SAPPI

Sappi Winst Stijgt In Tweede Kwartaal

Sappi Winst Stijgt In Tweede Kwartaal - En Bemoedigende Indicaties Voor De Sector

Johannesburg, Zuid-Afrika - Sappi Limited (NYSE: SPP), de grootste producent van gecoat houtvrij papier ter wereld, maakte bekend dat de winstcijfers van het tweede kartaal, voor de periode tot maart 1999, beter waren dan die voor het eerste kwartaal. Toch heeft - zoals door Sappi voorspeld was bij de bekendmaking van het jaarverslag voor vorig jaar . de voortdurende druk op de papierprijzen over de hele wereld tot gevolg gehad dat de winst is gedaald tot 69 cent (0,69 rand, 11 dollarcent) per aandeel, in vergelijking met 84 cent (17 dollarcent) voor hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Ook de winst voor het eerste half jaar lag lager dan die van de overeenkomstige periode van het jaar ervoor: 133 cent (22 dollarcent) in vergelijking met 137 cent (28 dollarcent) en de winst vóór buitengewone kosten en baten bedroeg 175 cent (30 dollarcent) in vergelijking met 196 cent (40 dollarcent) vorig jaar.

De geconsolideerde verkoop voor het kwartaal bedroeg 6,6 miljard rand (1,1 miljard Amerikaanse dollar) (in 1998: 5,7 miljard rand, 1,2 miljard dollar). Het verkoopcijfer voor het half jaar bedroeg 12,3 miljard rand (2,1 miljard dollar) (in 1998: 9,4 miljard rand, (1,9 miljard dollar). Dit resultaat weerspiegelt de opname in de cijfers van het overgenomen KNP Leykam vanaf januari 1998.

Volgens het beleid van de groep worden dividenden enkel op jaarbasis overwogen, er wordt bijgevolg geen interimdividend gedeclareerd.

Voorzitter ('executive chairman') Eugene van As zegt dat - hoewel de marges onder druk stonden - er voor de sector bemoedigende indicaties zijn. In het tweede kwartaal was de vraag naar gecoate, houtvrije producten hoog in Europa, maar de goede vraag in de Verenigde Staten werd enigszins tenietgedaan door de stijging van de invoer. De inzakkende pulpprijzen blijven de zwakke positie van de vezel- en textielindustrie weerspiegelen, maar zouden waarschijnlijk weldra weer aantrekken.

In mei maakte Sappi voor de gecoate producten prijsstijgingen bekend . de eerste sinds enige tijd. Voor de producten in vellen ('sheet grade') stegen de prijzen in Europa met gemiddeld 6 procent en in de Verenigde Staten met 3 procent. Van As voegt eraan toe dat het lijkt of de papierpulpprijzen tijdens het kwartaal van maart hun bodemniveau hadden bereikt, met in de meeste markten sindsdien een stijging van de prijzen met 20 tot 40 dollar. Met de daling van de pulpvoorraden bij de producenten in de maand april, zou een verdere stijging van de prijzen mogelijk moeten zijn.

De kasstroom van de groep voor het half jaar bleef sterk, met uit de bedrijfsvoering gegenereerde kasmiddelen ter waarde van 1,9 miljard rand (320 miljoen dollar).

Ondanks de opname in de cijfers van KNP Leykam voor de volledige periode, lagen de netto financieringskosten die moesten worden betaald op hetzelfde peil als vorig jaar, en dit dankzij de lagere rentevoeten. De netto financieringskosten stegen echter met ongeveer 50 miljoen rand (8 miljoen dollar) als gevolg van de vermindering van de gekapitaliseerde rente.

Sappi maakte bekend dat twee obligatieleningen - die vroeger werden behandeld als uitgesteld eigen vermogen - in de toekomst zullen worden betaald in contanten, en bijgevolg vanaf nu respectievelijk zullen worden behandeld als vreemd vermogen en minderheidsdeelnemingen. Hierdoor wordt een eind gemaakt aan een aangevoeld overschot van niet-toegewezen aandelen ('share overhang') en wordt de berekening van de winst per aandeel eenvoudiger - iets wat bij de analisten gunstig zal worden onthaald. Het preferent aandelenkapitaal van de Amerikaanse dochtermaatschappij zal worden geconverteerd in obligaties aangezien Sappi North America zijn belastingvrijstelling ('tax shield') heeft opgebruikt. Hierdoor zullen de netto inkomsten van de onderneming verhogen met om en bij de 7 miljoen Amerikaanse dollar (42 miljoen rand) per jaar.

Jarenlang heeft Sappi de partiële methode van belastinglatentie toegepast, die in overeenstemming was met de bestaande Zuid-Afrikaanse algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie ('GAAP'). De in maart aangekondigde gewijzigde norm wordt vanaf volgend jaar verplicht, en daarom heeft de groep deze norm nu al aangenomen en wordt vanaf dit jaar met de grondslag in uitgebreide zin gewerkt. Deze wijziging - samen met die betreffende het uitgestelde vreemde vermogen - neemt twee reconciliatiefactoren weg waarmee anders rekening moest worden gehouden bij de vergelijking van de Sappi cijfers met cijfers van ondernemingen die werken volgens de Amerikaanse grondslagen('US GAAP').

Na deze wijzigingen aan de kapitaalstructuur is de verhouding van lang vreemd vermogen tot totaal eigen vermogen verschoven van 48 procent naar 50 procent.

De groep zal in het derde kwartaal een debitering na belastingen op zich nemen van ongeveer 153 miljoen rand (26 miljoen dollar) met het oog op de herstructureringskosten die voortvloeien uit de in april aangekondigde sluiting van een pulp-productie-eenheid en het stopzetten van een papiermachine in de fabriek van Westbrook (V.S.). Men verwacht dat het gedeelte in contanten van deze debitering beperkt zal kunnen blijven tot 31 miljoen rand (5 miljoen dollar) na belastingen.

Wat de toekomstverwachtingen betreft, zegt Sappi dat zijn belangrijkste markten in Europa en Noord-Amerika een economische groei blijven vertonen, terwijl de vooruitzichten voor hernieuwde groei in Zuid-Afrika zijn verbeterd, na de gestadige verlaging van de rentevoeten. Ook de markten in Azië worden weer stabieler en zijn opnieuw aan het groeien. De verhouding tussen de capaciteit en de vraag naar gecoat houtvrij papier is verbeterd, en de sector is beter gaan inspelen op de noodzaak om de productie aan te passen aan de vraag op de markt. Ook voor deze papierkwaliteiten lijkt beterschap op komst.

Analisten verwachten voor de volgende 18 maanden wereldwijd een opleving van de prijzen van de handelsgoederen.

Ondanks de zwakke start van het lopende boekjaar verwacht Sappi voor het derde kwartaal dat de winst vóór uitzonderlijke kosten en baten hoger zal zijn dan de cijfers voor het tweede kwartaal. Sappi verwacht dat de resultaten voor het hele jaar vergelijkbaar zullen zijn met de cijfers van vorig jaar.

:: Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in deze persmededeling zijn geen gerapporteerde financiële resultaten of andere historische informatie, maar zijn toekomstgerichte verklaringen. Het gaat onder meer - maar niet uitsluitend - om verklaringen die voorspellingen zijn of toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen aanduiden. Op dergelijke verklaringen moet men niet al te zeer betrouwen, aangezien ze - uit de aard der zaak - onderhevig zijn aan gekende en onbekende risico's en onzekerheden en door andere factoren kunnen worden beïnvloed. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten, plannen en doelstellingen van de onderneming wezenlijk kunnen afwijken van deze welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd in de voornoemde toekomstgerichte verklaringen (of dan deze welke men op grond van de huidige resultaten zou kunnen verwachten). De onderneming verbindt zich er niet toe om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk aan te vullen of te herzien - of het nu zou zijn in het licht van nieuwe informatie, van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of wat dan ook.

Sappi Limited is de grootste producent ter wereld van gecoat houtvrij papier in vellen. De onderneming produceert dit papier in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. De netto bedrijfsactiva van Sappi - met een waarde van ongeveer 29 miljard rand - liggen voornamelijk in Europa (41 procent), Noord-Amerika (27 procent) en zuidelijk Afrika (29 procent).

De gewone Sappi aandelen staan genoteerd op de beurs van Johannesburg en kunnen via Bloomberg worden bereikt onder het symbool SAP SJ en via de Reuters Equities 2000 Service onder SAPJ.J. De Sappi aandelen worden ook verhandeld in Londen, New York, Parijs en Frankfurt.

:: Activiteiten in Europa

Sappi is de grootste producent in Europa van gecoat houtvrij papier, met fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland. De onderneming nam in 1992 Hannover Papier over, en in 1997 KNP Leykam. De activiteiten van Sappi in verband met fijne papiersoorten worden geleid vanuit Londen, terwijl de algemene hoofdzetel voor de Europese activiteiten is gevestigd in Brussel.

SAPPI LIMITED

Tussentijdse resultaten voor de drie, resp. zes maanden tot 31 maart 1999 Geconsolideerde resultatenrekeningen - omgerekend naar Amerikaanse dollar ..

niet gecontroleerd
Kwartaal tot Half jaar tot
31 maart 31 maart 31 maart 31 maart
1999 1998 1999 1998

procentuele
verschuiving
procentuele

verschuiving
miljoen miljoen miljoen miljoen
dollar dollar dollar dollar

Omzet 1.092,2 1.165,6 (6,3) 2.071,0 1.941,1 6,7 Kostprijs vd omzet 828,8 855,2 (3,1) 1.552,2 1.432,4 8,4

Brutowinst 263,4 310,4 (15,1) 518,8 508,7 2,0

Afschrijvingen 85,5 100,1 (14,6) 169,8 144,0 17,9 Verkoop-, algemene
en administratieve
kosten 78,5 76,9 2,1 171,6 149,6 14,7

Bedrijfsopbrengsten 99,4 133.4 (25,5) 177,4 215,1 (17.5)

Andere dan exploitatieopbrengsten
(verlies) (13,9) (9,2) 51,1 (21,7) (7,5) 189,3
Netto financ. kosten 42,9 50,6 (15,2) 84,3 97,8 (13,8)

Betaald 52,9 70,3 (24,8) 109,7 138,3 (20,7)
Gekapitaliseerd (10,0) (19,7) (49,2) (25,4) (40,5) (37,3)

Opbrengsten vóór
belastingen 42,6 73,6 (42,1) 71,4 109,8
(35,0)

Belasting - actuele 16,0 21,0 (23,8) 30,8 27,8 10,8
- uitgestelde (1,3) 10,3 (112,6) (14,5) 14,9 (197,3)

Opbr. na belastingen 27,9 42,3 (34,0) 55,1 67,1 (17,9)

Opbrengsten uit
minderheids-
deelnemingen 2,4 7,9 (69,6) 4,9 16,0
(69,4)

Netto opbrengsten 25,5 34,4 (25,9) 50,2 51,1
(1,8)

EBITDA 196,6 236,2 (16,8) 372,3 386,1

(3,6)

(Earnings Before Interest & Tax and Depreciation Adjustment Opbrengsten vóór intresten en aanpassing voor belastingen en afschrijvingen)

Winst per aandeel .
(cent) 11 17 22 28

Winst vóór uitzonderlijke
kosten en baten
('headline' winst)
per aandeel . (cent) 16,5 27,7 29,5 40,1

Gewogen gemiddeld
aantal uitgegeven
aandelen (miljoenen) 223,8 203,8 223,8 181,1

Berekening van winst voor uitzonderlijke kosten en baten ('headline')

- netto na belastingen

Netto opbrengsten 25,5 34,4 50,2 51,1
Winst op de afstoting
van activiteiten en
activa -- (15,3) 3,1 (15,5)
Kosten voor bedrijfssluiting 24,6 -- 24,9
Provisies voor her-
structurering 12,3 6,2 12,6 6,3
Toename in andere
provisies (0,9) 6,5 0,1 5,9

Opbrengsten vóór
uitzonderlijke kosten
en baten ('headline') 36,9 56,4 66,0 72,7

.. Wisselkoersen gebruikt
voor de omrekening:
1,00 dollar = 6,0780 4,9338 5,9378 4,8707 rand

. De verwaterde winst per aandeel is niet opgegeven aangezien het effect
van
de resterende potentiële gewone aandelen verwaarloosbaar is op basis van
het
feit dat de onderneming nu van plan is de obligaties die vroeger als uitgesteld eigen vermogen werden beschouwd, in contanten terug te betalen.

Om de consistentie te verzekeren, werden de cijfers die met elkaar vergeleken
dienen te worden, herberekend volgens de veranderde grondslagen voor waardering en presentatie.

SAPPI LIMITED

Tussentijdse resultaten voor de drie, resp. zes maanden tot 31 maart 1999

Geconsolideerde balansen - omgerekend naar Amerikaanse dollar .

niet gecontroleerd gecontroleerd op
op 31 maart 1999 30 september 1998

miljoen dollar miljoen dollar

Aangewende gelden

Gewoon eigen vermogen 1.480,5 1.577,3
Minderheidsdeelnemingen 141,3 151,0
Langlopende schulden 1.699,2 2.527,6
Overige verplichtingen op lange termijn 283,7 261,6 Uitgestelde belasting 361,8 399,1


3.966,5 4.916,6

Aanwending van de gelden

Vaste activa 3.756,4 4.038,8
Aanplantingen en bosland 377,6 565,7
Overige vaste activa 276,1 284,1
Vlottende activa 1.233,8 1.567,6

Banksaldo's en bankdeposito's 187,4 510,0
Overige vlottende activa 1.046,4 1.057,6

Totaal activa 5.643,9 6.456,2

Vlottende passiva 1.677,3 1.539,6

Rentedragende passiva 710,4 142,0
Bankschulden 206,5 473,6
Overige vlottende passiva 760,4 924,0


3.966,6 4.916,6

Aantal uitgegeven aandelen (miljoen) 223,8 223,8

Verhouding lang vreemd vermogen/
totaal eigen vermogen 0,50 0,48

Verhouding vlottende activa/
vlottende passiva 0,74 1,02

. Wisselkoers voor omrekening 1,00 dollar = 6,2220 5,8150 rand

Sluitpost per saldo (0,1) --

SAPPI LIMITED

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden tot 31 maart 1999 Geconsolideerd samenvattend overzicht van het verloop van liquide middelen

- omgerekend naar Amerikaanse dollar

Niet gecontroleerd
voor het half jaar tot
31 maart 1999 31 maart 1998
miljoen dollar miljoen dollar procent.
versch.

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening 320,2 379,6 (15,6)

Bewegingen in bruto kasstroom (142,6) (28,1) 407,5 Netto financieringskosten (109,6) (138,3) (20,8) Belastingen (27,5) (17,8) 54,5
Uitgekeerde dividenden (37,7) --

Contanten ingehouden uit
bedrijfsactiviteiten 2,8 195,4 (98,6)

Contanten gebruikt bij
investeringsactiviteiten 61,8 (945,0) (106,5)
Kaseffecten van financierings-
activiteiten (371,4) 843,3 (144,0)

Netto gegenereerde kasmiddelen (306,8) 93,7 (427,4)

. Wisselkoers gebruikt bij de omrekening
1,00 dollar = 5,9378 4,8707 rand

Noot voor de redacteurs:
De versies van dit persbericht in het Nederlands, het Duits , het Italiaans en het Spaans zullen op www.sappi.com verschijnen in de loop van
de middag van maandag 24 mei 1999.

CONTACTPERSONEN: Stephen van der Linde, Beleggers, of Johan van Wyk, Media, beiden van Sappi Limited, +27-11-407-8111; of Craig Halgreen van
Sappi Europe, +32 2-676-9611; of Dana Johnston, Beleggers, of Melanie
Morrison, Media, beiden van Taylor Rafferty Associates, +44 171-606-1149,

voor Sappi/
Website: https://www.sappi.com

25 mei 99 09:09

Deel: ' Winst Sappi stijgt in tweede kwartaal '
Lees ook