoon aandeel NLG EURO NLG EURO NLG EURO Bedrijfsresultaat 1,66 0,75 2,14 0,97 4,02 1,82
Nettowinst 1,94 0,88 1,18 0,54 2,31 1,05
Eigen vermogen 13,57 6,16 10,80 4,90 11,88 5,39

Aantal uitstaande aandelen
x 1.000 4.919 4.834 4.834

Deel: ' Winst Neways stijgt naar NLG 9,6 miljoen '
Lees ook