Bericht voor de pers 9 september 1999

Heijmans stelt WINSTVERWACHTING 1999 naar boven bij

De raad van bestuur van Heijmans N.V. (bouw- en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat het netto- resultaat over 1999, uiteraard onvoorziene omstandigheden voorbehouden, naar verwachting zal uitkomen op E 33,5 (ƒ 74) miljoen, een stijging ten opzichte van 1998 met 23%. Bij publicatie van de jaarcijfers over 1998 in maart jl. werd nog een stijging verwacht met 17%. De winst per gewoon aandeel, na aftrek van preferent dividend, zal naar verwachting uitkomen op E 1,74 (ƒ 3,84), een stijging met 15% ten opzichte van 1998. In maart jl. werd nog een stijging van tenminste 10% verwacht. De verwachting voor de omzet over 1999 is ongewijzigd: een stijging met 22% ten opzichte van 1998 tot E 1,3 (ƒ 2,9) miljard. Hiervan zal naar verwachting 7% autonoom worden gerealiseerd en 15% middels acquisities.

Over de eerste zes maanden van 1999 werd een omzet op basis van gedeclareerde termijnen gerealiseerd van E 537 (ƒ 1.183) miljoen. Een stijging ten opzichte van de eerste zes maanden van 1998 met 12%. De ontwikkeling van de omzet bleef in de eerste helft van 1999 enigszins achter doordat 40% van de geprognotiseerde jaaromzet over 1999 werd gefactureerd tegen 45% in het eerste halfjaar van 1998. De oorzaak hiervan is een vertraging in het opstarten van werken en het terughoudend beleid bij het aannemen van werken van de openbare markt. De achterstand zal in het tweede halfjaar, gegeven de stand van de onderhanden werken en de orderportefeuille, ruimschoots worden goedgemaakt.

De nettowinst over de eerste zes maanden van 1999 bedroeg E 14,7 (ƒ 32,5) miljoen, een stijging ten opzichte van 1998 met circa 14%. Hierin zijn de cijfers van de acquisities Van Lee, Van Zwol, Nederveen en BBF opgenomen, die gezamenlijk E 2,6 (ƒ 5,8) miljoen netto winst over de eerste helft van 1999 voor hun rekening namen. Per gewoon aandeel bedroeg de winst over de eerste zes maanden van 1999, na aftrek van een half jaar preferent dividend, E 0,76 (ƒ 1,68) tegenover E 0,74 (ƒ 1,63) in het eerste halfjaar 1998. Een stijging derhalve met 3%. Het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen is, door m.n. het opnemen van stock- dividend ten laste van de fiscaal vrije agioreserve, ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1998 toegenomen met circa 2% tot 17.836.754.

De orderportefeuille van Heijmans N.V. bedroeg ultimo juni 1999 E 1.082 (ƒ 2.385) miljoen tegen E 868 (ƒ 1.912) miljoen aan het einde van juni 1998. Een stijging derhalve met 25%. In de orderportefeuille worden alleen projecten opgenomen waarvoor een schriftelijke opdracht is ontvangen of die in uitvoering zijn genomen (vaak eigen projecten). De werkvoorraad is aanzienlijk groter.

Vooruitzichten

De markten waarop Heijmans zich prominent begeeft zijn onveranderd goed; voor de sector Grond-, weg- en waterbouw zullen in de tweede helft van 1999 onder andere de grote bestekken voor HSL- zuid en Betuwespoorlijn op de markt komen resp. worden gegund. Heijmans acht zich voor deze projecten uitstekend gepositioneerd. In de sector Bouw en vastgoedontwikkeling is de vraag naar duurdere koopwoningen, met name in de regio's waar Heijmans over grondposities beschikt, onveranderd groot. Heijmans heeft per heden geen onverkochte opgeleverde woningen.

Deel: ' Winstverwachting 1999 Heijmans N.V. stijging 23 procent '
Lees ook