Ingezonden persbericht

PERSBERICHT WOONBOND

Woonbond doet klemmend beroep op toekomstig kabinet Handen af van de huursubsidie

De Nederlandse Woonbond doet een klemmend beroep op LPF, CDA en VVD om het inflatievol-gend huurbeleid van de twee vorige kabinetten voort te zetten, geen eurocent te bezuinigen op de huursubsidie en meer te investeren in de kwaliteit van het wonen en stedelijke vernieuwing. Volgens de Woonbond is dat absoluut noodzakelijk om de leefbaarheid van wijken en buurten op peil te brengen en te houden. Als huishoudens met een laag inkomen geen perspectief hebben op een goed en betaalbaar huis in een leefbare en veilige wijk, raakt de wijkvernieuwing in het slop.

De Woonbond vraagt zich met name af wat de LPF wil gaan betekenen voor de bewoners van grote 'huurwijken' in de steden, waar deze partij overigens veel aanhang heeft. Het boek van Pim Fortuyn dat voor de LPF min of meer geldt als partijprogram, besteedt nauwelijks aandacht aan het wonen, laat staan aan de belangen van huurders. Wel hield Fortuyn een pleidooi om de huur-subsidie af te schaffen en te vervangen door een subsidie aan woningcorporaties. Die zouden huishoudens met een laag inkomen dan een woning kunnen aanbieden met een lage huur. Volgens de Woonbond is dat een slecht idee. In de eerste dreigt het gevaar dat lagere inkomens dan puur zijn aangewezen op de goedkoopste, kleinste en slechtste huurwoningen. Ze hebben dan geen enkele keuzevrijheid meer. In de tweede plaats ontbreekt dan elke prikkel voor de woningcorporatie om de kwaliteit van deze woningen te verbeteren. In de derde plaats komen alle huursubsidie-ontvangers die huren bij een particuliere verhuurder sowieso in de kou te staan. Het CDA is duidelijker over de huursubsidie. Die zou moeten worden vervangen door een inko-mensafhankelijke korting op de belastingheffing. Het probleem daarvan is dat huishoudens met de laagste inkomens zó weinig belasting betalen, dat korting daarop niet toereikend is om de huurlasten op te kunnen brengen. Dat probleem wordt nog verergerd doordat het CDA soortgelijke heffingskortingen wil voor ziekte- en studiekosten. Dit probleem zou kunnen worden opgelost door de introductie van negatieve belastingheffing (taxcredits), maar tot nu toe voorzien de CDA-plannen daar niet in. De laatste aanvallen van de VVD op de huursubsidie dateren van 1997 (Paars I), toen de partij weinig enthousiasme kon opbrengen voor de verbeteringen die toen in de Huursubsidiewet zijn aangebracht. Of de huursubsidie nu in goede handen is bij de VVD, is de vraag.

Bezuinigingen in het verleden
CDA, VVD en LPF zijn het op voorhand eens dat de komende regeerperiode weer fors moet wor-den bezuinigd. Er wordt een bedrag genoemd van 6 miljard euro. Bezuinigingen beloven voor huurders meestal niet veel goeds. In de jaren negentig hebben huurders dat aan den lijve ondervonden door enorme huurstijgingen en bezuinigingen op de huursubsidie. De huursubsidie is pas in 1998 verbeterd en een inflatievolgend huurbeleid is pas dit jaar gerealiseerd, nadat de Woonbond daar met de landelijke belangenorganisaties van verhuurders en het ministerie van VROM een ak-koord over sloot. Bezuinigingen op het terrein van de volkshuisvesting blijken dus heel lang na te kunnen dreunen en grijpen diep in op de woon- en leefomstandigheden van de mensen met lagere inkomens.

Keuzevrijheid en zeggenschap
Paars II heeft veel gedaan om bewoners meer keuzevrijheid en zeggenschap te geven. Onder ver-antwoordelijkheid van VVD-staatssecretaris Remkes van VROM is de rijksnota "Mensen, wensen, wonen" tot stand gekomen, waarin die keuzevrijheid en zeggenschap centraal staan. Hij heeft ook de nieuwe Woonwet in de steigers gezet, waarin de invloed en zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties op het doen en laten van verhuurders wordt verbeterd. Remkes is er echter niet meer in geslaagd dit wetsontwerp bij de Tweede Kamer in te dienen. Het ligt nu voor advies bij de Raad van State. Huurders kijken reikhalzend uit naar deze wet. Het wetsontwerp mag in de komende kabinetsformatie daarom geen schipbreuk lijden.

U02.394
6 juni 2002
Voor nadere informatie kunt u bellen met René van Genugten of Mária van Veen, telefoon 020 - 551 77 00.

Deel: ' Woonbond doet klemmend beroep op toekomstig kabinet Handen af van de.. '
Lees ook