Gemeente Nijmegen

Woningbouwprogramma Nijmegen: meer huurwoningen

Om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag moeten er tot 2015 zo'n 16.000 woningen gebouwd worden in Nijmegen, waarvan ruim 10.000 in de Waalsprong en 6000 in de bestaande stad. Het accent in het hele woningbouwprogramma zal daarbij sterker op huurwoningen moeten liggen. Tot die koers voor de komende jaren hebben Burgemeester en Wethouders op 9 oktober besloten.

Het besluit is een uitwerking van de keuzes die al eerder gemaakt werden in de nota Woonvisie - ongedeelde stad, bewoners binden en bouwen voor de buurt van de toekomst. Gronden voor de uitgezette koers zijn de resultaten van het Woningmarktonderzoek 1999, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en de gevolgen van de herstructurering in bestaande wijken. Er is nog steeds sprake van een onverminderd grote druk op de woningmarkt. Dit blijkt onder meer uit het genoemde Woningmarktonderzoek en uit de jaarrapportage 2000 van Entree. De woningvraag is vooral kwalitatief van aard: veel mensen willen een andere en betere woning. Laagbouwkoopwoningen zijn nog steeds het meest gewild maar de vraag naar gestapelde meer compacte woningbouw is in opmars. Bevolkingsgroei en huishoudenontwikkeling vragen om een uitbreiding van de voorraad met zo'n 16.000 woningen tot 2015. Er zijn drie redenen om daarbij de nadruk te leggen op de bouw van huurwoningen. Dat geldt niet alleen voor Nijmegen maar voor de hele regio. De druk op de woningmarkt leidt tot flinke prijsstijgingen. Koopwoningen worden zo voor steeds meer mensen onbereikbaar. Daardoor neemt de druk op de huurmarkt toe. Ook een groeiend aantal mensen met hogere inkomens is aangewezen op een huurwoning. Dat is een nieuwe situatie waar in de programmering van de woningbouw rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast moet de kwaliteit van bestaande wijken in de stad de komende jaren op diverse plaatsen verbeterd worden. Hierdoor zullen o.a. huurwoningen verdwijnen. Huurwoningen die gezien de vraag eigenlijk niet gemist kunnen worden. Dus moeten er elders nieuwe huurwoningen bij komen.
Ten derde hebben we te maken met de ontwikkeling dat zorginstellingen steeds minder mensen onderbrengen in grote woonzorgcomplexen: de zogenoemde extra-muralisering. Kleinschalige combinaties van wonen en zorg komen daarvoor in de plaats en dat zal voor een flink deel vragen om extra huurwoningen.

De nu vastgestelde koers zal de inzet zijn van het gemeentebestuur bij de afspraken met de woningcorporaties over de herstructurering, met ontwikkelaars voor woningbouw op andere locaties in de bestaande stad en bij de actualisatie van de programmering in de Waalsprong. Tegelijk heeft het College vastgelegd dat zij de ontwikkelingen scherp wil volgen om na te gaan wat de effecten van de nieuwbouw de komende jaren zijn voor de huisvestingskansen van de verschillende doelgroepen. Zodat zij het beleid actueel kan houden in een dynamische woningmarkt.

Deel: ' Woningbouwprogramma Nijmegen meer huurwoningen '
Lees ook