AEDES VER.V.WONINGCORPORATIES

Corporaties investeren komende 3 jaar 35 miljard

Amsterdam/Hilversum
2 november 1999

CORPORATIES INVESTEREN KOMENDE DRIE JAAR TUSSEN DE 30 EN 35 MILJARD

De woningcorporaties zullen tot en met 2002 jaarlijks totaal 9 tot 11 miljard gulden investeren in nieuwbouw, verbetering en onderhoud, aankoop en sloop en leefbaarheid. Daarnaast zullen ze minimaal 20.000 tot 25.000 woningen per jaar verkopen.

Dat blijkt uit de Investeringsvisie Woningcorporaties 2000-2002, die vandaag aan staatssecretaris Johan Remkes van Volkshuisvesting is aangeboden. De Investeringsvisie Woningcorporaties is een actualisering van het Nationaal Programma Volkshuisvesting 1997-2000. De staatssecretaris ontving het eerste exemplaar van de Investeringsvisie Woningcorporaties uit handen van mr. W.D. van Leeuwen, algemeen directeur van Aedes vereniging van woningcorporaties, tijdens een Aedes-congres in Amsterdam.

Van Leeuwen noemde de bedragen en aantallen uit de Investeringsvisie Woningcorporaties .een realistische vooruitblik., maar wees ook op de grote dynamiek op de woningmarkt. Hij sprak de verwachting uit dat er meer zal worden gesloopt en verkocht dan nu aan .harde plannen. bekend is. Dat heeft met name te maken met de grootschalige herstructureringsoperaties in de naoorlogse wijken. Kwaliteitsverbetering van woningen en woonmilieus is volgens Aedes absoluut noodzakelijk om een breed spectrum aan huishoudens te kunnen blijven bedienen. Van Leeuwen verzekerde Remkes dat de toenemende marktoriëntatie van woningcorporaties gepaard zal gaan met blijvende aandacht voor die groepen huurders en kopers die .om wat voor reden dan ook .op het aanbod van corporaties zijn aangewezen. .Een substantieel deel van de bevolking profiteert nauwelijks van de groeiende welvaart. Woningcorporaties blijven aanspreekbaar op hun maatschappelijke functie en zullen in samenwerking met de overheid waarborgen dat de doelgroep fatsoenlijk gehuisvest wordt en goed kan wonen..
Van de jaarlijkse investeringen van woningcorporaties gaat het grootste deel, tenminste 6 miljard zitten in woningverbetering en onderhoud. Daarnaast wordt tussen de 250 en350 miljoen gulden per jaar aan leefbaarheidsbevorderende maatregelen besteed. In nieuwbouw wordt tussen de 3 en 4 miljard per jaar gestoken, goed voor tussen de 17.500 a 22.500 woningen. Daar tegenover staat de sloop van tussen de 6.000 tot 12.000 woningen per jaar.

De verkoop van woningen wordt ingeschat op minimaal 20.000 tot 25.000 woningen per jaar. Aedes verwacht dat de verkoop van corporatiewoningen verder aantrekt, onder andere vanwege de ruime huurwoningenmarkt in een aantal regio.s en als gevolg van de subsidieregeling eigen woningbezit voor lage inkomens. Ook de oplossing van de fiscale impasse bij de verkoop van woningen .onder voorwaarden. (bijvoorbeeld met terugkoopregeling) kan het aantal te verkopen woningen positief beïnvloeden.
De Investeringsvisie Woningcorporaties gaat uit van een gemiddelde verkoopprijs van 155.000 gulden per woning, maar tekent daarbij aan dat sprake is van grote regionale verschillen en nog steeds stijgende verkoopprijzen.

Deel: ' Woningcorporaties investeren komende 3 jaar 35 miljard '
Lees ook