Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

WLTO zet landelijke aktie tot behoud van gewasbeschermingsmiddelen kracht bij

Delegatie ondervindt begrip bij Gedeputeerde Zuid-Holland

Vandaag presenteert de Commissie Ginjaar haar advies over een toetsingsrapport voor de landbouwkundige onmisbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Naar aanleiding daarvan zullen minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Faber (LNV) beslissen of er van de getoetste lijst middelen behouden kunnen blijven. Als dit niet gebeurt, komt de continuïteit van vele boerenbedrijven ernstig in gevaar. De WLTO zet de acties die de landelijke koepelorganisatie LTO Nederland onderneemt, kracht bij en benadert tussen 9 en 14 september bestuurders in haar werkgebied (Noord- en Zuid-Holland).

Effecten in Noord- en Zuid-Holland het ergst
Wanneer alle middelen op de lijst verboden worden, wordt de teelt van in ieder geval uien, vlas, bonen, erwten, lelies, appels en peren onmogelijk. Bovendien wordt de teelt van suikermaïs, aardappelen, bloembollen, alle koolsoorten en selderij steeds moeilijker. In Noord- en Zuid-Holland komen relatief de meeste bedrijven in gevaar. De teelt van bedreigde gewassen beslaat hier respectievelijk 20% en bijna 36% van het totale areaal plantenteelt, terwijl het in Nederland gaat om ca. 15% (bron: CBS Statline). Daarom richt de WLTO zich ook specifiek tot de bestuurders in haar werkgebied. Gisteren ontving gedeputeerde J. Heijkoop van de provincie Zuid-Holland een delegatie van de WLTO Vakgroep Akkerbouw, Vollegrondsgroente- en Fruitteelt en een groep ongeruste agrariërs Vandaag bezoeken delegaties de colleges van B&W in 24 gemeenten, en op 14 september wordt de Commissaris van de Koningin van Noord Holland bezocht.

Agrariërs in de steek gelaten
Gisteren gaf delegatieleider Ben Hakvoort bij Gedeputeerde Heijkoop aan dat de boeren in Noord- en Zuid-Holland zich door de landelijke overheid in de kou gezet voelen. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarmee bereikten zij aanzienlijke volumereducties en een vermindering van de emissie van 90%. De milieubelasting is met 70% afgenomen. Nederlandse agrarische producten blijken, na Finland, van Europa de minste resten van bestrijdingsmiddelen te bevatten. Het Europese beleid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen krijgt pas in 2003 zijn beslag. Dat de Nederlandse overheid nu hierop vooruit wil lopen stuit bij de boeren op groot onbegrip. De heer Hakvoort pleitte bij de Gedeputeerde voor harmonisatie van het Europese beleid, voor behoud van teelten in Nederland en voor een versnelde toelating van alternatieven voor de middelen die nu verboden dreigen te worden.

Begrip bij Gedeputeerde
Gedeputeerde J. Heijkoop kon begrip opbrengen voor de agrariërs. Hij was het met hen eens dat een verbod van voor hen onmisbare bestrijdingsmiddelen voorbij gaat aan behaalde resultaten (o.a. door deelname aan het MJP-G (Meerjarenplan Gewasbescherming). Heijkoop beaamde dat de agrarische sector onder zware druk staat, ook door de verscherping van het nitraatbeleid en het verbod op vestiging van glastuinbouw in de Hoeksche Waard. Heijkoop vond dat de overheid de draagkracht van de sector niet moet overschatten, en zegde toe het pleidooi van de WLTO bij het Ministerie de ondersteunen.

Verbetering exportpositie
Volgens de Gedeputeerde kan Nederland haar positie als derde exportland van de wereld van agrarische producten juist versterken door de schoonste productiewijze van Europa te realiseren. Hij vond dat de introductie van alternatieven, waaronder biologische bestrijdingsmiddelen, moet worden versneld. De WLTO-delegatie was dit met hem eens.

Deel: ' WLTO zet aktie behoud gewasbeschermingsmiddelen kracht bij '
Lees ook