Woningcorporaties stellen landelijke klachtencommissie in
(9 september 1996)

Binnenkort kunnen huurders en andere belanghebbenden met klachten over woningcorporaties terecht bij de Commissie Bedrijfstakcode Woningcorporaties (CBW). De commissie is op maandag 9 september geïnstalleerd. Voorzitter is dr Jan Terlouw, Commissaris van de Koningin in Gelderland.

De bedrijfstakcode is opgezet door de beide centrales van woningcorporaties, de Nationale Woningraad en NCIV koepel voor woningcorporaties. De code geeft aan op basis van welke normen en waarden de bedrijfstak werkt. Corporaties die aanspreekbaar willen zijn op de code kunnen zich laten registreren. Personen en instellingen die vinden dat zo'n geregistreerde woningcorporatie in strijd handelt met de bedrijfstakcode, kunnen daarover een klacht indienen bij de CBW.

De bedrijfstakcode is bedoeld om iedereen die belang heeft bij het functioneren van corporaties duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop corporaties hun taak opvatten. Kern van die taak is het huisvesten van mensen die zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Verder bevat de code uitspraken over de relatie met de huurders, de gemeenten en met collega-corporaties. In de code staan ook afspraken over het financieel beleid en een evenwichtige bestuurlijke organisatie.

Commissieleden
De Commissie Bedrijfstakcode Woningcorporaties staat onder voorzitterschap van dr J.C. Terlouw. De andere leden zijn:
o prof. dr E.J.J.M. Kimman, hoogleraar economische ethiek en bedrijfsethiek, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Limburg;
o prof. ing. A.F. Thomsen, hoogleraar volkshuisvesting en stedebouw, TU Delft; voormalig voorzitter van de Nederlandse Woonbond;
o mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts, voormalig gedeputeerde in Noord-Brabant, waarnemend burgemeester gemeente Mierlo;
o mevrouw M. van Stiphout, voorzitter klachtencommissie van twee ziekenhuizen in Amsterdam;
o drs W. de Bruin, hoofd Beleidszaken NCIV;
o mr J.B.H. Thiel, senior adviseur juridische zaken NWR.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer N. van Velzen, algemeen directeur Nationale Woningraad (tel. 036 539 13 48) en de heer drs G.L. Aquina, directeur NCIV koepel voor woningcorporaties (tel. 030 220 99 11).
De integrale tekst van de bedrijfstakcode en het reglement van de Commissie Bedrijfstakcode Woningcorporaties zijn op te vragen bij de Nationale Woningraad (tel. 539 19 11) of NCIV koepel voor woningcorporaties (tel. 030 220 99 11).

Deel: ' Woningcorporaties stellen landelijke klachtencommissie in '
Lees ook