Woonbond


Woonbond werkt aan beleid Wonen en Zorg

De Woonbond werkt aan een integrale visie op het gebied van Wonen en Zorg. Op de Provinciale Vergaderingen die in september zijn gehouden werden de ontwikkelingen op dit terrein besproken, zowel wat betreft de woon- als de zorgvoorzieningen. Het onderzoek tot nu toe maakt duidelijk dat er geen duidelijk beeld bestaat van de zorgbehoefte in Nederland: bij onderzoek naar zorgbehoeften geven mensen eerder aan welk aanbod ze kennen dan dat ze aangeven wat ze wensen. Om een vraaggericht aanbod te kunnen doen, dienen deze wensen op het gebied van woon-zorgcombinaties, dienstverlening, verzorgings- verplegingsdiensten en zorgarrangementen in kaart gebracht te worden.

Dat er geen cijfers beschikbaar zijn over de zorg die gevraagd en geleverd wordt, betekent dat de overheid geen goed zicht heeft op aard en omvang van de problematiek. Dat het hier om een complexe materie gaat hoeft geen betoog. De Woonbond gaat zelf onderzoek doen naar de woonzorgbehoeften, en pleit daarnaast voor het permanent in kaart brengen van de behoefte aan zorg. De Woon- en zorgbehoeften zouden bijvoorbeeld structureel onderdeel kunnen uitmaken van het Woning Behoefte Onderzoek (WBO), een periodiek grootschalig onderzoek in opdracht van VROM naar onder meer de woonwensen van de bevolking.

U kunt deelnemen aan het onderzoek van de Woonbond door één van de onderstaande vragenlijst in te vullen:

* U bent ouder dan 55 jaar

* U heeft een zorgtaak voor een familielid of iemand in de buurt
* U bent jonger dan 55 jaar en u heeft geen zorgtaak voor een familielid of iemand in de buurt.

Deel: ' Woonbond werkt aan beleid Wonen en Zorg '
Lees ook