PERSBERICHT NEDERLANDSE WOONBOND

Woonbond wil meer controle
op commerciële kamerbureaus

Uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond blijkt dat het merendeel van de adverterende commerciële kamerbemiddelingsbureaus in Utrecht, Den Haag en Amsterdam beschikt over een gemeentelijke vergunning. Deze gemeenten controleren echter nauwelijks of de vergun-ningsvoorwaarden worden nageleefd. De Woonbond pleit voor meer controle.

Woordvoerders van de gemeenten Utrecht, Den Haag en Amsterdam bevestigen dat er geen stelsel-matige controle van de vergunningshouders plaatsvindt. Er wordt een zogenaamd passief beleid ge-voerd: alleen als er klachten binnenkomen grijpt de gemeente -zonodig- in. De gemeente Amsterdam gaf aan met ingang van deze maand te beginnen met een stelselmatige controle van vergunninghou-ders. De Woonbond vindt dat alle gemeenten die een vergunning verstrekken aan commerciële ka-merbemiddelingburo's, actief moeten controleren op de naleving van de regels. Op deze manier wordt eventueel misbruik aan banden gelegd. Met name studenten zijn momenteel de dupe van de woning-nood in de grote steden. Sommige commerciële bemiddelingsbureaus weten hier handig op in te spe-len en vragen torenhoge bemiddelingskosten en borgsommen.

De Woonbond adviseert kamerzoekenden, om altijd na te gaan of commerciële kamerbemiddelingsbu-reaus over een vergunning beschikken. Bij overtreding van de regels die de vergunning stelt, kan de student een klacht indienen bij de gemeente. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de klacht, leiden tot een waarschuwing, een boete of in het ergste geval tot intrekking van de vergunning. Woordvoerders van de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag, wijzen op de onwetendheid onder jongeren over deze mogelijkheid, waardoor er weinig klachten binnenkomen. Jongeren die wel klagen, noemen vaak de hoge bemiddelingskosten of een huur die niet in verhouding staat tot de kwaliteit van de kamer. Commerciële kamerbemiddelingsbureaus zijn niet gehouden aan regels van de rijksoverheid: deze verschillen per gemeente Zo is er geen algemeen geldend maximum voor de hoogte van de bemidde-lingskosten: in Den Haag geldt bijvoorbeeld niet hoger dan de eerste maand wettelijke netto kale huur. Terwijl de bemiddelaars in Amsterdam vrij zijn om het maximum te bepalen.
Kamerzoekenden in Amsterdam, Utrecht en Den Haag herkennen de legale commerciële bemidde-lingsbureaus aan de vergunning die zichtbaar moet hangen in het kantoor, evenals de bemiddelings-voorwaarden en de tarieven. In Utrecht geven de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) en de ge-meentelijke Woonservice desgevraagd een lijst af met de commerciële kamerbemiddelingsbureaus met vergunning . In Den Haag kan deze lijst worden opgevraagd bij het informatiecentrum van de ge-meente. Voor Amsterdam zijn dergelijke lijsten niet beschikbaar. Wel kunnen studenten informeren bij de afdeling Handhaving of een bureau over een vergunning beschikt. Bovendien publiceert de ge-meente twee keer per jaar het totale aanbod in de landelijke kranten.

Het totaal aantal geregistreerde kamerbemiddelingsbureau is momenteel in Den Haag 30. Amsterdam volgt met 29 bureaus en in Utrecht staan er 7 geregistreerd. Deze aantallen blijven vrij stabiel gedu-rende het jaar. De Woonbond onderzocht of de adverterende commerciële bureaus in het Parool, het Utrechts Nieuwsblad en de Haagsche Courant, over een vergunning beschikken. Gedurende drie weken in juli en augustus werd het aanbod bijgehouden en nagetrokken bij de gemeenten. In Amsterdam vond de Woonbond geen enkele advertentie van een illegaal commercieel kamer-bemiddelingsbureau. Slechts drie bureaus adverteerden met regelmaat in Het Parool en alle drie be-schikten over een gemeentelijke vergunning.
In Den Haag lijkt de kamerzoekende het beste af: het aantal adverterende kamerbemiddelingsbureaus (vijf) is het grootst en alle beschikken over een vergunning.
In Utrecht bieden vier bureaus regelmatig hun diensten aan. De helft van dit aantal bemiddelt zonder vergunning en bepaalt zelf de hoogte van de inschrijvings- en bemiddelingskosten en de borgsom.

De bemiddelingskosten (ook wel administratiekosten genoemd) van de twee illegale bureaus variëren van 265 gulden tot een halve maand huur.

Kamerzoekenden met vragen kunnen de Huurderslijn bellen, de ledenservice van de Neder-landse Woonbond. Tijdens de Nationale Kamerweek van 23 augustus t/m 26 augustus is dat gratis. De Huurderslijn is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Telefoon: 020-5517755.

U99.760, Amsterdam, 18 augustus 1999. Voor meer informatie kunt u bellen met Miranda Ja-cobs of Hans Roseboom, telefoon 020 551 77 16

Deel: ' Woonbond Meer controle op commerciële kamerbureaus '
Lees ook