VIB

P E R S B E R I C H T

Winstgroei en waardestijging Corio zet door

Dividendrendement 8,9% en wpa groei 9,6%

Utrecht, 12 maart 2003

Corio heeft in 2002 uitstekende financiële resultaten gerealiseerd. Het directe beleggingsresultaat per aandeel is in 2002 gestegen met 9,6% tot E 2,50 ten opzichte van E 2,28 in 2001. Dit is tevens het zevende opeenvolgende jaar dat het directe beleggingsresultaat per aandeel is gestegen. Gezien de focus op retail, het groeipotentieel in de portefeuille en haar kennis van lokale markten, beoordeelt Corio de vooruitzichten gematigd positief. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt een dividend voorgesteld van E 2,32 per aandeel in contanten. Hiermee bedraagt het dividendrendement over 2002 van Corio 8,9% .

In operationele zin heeft Corio zich in 2002 op 4 prioriteiten geconcentreerd: het smeden van één samenhangend Corio uit drie afzonderlijke eenheden (VIB, WBN en Trema); verbetering van de portefeuille, via acquisities, renovatie en uit de bestaande pijplijn; herpositionering van de bestaande portefeuille door op selectieve wijze de objecten te verkopen die niet binnen Corio's visie en strategie passen; verder implementeren van het centermanagement in Nederland.

Resultaten

Het directe beleggingsresultaat nam in 2002 met E 17,3 miljoen toe tot E 165,7 miljoen. Deze stijging van 11,6% is voor het grootste deel het gevolg van de Trema-acquisitie. Naast het effect van de acquisitie namen de opbrengsten uit beleggingen toe door huurverhogingen bij een bezettingsgraad van 95,6% (2001: 97,2%). De rentelasten en de beheerskosten namen fors toe, met name in verband met de overname van het management van de Trema-portefeuille.

Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg E 111,5 miljoen. Dit bestaat voor E 128,7 miljoen (2001: E 111,0 miljoen) uit herwaardering van de gehele vastgoed portefeuille per 31 december 2002, een daarmee samenhangende toevoeging aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen van de buitenlandse entiteiten van E 10,5 miljoen negatief (2001: E 4,7 miljoen negatief) en toegerekende beheerskosten van E 6,8 miljoen negatief (2001: E 4,9 miljoen negatief). De overige mutaties bedroegen E 0,1 miljoen (2001: E 0,1 miljoen negatief).

Portefeuille
De waarde van de vastgoedportefeuille nam in 2002 toe met E 157,1 miljoen tot E 3.627,4 miljoen per 31 december 2002. De investeringen bedroegen in totaal E 157,4 miljoen. De Nederlandse retailportefeuille werd onder meer uitgebreid met enkele kleine winkelcentra. Daarnaast werd geïnvesteerd in de bestaande portefeuille. Corio voegde het Tilburgse binnenstedelijke project Pieter Vreedeplein (E 72,4 miljoen) aan de pijplijn toe. In Frankrijk werd E 27,6 miljoen geïnvesteerd, onder meer in de lopende uitbreidingen van het winkelcentrum in Grenoble. Daarnaast voegde Corio een aantal investeringen in Bordeaux, Nice, Mulhouse en Bobigny aan de Franse pijplijn toe. De daling van de bezettingsgraad (van 97,2% ultimo 2001 naar 95,6% ultimo 2002) is voornamelijk veroorzaakt door leegstand in een kantoor in de Parijse regio.

In 2002 werd voor E 129,0 miljoen verkocht. In Nederland werden kantoor- en bedrijfsruimten te Utrecht, Enschede, Zoetermeer, Den Haag en Sassenheim (bedrijfsruimte) verkocht en een aantal kleinere retailobjecten.

In Frankrijk zijn drie kantoorpanden in de omgeving van Parijs verkocht. In Spanje zijn een kantoorpand in Barcelona en een deel van een winkelcentrum op Gran Canaria verkocht.

De opwaardering van de gehele portefeuille was 3,7% op jaarbasis (Retail Nederland: 5,1%, Kantoren Nederland: 0,6%, Bedrijfsruimten Nederland: 2,8%, Retail Frankrijk: 1,1%, Kantoren Frankrijk: 1,3% negatief, Bedrijfsruimten Frankrijk: 0,5%, Italië 11,9%, Retail Spanje: 4,8% en Kantoren Spanje 6,8% ). Dit uitstekende resultaat werd behaald na aftrek in 1 jaar van de gehele acquisitiekosten van de Trema-portefeuille (E 25 miljoen).

Vermogen

Het eigen vermogen, na voorgestelde winstverdeling steeg in 2002 met E 134,0 miljoen tot E 1.928,2 miljoen. De leverage bedroeg ultimo 2002 37,8% (ultimo 2001: 39,9%). Houders van 36% van de aandelen hebben bij de dividenduitkering over 2001 voor stockdividend gekozen. Hierdoor werden 0,3 miljoen aandelen uitgegeven. Het eigen vermogen nam hierdoor met E 10,5 miljoen toe. De intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2002 kwam uit op E 31,43 (na voorgestelde winstverdeling: E 29,11, ultimo 2001: E 27,25). Als onderdeel van de fusie tussen VIB en WBN tot Corio heeft de vennootschap een converteerbare lening van E 90,0 miljoen opgenomen. Corio heeft deze lening in contanten afgelost.

Strategie
Corio heeft zich ten doel gesteld om een winstverhogende groei te realiseren binnen Europa. De focus van de beleggingen ligt op retail en het bevorderen van synergie op zowel operationeel als beleggings gebied. Schaalgrootte en klantgerichtheid van de 4 (lokale) landenorganisaties zijn hierbij een belangrijk instrument.

Dividend

Gezien de uitstekende directe en indirecte resultaten in 2002 wordt aan de AVA een dividend voorgesteld van E 2,32 per aandeel in contanten. Bij een dividenduitkering van E 2,32 bedraagt de pay-out ratio 93% van het directe beleggingsresultaat. Corio is voornemens op termijn een pay-out ratio van ongeveer 80% van het directe resultaat na te streven.

Vooruitzichten

Corio verwacht in 2003 door actief vermogensbeheer en centermanagement onder de huidige omstandigheden een stijging van het directe beleggingsresultaat te kunnen realiseren tot E 170,0 miljoen of E 2,57 per aandeel, gebaseerd op de samenstelling van de portefeuille ultimo 2002 en zonder drastische wijzigingen in het economische klimaat in Europa als gevolg van de huidige politieke situatie in de wereld.

Financiële agenda
Voor de financiële agenda verwijzen wij naar onze website: www.corio-eu.com, waarop tevens een meer gedetailleerde presentatie van de jaarcijfers is opgenomen.

Deel: ' Winstgroei en waardestijging Corio zet door '
Lees ook