Ingezonden persbericht


Persbericht

Amsterdam, 18 juni 2002

Woningcorporatie schendt privacy en misleidt huurders

Amsterdam Anders/De Groenen stelt vragen aan college van B&W

Gemeenteraadslid Hansje Kalt van Amsterdam Anders/De Groenen zal woensdag 18 juni mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over misleiding en privacy schending van bewoners in een woononderzoek van een woningcorporatie. De gemeente heeft een convenant gesloten met woningcorporaties om bij wijze van stadsvernieuwing sociale woningen te slopen, samen te voegen, op te knappen en te verkopen. Veel gemeente, rijks en europees geld is hiermee gemoeid. Daarmee is de gemeente medeverantwoordelijk voor de uitvoering en voorbereiding van deze stadsvernieuwing.

In het stadsdeel OudWest worden de bewoners bij de planvorming betrokken door de woningcorporaties die hun huurders vragen mee te doen aan een onderzoek naar bewonerswensen opdat zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de bewoner . Resultaten van dit onderzoek Woonbeleving Huurders Oudwest d.d. 1-5-02 worden gebruikt om te bewijzen dat 86% van de zittende bewoners in de sociale woningen het eens zijn met de plannen van sloop, samenvoegen, opknappen en verkoop van hun woningen. De vragen over de verbetering van de woningen gaan voor de helft over het vergroten van de woning. Dat deze vergrotingen ten koste moeten gaan van 50% van de bewoners wordt niet aangegeven, er wordt gesuggereerd dat iedere meewerkende bewoner voor vergroting kan kiezen.

Aan het college zal worden gevraagd of het van mening is dat deze vraagstelling suggestief en misleidend is, gegeven het ontbreken van alle praktische implicaties voor de individuele huurder.

Bij dit woononderzoek worden ook vragen gesteld naar karakter en psychologische eigenschappen van bewoners. Zoals: ; ik ben anders dan anderen ; ik heb soms het gevoel dat ik geen vat heb op het leven ; ik kan goed voor mezelf opkomen ; zakelijk succes is voor mij belangrijk . Aan het college zal worden gevraagd of het van mening is dat een dergelijke psychologische test niet thuis hoort in een bewonersenquête Ook zal worden gevraagd of het college bereid is na te gaan in hoeverre en waartoe deze psychologische huurderprofielen gebruikt worden.

De standaard zin in de brief dat de gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat de privacy zal worden gewaarborgd is volgens Amsterdam Anders/De Groenen niet geruststellend. Adressen voor vervolgonderzoek en cadeau worden genoteerd. De woningcorporatie kan vertrouwelijk teveel privacy gevoelige informatie over haar bewoners vergaren. De relatie corporatie huurder is niet gelijk in zeggenschap over de bewoning. Bewoners voelen zich door de corporaties geïntimideerd. Het niet meewerken aan de enquête suggereert verlies van zeggenschap over de plannen. Gevraagd zal worden of het college van mening is dat de gemeente verantwoordelijk is dat sociale huurders correct behandeld worden. Ten slotte zal worden gevraagd of het college deze manier van werken zal afkeuren en alles in het werk stellen om deze enquête te corrigeren en corporaties te beletten op deze manier bewoners te benaderen.

Voor vragen, de oorspronkelijke enquête en begeleidende brief van de woningbouwcorporatie kunt u contact opnemen met:

Hansje Kalt
020 552 2706 (fractie)
020 620 8235 (thuis)

fractie Amsterdam Anders/De Groenen
Stadhuis, Amstel 1, kamer 2229, 1011 PN Amsterdam
tel.: 020 - 552 27 06
fax: 020 - 552 27 60
email: mailto:xasselbergs@raad.amsterdam.nl internet: https://www.aadg.nl


---
Interesse in Ander Nieuws?
'Ander Nieuws', de e-mailnieuwsbrief van Amsterdam Anders/De Groenen brengt wekelijks
het laatste (actie-)nieuws uit de stad en uit de gemeenteraad. Mail aa/dg@raad.amsterdam.nl voor een gratis abonnement!
---

Deel: ' 'Woningcorporatie in A'dam schendt privacy en misleidt huurders' '
Lees ook