Partij van de Arbeid


Tineke-Witteveen-Hevinga vraagt opnieuw aandacht voor gasboringen in de Waddenzee
9 juni 1999 PvdA-voorlichting

PvdA-kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga heeft in de Tweede Kamer opnieuw aandacht gevraagd voor gasboringen in de Waddenzee. Zij vroeg - mede namens D66 - per ommegaande een brief van minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de mede betrokken bewindspersonen waarin uitsluitsel wordt gegeven over de resultaten van de discussie met betrekking tot de gasboringen en deel 1 van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee.

De minister van VROM en de andere betroken bewindspersonen hebben op 12 april per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat eind maart door de minister van Economische Zaken aan de NAM weliswaar vergunningen voor winninginstallaties van Waddengas zijn afgegeven maar dat, voordat de staatssecretaris voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een besluit zal nemen over vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet, er in het kabinet eerst een principiële discussie gevoerd zal worden over de toekomst van het Waddengas. Deze kabinetsdiscussie is urgent omdat over de Natuurbeschermingswetvergunningen voor het eind van de maand augustus c.q. medio september van dit jaar besluiten moeten worden genomen. Verder zou, volgens mededeling van minister Pronk en de andere betrokken bewindspersonen, deel 1 van de herziene PKB Waddenzee medio 1999 bij de Tweede Kamer ingediend worden.

Tot op heden heeft de Tweede Kamer niets vernomen over de aangekondigde principiële discussie, noch is deel I van de herziene PKB ontvangen. Gelet op de urgentie en het feit dat het zomerreces over krap drie weken begint, heeft Tineke Wittenveen-Hevinga om de brief verzocht.

Deel: ' Witteveen-Hevinga Aandacht voor gasboringen Waddenzee '
Lees ook