P E R S B E R I C H T

WINSTHERSTEL VOOR DELFT INSTRUMENTS N.V.


· Herstel van winstgevendheid

· Prognose 1999 NLG 10 miljoen winst

Kerncijfers (x NLG miljoen) 1e helft 1e helft geheel 1999 1998 1998
Netto-omzet 167,2 169,7 379,9
Bedrijfsresultaat 9,0 -0,1 6,4 Nettoresultaat gewone bedrijfsuitoefening 1,6 -4,3 -6,0 Nettoresultaat (na aandeel derden) 1,4 10,4 -43,7 Nettoresultaat per aandeel (x NLG 1) 0,17 1,35 -5,63 Nettoresultaat per aandeel (x EUR 1) 0,08 0,61 -2,55

Omzet en resultaat

Delft Instruments N.V. behaalde in de eerste zes maanden van 1999 een omzet van NLG 167,2 miljoen, een daling van 1,4% ten opzichte van NLG 169,7 miljoen in de eerste zes maanden van 1998. Gecorrigeerd voor de externe omzet van het per 01.01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. steeg de omzet met 1%.

Het bedrijfsresultaat bedroeg NLG 9,0 miljoen positief ten opzichte van het verlies van NLG 0,1 miljoen over de vergelijkbare periode van 1998. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen verbeterde tot een winst van NLG 1,6 miljoen ten opzichte van een verlies van NLG 4,3 miljoen in de eerste helft van 1998.

Het nettoresultaat (na aandeel derden) bedroeg NLG 1,4 miljoen (1e helft 1998: NLG 10,4 miljoen, waarin begrepen een boekwinst van NLG 14,5 miljoen op de verkoop van Enraf-Nonius B.V.).
Het nettoresultaat per aandeel kwam uit op NLG 0,17 (1e helft 1998: NLG 1,35) en bedroeg uitgedrukt in EUR 0,08 (1e helft 1998: EUR 0,61), over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 7.799.284 (1e helft 1998: 7.540.007).

Alle sectoren, Medisch, Industrieel/Wetenschappelijk en Overigen, hebben aan het herstel van het resultaat bijgedragen.

De uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling bedroegen 10,8% van de netto-omzet ten opzichte van de incidenteel hoge kosten van 15,4% in de eerste zes maanden van 1998, als gevolg van het in die periode versneld uitvoeren van software-projecten bij dochterondernemingen Nucletron en Enraf
De orderportefeuille is in de verslagperiode fors toegenomen en bedroeg ultimo juni 1999 NLG 171,2 miljoen, ten opzichte van NLG 116,8 miljoen ultimo 1998.
Het aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal verbeterde van 30% ultimo 1998 naar ruim 32% ultimo juni 1999.

Gang van zaken per sector

Sector Medisch
In de medische sector steeg de omzet duidelijk en verbeterde het bedrijfsresultaat.

De orderontvangst steeg fors, onder meer dankzij de Indonesië order bij Nucletron terwijl bij Nucletron ook een gedeelte van de eind 1998 gemiste orders alsnog binnenkwam.

Door Nucletron (radiotherapie en röntgendiagnostiek) kon reeds een klein gedeelte van de omvangrijke Indonesië order uitgeleverd worden, terwijl tevens een aantal projecten op het gebied van borstkas tuberculose onderzoek kon worden gerealiseerd.

Ook bij Oldelft Ultrasound (vervaardiging van TEE ultrasound probes) was de gang van zaken gunstig. Deze kleine doch technologisch zeer hoogwaardige activiteit is zeer winstgevend.

Oldelft Benelux (verkoop en onderhoud van medische kapitaalgoederen) vervult een steeds belangrijker rol als system integrator, waaronder op het gebied van PACS systemen (PACS = Picture Archiving and Communication System).

Sector Industrieel/Wetenschappelijk
De omzet in deze sector daalde licht ten opzichte van de eerste zes maanden van 1998.

In deze sector verbeterde het bedrijfsresultaat aanzienlijk en waren de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling weer op een aanvaardbaar niveau vergeleken met de situatie in de eerste helft van 1998. De orderontvangst daalde licht als gevolg van de situatie in de olie- en gasindustrie.

Bij Enraf (systemen voor niveaumeting in opslagtanks) was dit het gevolg van een lagere orderontvangst hetgeen samenhangt met de investeringsbereidheid in de olie- en gasindustrie. In de verslagperiode heeft Enraf een aantal nieuwe communicatieproducten met "embedded software" alsmede een nieuw softwarepakket voor voorraadbeheersing in bulk opslagplaatsen geïntroduceerd. Een groot aantal orders is intussen verkregen hetgeen een positieve indicatie van de marktacceptatie is. Na afsluiting van de verslagperiode, op 29 juli 1999, heeft Enraf de benzinestation/tankmonitoring activiteit aan Van Essen Instruments B.V. te Delft verkocht.

Bij Nonius (röntgendiffractometrie) liep de omzet terug als gevolg van een geringe orderportefeuille in het begin van de verslagperiode. Belangrijke orders werden o.m. verkregen van NASA. Dit leidde tot een bevredigend niveau van de orderportefeuille ultimo juni 1999. Delft Electronic Products (beeldversterker buizen) zag geen kans om het omzetniveau in de eerste 6 maanden van 1998 te handhaven als gevolg van de lage orderportefeuille ultimo 1998. Ultimo juni 1999 is deze situatie echter fors verbeterd.

Sector Overigen
Tot de sector Overigen behoren de business unit "Delft Sensor Systems" (DSS: persoonsgebonden zichtsystemen), de "Supply centres" Mechanical Parts Production (MPP: productie van fijnmechanische precisie onderdelen) en Advanced Instruments Manufacturing (AIM: productie van medische instrumenten). Gecorrigeerd voor het per 01.01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. daalde de omzet hetgeen geheel veroorzaakt werd door de gang van zaken bij Delft Sensor Systems.

Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich gunstig dankzij de genomen herstructureringsmaatregelen.

De orderontvangst in deze sector daalde fors, doch dit hangt samen met de grote order voor thermische zichtkijkers, LION, die in 1998 werd geboekt. Gecorrigeerd voor deze opdracht, waarvan de uitleveringen in de tweede jaarhelft 1999 aanvangen, is de orderontvangst gelijk gebleven.

Bij de Nederlandse tak van DSS is na de afslanking nu een situatie van volledige bezetting bereikt.

Bij AIM is de gang van zaken zeer bevredigend dankzij de opdrachten van de belangrijkste afnemer Enraf Nonius B.V., welk bedrijf evenals Nucletron B.V. een grote opdracht van de Indonesische gezondheidsautoriteiten heeft ontvangen.

Personeel

Het aantal medewerkers per 30 juni 1999 bedroeg 1058, een daling van 164 ten opzichte van 1222 medewerkers op 30 juni 1998.

Herstructureringsactiviteiten

Met de verkoop van het hoofdkantoor op 06.07.1999 zijn de in 1998 voorgenomen herstructureringsactiviteiten afgerond. Hierbij de aantekening dat wel overeenstemming is bereikt met de Indiase partner Bharat Electronics Ltd. doch dat de effectuering van overdracht van het aandeel in de joint-venture BE-Delft aan deze partner nog niet heeft plaatsgevonden. Dit hangende de goedkeuring van de Indiase overheid.

In afwijking van het oorspronkelijke pakket maatregelen wordt de DSS vestiging in Delft met gereduceerd personeelsgetal gecontinueerd. Dit is mogelijk gemaakt door verwerving van enige belangrijke opdrachten van het Ministerie van Defensie en de positieve inzet van het Ministerie van Economische Zaken.

Na afsluiting van de verslagperiode, op 17 juli 1999, is de laatste sanctie die het Amerikaanse "Department of Commerce" onze dochter OIP in België had opgelegd, opgeheven. Hoewel de opgelegde beperkingen de operationele gang van zaken de facto niet hinderden is deze mijlpaal in zo verre belangrijk dat hiermede Delft Instruments dit hoofdstuk definitief heeft afgesloten. Tevens is de verwachting dat na het vervallen van de laatste sanctie de verkoop van de defensieactiviteiten gemakkelijker zal zijn. Delft Instruments zal zich voor 100% concentreren op de ontwikkeling van de groep langs de lijnen van de in "Target 2001" geformuleerde doelstellingen.

"Target 2001"

Aan de inhoud van "Target 2001" wordt onverminderd vastgehouden.
· De sectoren Medisch en Industrieel vormen de speerpuntactiviteiten.
· Investeren in software productontwikkeling en software activiteiten.
· Selectieve acquisities (na 1999).

· Internationalisering van de succesvolle Oldelft Benelux formule (Sales & Service van medische kapitaalgoederen).

· Fase 1 (1999-2000): winstherstel.

· Fase 2 (vanaf 2000): expansie.

· Nettowinst in 2001: 7% van de omzet.

· Groei van de winst per aandeel: 10-15% per jaar vanaf 1999.

Vooruitzichten

Op basis van de goed gevulde orderportefeuille en op grond van de huidige inzichten is de verwachting dat het winstherstel zich in de tweede helft van 1999 versterkt voortzet. De verwachting is dat indien de marktomstandigheden niet wezenlijk veranderen, de omzet in geheel 1999 licht tot duidelijk boven de omzet in 1998 zal liggen. De defensieactiviteiten zullen hier minder dan 10% van uitmaken.

De nettowinst over het gehele jaar 1999 kan zich volgens de huidige inzichten ontwikkelen tot circa NLG 10 miljoen, behoudens buitengewone baten en lasten op desinvesteringen.

Delft, 25 augustus 1999

Delft Instruments N.V.
Raad van Bestuur
E.H. de Groot, voorzitter
M.J. Dekker

Voor nadere informatie:
E.H. de Groot, tel. 015 2601 206
Website: http://www.delftinstruments.com

Bijlagen:

· geconsolideerde resultatenrekening

· geconsolideerde balans

Geconsolideerd halfjaarresultaat Delft Instruments N.V. (in NLG mln):

1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 Geheel 1998

Netto omzet 167,2 169,7 379,9

Bedrijfsresultaat 9,0 -0,1 6,4

Financiële baten en lasten -6,0 -6,9 -12,9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting) 1,6 -4,3 -6.0

Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0 14,7 -37,4

Nettowinst (na aandeel derden) 1,4 10,4 -43,7

Idem per aandeel (in NLG) 0,17 1,35 -5,63

Operationele cash flow per aandeel (in NLG) 0,94 2,23 -3,91

Uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling (% van de netto omzet) 10,8 15,4 14,7

Het bedrijfsresultaat wordt bepaald op basis van de Delft Instruments jaarrekeningsgrondslagen, waarbij de verkoopkosten worden toegerekend rekening houdend met de gebruikelijke onevenredige omzetverdeling tussen een eerste en een tweede halfjaar.

Geconsolideerde balans Delft Instruments N.V. (in NLG mln)

Balans 99.06.30 98.12.31

Vaste activa 101 103

Vlottende activa 349 374

___ ___

Totale activa 450 477

Groepsvermogen 119 114

Vreemd vermogen lang 62 66

Vreemd vermogen kort 269 297

___ ___

Totale passiva 450 477

Aansprakelijk vermogen 146 144

Eigen vermogen per aandeel (in NLG) 14,99 14,65

Orderportefeuille 171,2 116,8

Deel: ' Winstherstel voor Delft Instruments '
Lees ook