GAMMA

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

Postbus 80
5700 AB Helmond
Tel. 0492 570516
Fax 0492 529445

PERSBERICHT

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

De Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V. (Technisch Textiel, Exotische Stoffen en Interieurproducten) te Helmond maakt het volgende bekend:

In 1998 heeft Gamma Holding een omzet behaald van f 1.761,3 miljoen, hetgeen een stijging be-tekent van 4,6 ten opzichte van de omzet van f 1.683,3 miljoen in 1997.

Het resultaat na belastingen bedroeg f 82,1 miljoen, hetgeen 9,1 hoger is dan het resultaat van f 75,3 miljoen in 1997.

De netto winst per gewoon aandeel komt hiermede op f 12,16 (1997: f
11,24).

Voor 1998 zal een dividend van ( 4,80 per gewoon aandeel worden voorgesteld.
Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in contanten of in aandelen.

De uitkering in aandelen zal ten laste van de belastingvrije agioreserve, dan wel desgewenst ten laste van de overige reserves plaatsvinden.
De waarde van het dividend in aandelen zal circa 1 tot 4 lager zijn dan het contante dividend en zal op 14 mei 1999 n beurs worden vastgesteld.

Het dividend zal met ingang van 19 mei 1999 betaalbaar zijn.

De algemene gang van zaken in 1998

Bij over het algemeen gunstige marktomstandigheden, behalve voor een deel van de sector Interieurproducten, heeft Gamma Holding goede resultaten bereikt.

Een aantal activiteiten dat niet voldeed aan de rendementseisen van het concern, met name in de sector Interieurproducten, werd grondig gereorganiseerd dan wel beëindigd.

De gang van zaken in de drie sectoren kan als volgt worden samengevat:

De sector Technisch Textiel realiseerde in 1998 een omzetstijging van 6 tot f 813 miljoen. Het bedrijfsresultaat lag boven het resultaat van 1997. De verbetering van omzet en resultaat was vooral te danken aan positieve ontwikkelingen bij Autostoffen en Proces- en Transportbanden. De gunstige marktontwikkelingen in deze segmenten leidden tot een bevredigende autonome omzetgroei. De onvoldoende renderende vlakbrei-activiteiten van Ames Europe in Veenendaal werden in 1998 beëindigd.
De sector Exotische Stoffen vertoonde een omzetstijging van 10 tot f 382 miljoen (1997:
f 348 miljoen). Het bedrijfsresultaat van deze sector lag weliswaar enigszins boven het resultaat van 1997, maar hield geen gelijke tred met de omzetstijging. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten verbandhoudend met de inpassing van het in 1997 geacquireerde Juapong Textiles (JTL) in Ghana, ruwdoekleverancier voor Ghana Textile Printing (GTP).

De sector Interieurproducten voldeed niet aan de verwachtingen. De omzet in deze sector bleef met een omzet van f 566 miljoen op gelijk niveau. Het negatieve effect van beëindigde bedrijfsactiviteiten op de omzet bedroeg ca. 2. De omzet van met name Tapijt, Wandbekleding en bedrukte Gordijn- en Meubelstoffen gaf een daling te zien. Daartegenover stond een stijging van de omzet in Huishoudtextiel en bij geweven Gordijn- en Meu- belstoffen. Het bedrijfsresultaat van deze sector vertoonde een aanmerkelijke daling. De re-organisatie bij Texoprint is inmiddels afgerond. Daarbij is het kostenniveau structureel belangrijk verlaagd.
Voorts is in 1998 de beëindiging van de productie van bedrukte stoffen van het Engelse Sanderson en de integratie van de behangproductie van Sanders en Esta in gang gezet.

Eind 1998 heeft Gamma Holding een bod gedaan op de aandelen van Verseidag AG, een grote Duitse beursgenoteerde producent van onder meer proces- en transportbanden en gecoate producten. Dit heeft in
1999 geleid tot de verwerving van 96,1 van de aandelen van Verseidag.
De overname past binnen de strategie van Gamma Holding welke gericht is op expansie in de sector Technisch Textiel. Met deze overname breidt de groep het segment Proces- en Transportbanden verder uit en is een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd.

De resultaten van 1998

Het bedrijfsresultaat steeg in 1998 tot ( 155,2 miljoen, hetgeen een toename betekende van 9,4 ten opzichte van 1997. Uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 8,8 (1997: 8,4).

Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten steeg tot (
14,5 mln. (1997: ( 14,0 miljoen). Tegenover de lagere opbrengsten uit andere deelnemingen stond een positief effect van lagere interestlasten.

De rentedragende schuldenlast per ultimo 1998 bedroeg per saldo ( 298,2 miljoen (1997: ( 197,9 miljoen).

Als gevolg van niet direct compensabele verliezen is de belastingdruk gestegen van 36,9 in 1997 naar 38,8 in 1998.

Aan de voorziening voor herstructurering werd in 1998 f 14,1 miljoen onttrokken, met name voor de reorganisaties bij Texoprint en JTL en de beëindiging van de activiteiten van Ames Europe Veenendaal. Daarnaast werd aan deze voorziening ten laste van het resultaat f 10 miljoen toegevoegd.

De investeringen in materiële vaste activa ad ( 101,1 miljoen lagen 60 boven het niveau van 1997 (f 63,4 miljoen). Deze investeringen vonden vooral plaats in de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen.
De investeringen in financiële vaste activa bedroegen ( 110,2 miljoen (1997: ( 0,5 miljoen).
De afschrijvingen in het verslagjaar waren met ( 63,7 miljoen ongeveer gelijk aan die in 1997
(f 63,3 miljoen).

De cashflow (resultaat na belastingen + afschrijvingen) bedroeg in
1998 ( 145,8 miljoen (1997:
( 138,6 miljoen).

Na winstverdeling bedroeg het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar ( 508,7 miljoen (1997: ( 455,6 miljoen). Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 41,5 (1997: 41,7). Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 43,7 (1997: 44,3).

Vooruitzichten

De verwachting bij de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen is wederom positief. De vooruitzichten binnen de sector Interieurproducten geven een wisselend beeld. De onzekerheid met betrekking tot consumentenbestedingen binnen deze sector blijft bestaan. Uitgevoerde reorganisaties zullen in 1999 een positief effect hebben, zij het dat het rendement achter zal blijven bij de andere sectoren. De Raad van Bestuur verwacht in 1999 een autonome groei van omzet en resultaat. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van omzet en resultaat als gevolg van de acquisitie van Verseidag

Het investeringsniveau zal in 1999 naar verwachting wederom hoger zijn dan de afschrijvingen in verband met plannen voor uitbreiding en efficiencyverbetering.

Voor de financiering van de autonome groei en de investeringen in materiële vaste activa zal in 1999 geen beroep op externe middelen behoeven te worden gedaan. In verband met de financiering van het contante deel van de koopprijs van de in februari door Deutsche Gamma verworven aandelen Verseidag ad f 217 miljoen, is begin 1999 gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten.

Door verdere optimalisering van bestaande activiteiten zal het aantal personeelsleden per saldo afnemen. Daartegenover staat dat door de acquisitie van Verseidag het aantal personeelsleden stijgt met ongeveer 1.400.

De Raad van Bestuur verwacht in 1999, eventuele buitengewone baten en lasten voorbehouden, een aanmerkelijke stijging van de netto winst en de winst per aandeel.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V.
Helmond, 12 maart 1999.

Bijlage: winst- en verliesrekening en balans.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)


1998 1997

Netto omzet

1.761.329


1.683.291

Wijzigingen in voorraden gereed 3.280 (3.713) product en goederen in bewerking

Som van de bedrijfsopbrengsten 1.764.609 1.679.578 Som van de bedrijfslasten (1.609.455) (1.537.718)

Bedrijfsresultaat 155.154 141.860 Financiële baten en lasten (14.502) (13.967)

Groepsresultaat uit gewone
bedr.uitoefening v. belastingen 140.652 127.893

Belastingen over het groepsresultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening (54.550) (47.218)

Groepsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen 86.102 80.675

Aandeel van derden in het
groepsresultaat na belastingen (3.990) (5.418)

Resultaat na belastingen 82.112 75.257

Afschr. Mat. vaste activa 63.691 63.275

Cashflow 145.803 138.532

Aantal uitstaande gewone aandelen
van f 5,- per ultimo 6.775.857 6.680.935

Resultaat na belastingen per
gewoon aandeel van f 5,- 12,16 11,24

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur
GECONSOLIDEERDE BALANS GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)
Na winstverdeling

31-12-1998 31-12-1997

Activa

Materiële vaste activa 423.349 397.035 Financiële vaste activa 116.701 6.849 Totaal vaste activa 540.050 403.884 Voorraden 364.885 343.741 Vorderingen 283.682 293.808 Liquide middelen 35.837 50.759 Totaal vlottende activa 684.404 688.308 Totaal activa 1.224.454 1.092.192

Passiva

Eigen vermogen 508.749 455.564 Aandeel van derden 26.605 27.773 Groepsvermogen 535.354 483.337 Voorzieningen 84.538 88.918 Langlopende schulden 115.841 93.402 Kortlopende schulden 488.721 426.535 Totaal passiva 1.224.454 1.092.192

Eigen vermogen in
van het balanstotaal 41,5 41,7 Groepsvermogen in
van het balanstotaal 43,7 44,3

Aantal werknemers 8.370 8.882

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur


12 mrt 99 14:29

GAMMA

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

Postbus 80
5700 AB Helmond
Tel. 0492 570516
Fax 0492 529445

PERSBERICHT

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

De Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V. (Technisch Textiel, Exotische Stoffen en Interieurproducten) te Helmond maakt het volgende bekend:

In 1998 heeft Gamma Holding een omzet behaald van f 1.761,3 miljoen, hetgeen een stijging be-tekent van 4,6 ten opzichte van de omzet van f 1.683,3 miljoen in 1997.

Het resultaat na belastingen bedroeg f 82,1 miljoen, hetgeen 9,1 hoger is dan het resultaat van f 75,3 miljoen in 1997.

De netto winst per gewoon aandeel komt hiermede op f 12,16 (1997: f
11,24).

Voor 1998 zal een dividend van ( 4,80 per gewoon aandeel worden voorgesteld.
Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in contanten of in aandelen.

De uitkering in aandelen zal ten laste van de belastingvrije agioreserve, dan wel desgewenst ten laste van de overige reserves plaatsvinden.
De waarde van het dividend in aandelen zal circa 1 tot 4 lager zijn dan het contante dividend en zal op 14 mei 1999 n beurs worden vastgesteld.

Het dividend zal met ingang van 19 mei 1999 betaalbaar zijn.

De algemene gang van zaken in 1998

Bij over het algemeen gunstige marktomstandigheden, behalve voor een deel van de sector Interieurproducten, heeft Gamma Holding goede resultaten bereikt.

Een aantal activiteiten dat niet voldeed aan de rendementseisen van het concern, met name in de sector Interieurproducten, werd grondig gereorganiseerd dan wel beëindigd.

De gang van zaken in de drie sectoren kan als volgt worden samengevat:

De sector Technisch Textiel realiseerde in 1998 een omzetstijging van 6 tot f 813 miljoen. Het bedrijfsresultaat lag boven het resultaat van 1997. De verbetering van omzet en resultaat was vooral te danken aan positieve ontwikkelingen bij Autostoffen en Proces- en Transportbanden. De gunstige marktontwikkelingen in deze segmenten leidden tot een bevredigende autonome omzetgroei. De onvoldoende renderende vlakbrei-activiteiten van Ames Europe in Veenendaal werden in 1998 beëindigd.
De sector Exotische Stoffen vertoonde een omzetstijging van 10 tot f 382 miljoen (1997:
f 348 miljoen). Het bedrijfsresultaat van deze sector lag weliswaar enigszins boven het resultaat van 1997, maar hield geen gelijke tred met de omzetstijging. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten verbandhoudend met de inpassing van het in 1997 geacquireerde Juapong Textiles (JTL) in Ghana, ruwdoekleverancier voor Ghana Textile Printing (GTP).

De sector Interieurproducten voldeed niet aan de verwachtingen. De omzet in deze sector bleef met een omzet van f 566 miljoen op gelijk niveau. Het negatieve effect van beëindigde bedrijfsactiviteiten op de omzet bedroeg ca. 2. De omzet van met name Tapijt, Wandbekleding en bedrukte Gordijn- en Meubelstoffen gaf een daling te zien. Daartegenover stond een stijging van de omzet in Huishoudtextiel en bij geweven Gordijn- en Meu- belstoffen. Het bedrijfsresultaat van deze sector vertoonde een aanmerkelijke daling. De re-organisatie bij Texoprint is inmiddels afgerond. Daarbij is het kostenniveau structureel belangrijk verlaagd.
Voorts is in 1998 de beëindiging van de productie van bedrukte stoffen van het Engelse Sanderson en de integratie van de behangproductie van Sanders en Esta in gang gezet.

Eind 1998 heeft Gamma Holding een bod gedaan op de aandelen van Verseidag AG, een grote Duitse beursgenoteerde producent van onder meer proces- en transportbanden en gecoate producten. Dit heeft in
1999 geleid tot de verwerving van 96,1 van de aandelen van Verseidag.
De overname past binnen de strategie van Gamma Holding welke gericht is op expansie in de sector Technisch Textiel. Met deze overname breidt de groep het segment Proces- en Transportbanden verder uit en is een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd.

De resultaten van 1998

Het bedrijfsresultaat steeg in 1998 tot ( 155,2 miljoen, hetgeen een toename betekende van 9,4 ten opzichte van 1997. Uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 8,8 (1997: 8,4).

Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten steeg tot (
14,5 mln. (1997: ( 14,0 miljoen). Tegenover de lagere opbrengsten uit andere deelnemingen stond een positief effect van lagere interestlasten.

De rentedragende schuldenlast per ultimo 1998 bedroeg per saldo ( 298,2 miljoen (1997: ( 197,9 miljoen).

Als gevolg van niet direct compensabele verliezen is de belastingdruk gestegen van 36,9 in 1997 naar 38,8 in 1998.

Aan de voorziening voor herstructurering werd in 1998 f 14,1 miljoen onttrokken, met name voor de reorganisaties bij Texoprint en JTL en de beëindiging van de activiteiten van Ames Europe Veenendaal. Daarnaast werd aan deze voorziening ten laste van het resultaat f 10 miljoen toegevoegd.

De investeringen in materiële vaste activa ad ( 101,1 miljoen lagen 60 boven het niveau van 1997 (f 63,4 miljoen). Deze investeringen vonden vooral plaats in de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen.
De investeringen in financiële vaste activa bedroegen ( 110,2 miljoen (1997: ( 0,5 miljoen).
De afschrijvingen in het verslagjaar waren met ( 63,7 miljoen ongeveer gelijk aan die in 1997
(f 63,3 miljoen).

De cashflow (resultaat na belastingen + afschrijvingen) bedroeg in
1998 ( 145,8 miljoen (1997:
( 138,6 miljoen).

Na winstverdeling bedroeg het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar ( 508,7 miljoen (1997: ( 455,6 miljoen). Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 41,5 (1997: 41,7). Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 43,7 (1997: 44,3).

Vooruitzichten

De verwachting bij de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen is wederom positief. De vooruitzichten binnen de sector Interieurproducten geven een wisselend beeld. De onzekerheid met betrekking tot consumentenbestedingen binnen deze sector blijft bestaan. Uitgevoerde reorganisaties zullen in 1999 een positief effect hebben, zij het dat het rendement achter zal blijven bij de andere sectoren. De Raad van Bestuur verwacht in 1999 een autonome groei van omzet en resultaat. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van omzet en resultaat als gevolg van de acquisitie van Verseidag

Het investeringsniveau zal in 1999 naar verwachting wederom hoger zijn dan de afschrijvingen in verband met plannen voor uitbreiding en efficiencyverbetering.

Voor de financiering van de autonome groei en de investeringen in materiële vaste activa zal in 1999 geen beroep op externe middelen behoeven te worden gedaan. In verband met de financiering van het contante deel van de koopprijs van de in februari door Deutsche Gamma verworven aandelen Verseidag ad f 217 miljoen, is begin 1999 gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten.

Door verdere optimalisering van bestaande activiteiten zal het aantal personeelsleden per saldo afnemen. Daartegenover staat dat door de acquisitie van Verseidag het aantal personeelsleden stijgt met ongeveer 1.400.

De Raad van Bestuur verwacht in 1999, eventuele buitengewone baten en lasten voorbehouden, een aanmerkelijke stijging van de netto winst en de winst per aandeel.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V.
Helmond, 12 maart 1999.

Bijlage: winst- en verliesrekening en balans.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)


1998 1997

Netto omzet

1.761.329


1.683.291

Wijzigingen in voorraden gereed 3.280 (3.713) product en goederen in bewerking

Som van de bedrijfsopbrengsten 1.764.609 1.679.578 Som van de bedrijfslasten (1.609.455) (1.537.718)

Bedrijfsresultaat 155.154 141.860 Financiële baten en lasten (14.502) (13.967)

Groepsresultaat uit gewone
bedr.uitoefening v. belastingen 140.652 127.893

Belastingen over het groepsresultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening (54.550) (47.218)

Groepsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen 86.102 80.675

Aandeel van derden in het
groepsresultaat na belastingen (3.990) (5.418)

Resultaat na belastingen 82.112 75.257

Afschr. Mat. vaste activa 63.691 63.275

Cashflow 145.803 138.532

Aantal uitstaande gewone aandelen
van f 5,- per ultimo 6.775.857 6.680.935

Resultaat na belastingen per
gewoon aandeel van f 5,- 12,16 11,24

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur
GECONSOLIDEERDE BALANS GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)
Na winstverdeling

31-12-1998 31-12-1997

Activa

Materiële vaste activa 423.349 397.035 Financiële vaste activa 116.701 6.849 Totaal vaste activa 540.050 403.884 Voorraden 364.885 343.741 Vorderingen 283.682 293.808 Liquide middelen 35.837 50.759 Totaal vlottende activa 684.404 688.308 Totaal activa 1.224.454 1.092.192

Passiva

Eigen vermogen 508.749 455.564 Aandeel van derden 26.605 27.773 Groepsvermogen 535.354 483.337 Voorzieningen 84.538 88.918 Langlopende schulden 115.841 93.402 Kortlopende schulden 488.721 426.535 Totaal passiva 1.224.454 1.092.192

Eigen vermogen in
van het balanstotaal 41,5 41,7 Groepsvermogen in
van het balanstotaal 43,7 44,3

Aantal werknemers 8.370 8.882

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

Postbus 80
5700 AB Helmond
Tel. 0492 570516
Fax 0492 529445

PERSBERICHT

DUIDELIJKE WINSTSTIJGING GAMMA HOLDING

De Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V. (Technisch Textiel, Exotische Stoffen en Interieurproducten) te Helmond maakt het volgende bekend:

In 1998 heeft Gamma Holding een omzet behaald van f 1.761,3 miljoen, hetgeen een stijging be-tekent van 4,6 ten opzichte van de omzet van f 1.683,3 miljoen in 1997.

Het resultaat na belastingen bedroeg f 82,1 miljoen, hetgeen 9,1 hoger is dan het resultaat van f 75,3 miljoen in 1997.

De netto winst per gewoon aandeel komt hiermede op f 12,16 (1997: f
11,24).

Voor 1998 zal een dividend van ( 4,80 per gewoon aandeel worden voorgesteld.
Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in contanten of in aandelen.

De uitkering in aandelen zal ten laste van de belastingvrije agioreserve, dan wel desgewenst ten laste van de overige reserves plaatsvinden.
De waarde van het dividend in aandelen zal circa 1 tot 4 lager zijn dan het contante dividend en zal op 14 mei 1999 n beurs worden vastgesteld.

Het dividend zal met ingang van 19 mei 1999 betaalbaar zijn.

De algemene gang van zaken in 1998

Bij over het algemeen gunstige marktomstandigheden, behalve voor een deel van de sector Interieurproducten, heeft Gamma Holding goede resultaten bereikt.

Een aantal activiteiten dat niet voldeed aan de rendementseisen van het concern, met name in de sector Interieurproducten, werd grondig gereorganiseerd dan wel beëindigd.

De gang van zaken in de drie sectoren kan als volgt worden samengevat:

De sector Technisch Textiel realiseerde in 1998 een omzetstijging van 6 tot f 813 miljoen. Het bedrijfsresultaat lag boven het resultaat van 1997. De verbetering van omzet en resultaat was vooral te danken aan positieve ontwikkelingen bij Autostoffen en Proces- en Transportbanden. De gunstige marktontwikkelingen in deze segmenten leidden tot een bevredigende autonome omzetgroei. De onvoldoende renderende vlakbrei-activiteiten van Ames Europe in Veenendaal werden in 1998 beëindigd.
De sector Exotische Stoffen vertoonde een omzetstijging van 10 tot f 382 miljoen (1997:
f 348 miljoen). Het bedrijfsresultaat van deze sector lag weliswaar enigszins boven het resultaat van 1997, maar hield geen gelijke tred met de omzetstijging. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten verbandhoudend met de inpassing van het in 1997 geacquireerde Juapong Textiles (JTL) in Ghana, ruwdoekleverancier voor Ghana Textile Printing (GTP).

De sector Interieurproducten voldeed niet aan de verwachtingen. De omzet in deze sector bleef met een omzet van f 566 miljoen op gelijk niveau. Het negatieve effect van beëindigde bedrijfsactiviteiten op de omzet bedroeg ca. 2. De omzet van met name Tapijt, Wandbekleding en bedrukte Gordijn- en Meubelstoffen gaf een daling te zien. Daartegenover stond een stijging van de omzet in Huishoudtextiel en bij geweven Gordijn- en Meu- belstoffen. Het bedrijfsresultaat van deze sector vertoonde een aanmerkelijke daling. De re-organisatie bij Texoprint is inmiddels afgerond. Daarbij is het kostenniveau structureel belangrijk verlaagd.
Voorts is in 1998 de beëindiging van de productie van bedrukte stoffen van het Engelse Sanderson en de integratie van de behangproductie van Sanders en Esta in gang gezet.

Eind 1998 heeft Gamma Holding een bod gedaan op de aandelen van Verseidag AG, een grote Duitse beursgenoteerde producent van onder meer proces- en transportbanden en gecoate producten. Dit heeft in
1999 geleid tot de verwerving van 96,1 van de aandelen van Verseidag.
De overname past binnen de strategie van Gamma Holding welke gericht is op expansie in de sector Technisch Textiel. Met deze overname breidt de groep het segment Proces- en Transportbanden verder uit en is een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd.

De resultaten van 1998

Het bedrijfsresultaat steeg in 1998 tot ( 155,2 miljoen, hetgeen een toename betekende van 9,4 ten opzichte van 1997. Uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 8,8 (1997: 8,4).

Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten steeg tot (
14,5 mln. (1997: ( 14,0 miljoen). Tegenover de lagere opbrengsten uit andere deelnemingen stond een positief effect van lagere interestlasten.

De rentedragende schuldenlast per ultimo 1998 bedroeg per saldo ( 298,2 miljoen (1997: ( 197,9 miljoen).

Als gevolg van niet direct compensabele verliezen is de belastingdruk gestegen van 36,9 in 1997 naar 38,8 in 1998.

Aan de voorziening voor herstructurering werd in 1998 f 14,1 miljoen onttrokken, met name voor de reorganisaties bij Texoprint en JTL en de beëindiging van de activiteiten van Ames Europe Veenendaal. Daarnaast werd aan deze voorziening ten laste van het resultaat f 10 miljoen toegevoegd.

De investeringen in materiële vaste activa ad ( 101,1 miljoen lagen 60 boven het niveau van 1997 (f 63,4 miljoen). Deze investeringen vonden vooral plaats in de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen.
De investeringen in financiële vaste activa bedroegen ( 110,2 miljoen (1997: ( 0,5 miljoen).
De afschrijvingen in het verslagjaar waren met ( 63,7 miljoen ongeveer gelijk aan die in 1997
(f 63,3 miljoen).

De cashflow (resultaat na belastingen + afschrijvingen) bedroeg in
1998 ( 145,8 miljoen (1997:
( 138,6 miljoen).

Na winstverdeling bedroeg het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar ( 508,7 miljoen (1997: ( 455,6 miljoen). Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 41,5 (1997: 41,7). Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal was per ultimo 1998 43,7 (1997: 44,3).

Vooruitzichten

De verwachting bij de sectoren Technisch Textiel en Exotische Stoffen is wederom positief. De vooruitzichten binnen de sector Interieurproducten geven een wisselend beeld. De onzekerheid met betrekking tot consumentenbestedingen binnen deze sector blijft bestaan. Uitgevoerde reorganisaties zullen in 1999 een positief effect hebben, zij het dat het rendement achter zal blijven bij de andere sectoren. De Raad van Bestuur verwacht in 1999 een autonome groei van omzet en resultaat. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van omzet en resultaat als gevolg van de acquisitie van Verseidag

Het investeringsniveau zal in 1999 naar verwachting wederom hoger zijn dan de afschrijvingen in verband met plannen voor uitbreiding en efficiencyverbetering.

Voor de financiering van de autonome groei en de investeringen in materiële vaste activa zal in 1999 geen beroep op externe middelen behoeven te worden gedaan. In verband met de financiering van het contante deel van de koopprijs van de in februari door Deutsche Gamma verworven aandelen Verseidag ad f 217 miljoen, is begin 1999 gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten.

Door verdere optimalisering van bestaande activiteiten zal het aantal personeelsleden per saldo afnemen. Daartegenover staat dat door de acquisitie van Verseidag het aantal personeelsleden stijgt met ongeveer 1.400.

De Raad van Bestuur verwacht in 1999, eventuele buitengewone baten en lasten voorbehouden, een aanmerkelijke stijging van de netto winst en de winst per aandeel.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V.
Helmond, 12 maart 1999.

Bijlage: winst- en verliesrekening en balans.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)


1998 1997

Netto omzet

1.761.329


1.683.291

Wijzigingen in voorraden gereed 3.280 (3.713) product en goederen in bewerking

Som van de bedrijfsopbrengsten 1.764.609 1.679.578 Som van de bedrijfslasten (1.609.455) (1.537.718)

Bedrijfsresultaat 155.154 141.860 Financiële baten en lasten (14.502) (13.967)

Groepsresultaat uit gewone
bedr.uitoefening v. belastingen 140.652 127.893

Belastingen over het groepsresultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening (54.550) (47.218)

Groepsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen 86.102 80.675

Aandeel van derden in het
groepsresultaat na belastingen (3.990) (5.418)

Resultaat na belastingen 82.112 75.257

Afschr. Mat. vaste activa 63.691 63.275

Cashflow 145.803 138.532

Aantal uitstaande gewone aandelen
van f 5,- per ultimo 6.775.857 6.680.935

Resultaat na belastingen per
gewoon aandeel van f 5,- 12,16 11,24

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur
GECONSOLIDEERDE BALANS GAMMA HOLDING N.V.

(x f 1.000)
Na winstverdeling

31-12-1998 31-12-1997

Activa

Materiële vaste activa 423.349 397.035 Financiële vaste activa 116.701 6.849 Totaal vaste activa 540.050 403.884 Voorraden 364.885 343.741 Vorderingen 283.682 293.808 Liquide middelen 35.837 50.759 Totaal vlottende activa 684.404 688.308 Totaal activa 1.224.454 1.092.192

Passiva

Eigen vermogen 508.749 455.564 Aandeel van derden 26.605 27.773 Groepsvermogen 535.354 483.337 Voorzieningen 84.538 88.918 Langlopende schulden 115.841 93.402 Kortlopende schulden 488.721 426.535 Totaal passiva 1.224.454 1.092.192

Eigen vermogen in
van het balanstotaal 41,5 41,7 Groepsvermogen in
van het balanstotaal 43,7 44,3

Aantal werknemers 8.370 8.882

Helmond, 12 maart 1999
Raad van Bestuur

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.


12 mrt 99 14:29

Deel: ' Winststijging Gamma Holding '
Lees ook