Gemeente Albrandswaard


Inzicht in uw woonwensen

De Gemeente Albrandswaard houdt in samenwerking het ministerie van VROM en de woningbouwverenigingen een onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. De Gemeente Albrandswaard, het ministerie en de woningbouwverenigingen hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in de Gemeente Albrandswaard worden interviews afgeno-men. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden om inzicht in veiligheid, bepalen van de nodige nieuwbouw of planning van voorzienin-gen te verkrijgen.
Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonom-geving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijd besteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.
Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te wer-ken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregis-ter worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd, waarvan 577 in de Gemeente Albrandswaard. Per april 2002 is het onderzoek gestart. Het on-derzoek loopt tot en met december 2002. Ook U kunt dus benaderd worden voor een interview. In dat geval ontvangt u een brief met uitgebreidere in-formatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Met die informatie kun-nen alle instanties hun beleid inspelen op uw wensen.

Deel: ' Woonwensen onderzoek in Gemeente Albrandswaard '
Lees ook