WOONBOND KRITISCH OVER KOOPSUBSIDIE VOOR LAGE INKOMENS

De Nederlandse Woonbond staat kritisch tegenover het regeringsvoorstel ter bevordering van het eigenwoningbezit van mensen met een laag inkomen. Weliswaar is het te prijzen dat de regering een koopwoning bereikbaar wil maken voor de laagstbetaalden, maar de voorgestelde regeling zal dat doel maar zeer ten dele dienen. Een belangrijk nadeel als het onderhoudsrisico voor de koper in spé wordt volstrekt onderbelicht. Bovendien komt de huursector verder in de verdrukking. Het voorstel van het kabinet om een subsidieregeling eigenwoningbezit (SEW) in het leven te roepen voor mensen met een laag inkomen, is een variant op het initiatief-wetsontwerp Individuele Koopbijdrage (IKB) van de Tweede-Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Biesheuvel (CDA). Dit wetsvoorstel wordt vermoedelijk ingetrokken, nu het kabinet met een eigen voorstel komt. De IKB zou de te betalen hypotheekrente subsidiëren en daarmee langdurige zekerheid bieden op het niveau van de huursubsidie. De bijdrage gold voor de hele duur van de hypotheek, doorgaans 30 jaar. Jaarlijks zou worden bekeken of de koper nog binnen de inkomensgrenzen van de subsidie viel.

De SEW daarentegen heeft een looptijd van 15 jaar met slechts eens in de vijf jaar een inkomenstoets. Dat betekent een flink risico voor mensen met een laag inkomen. Maar zo gaat er ook geld naar mensen die het niet nodig hebben.

De SEW-bijdrage wordt berekend over de hele koperslast, dus ook het aflossingsdeel. In feite wordt daarmee sparen en vermogensvorming gesubsidieerd. In de IKB werd het aflossingsdeel terecht buiten de berekening gehouden.

Naar de mening van de Woonbond scoort de SEW op een aantal punten minder dan de IKB. Het lijkt erop dat het kabinet Duivesteijn en Biesheuvel louter om politieke redenen niet heeft willen volgen.

Een aantal belangrijke nadelen van de IKB is ook in de SEW niet ondervangen. In de eerste plaats veronachtzaamt het kabinet het onderhoudsrisico. Zelfs als alleen goed onderhouden woningen worden verkocht, is er nog een gerede kans dat na 10 of 15 jaar forse investeringen in onderhoud noodzakelijk zijn. Mensen met een laag inkomen zullen de daarvoor benodigde kosten niet kunnen opbrengen. Geld daarvoor bijlenen betekent een hogere maandlast, die niet wordt gesubsidieerd. In de IKB-voorstellen werd uitgegaan van ca. 35 tot 45 gulden aan onderhoudskosten per maand. Verhuurders geven daaraan gemiddeld bijna 100 gulden uit en kunnen bovendien calamiteiten opvangen. Naar de mening van de Woonbond moet een goede koopregeling voor de laagstbetaalden daarom een vangnet voor onderhoudsrisico’s bevatten.

Ronduit schokkend is het voorstel om de verkoopprijs van huurwoningen te verlagen tot 80 procent van de marktwaarde. De vorige staatssecretaris van VROM heeft amper een half jaar geleden vastgelegd dat corporaties hun woningen niet onder 90 procent van de marktwaarde mogen verkopen. Een lagere verkoopprijs betekent dat gemeenschapsgeld (daarmee zijn corporatiewoningen immers gebouwd) naar toevallige individuen wordt gesluisd. Blijkbaar heeft de huidige regering daar minder moeite mee. In feite wordt zo, naast de SEW en de hypotheekrenteaftrek, een derde subsidieregeling gecreëerd ter stimulering van de koopwoning. Degenen die blijven huren zijn het kind van de rekening. Zij, en niet de kopers, betalen voor herstructurering en betaalbare nieuwbouw. Extra huurverhogingen zullen hun deel zijn.

Amsterdam, 9 februari 1999
Nummer: U99.180
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eric Köhler (beleid) of Hans Roseboom (communicatie) via telefoonnummer (020) 551 77 00. ‘s Avonds met Hans Roseboom op (030) 289 50 35.

Deel: ' Woonbond kritisch over koopsubsidie voor lage inkomens '
Lees ook