Landbouwuniversiteit Wageningen


*23-26 feb 99 HOE DE ONZEKERHEID OVER METHAANEMISSIES TE VERKLEINEN?


plaats WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen
onderwerp workshop over emissieschattingen van methaan
informatie milieusysteemanalyse, Andre van Amstel, tel. 0317-484815

Via de landbouw - met name door koeien en varkensmest - komt het broeikasgas methaan in de atmosfeer. Bemeste bodems leveren een bijdrage aan de uitstoot van lachgas. Als de mest uitspoelt naar het oppervlaktewater wordt ook dat een bron van lachgas. De schattingen over de omvang van deze emissies lopen uiteen, omdat er nog nauwelijks metingen zijn gedaan. Toch moeten landen jaarlijks hun broeikasgas-emissies rapporteren in het kader van het Klimaatverdrag. Hoe kunnen de onzekerheden worden verkleind? Hoe kan een land zo nauwkeurig rapporteren dat de inspanning om de emissie terug te dringen ook via emissiehandel en 'joint implementation' kan plaatsvinden. Op verzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (ICPP) organiseert de leerstoelgroep milieusysteemanalyse (Departement Omgevingswetenschappen) een internationale workshop over dit onderwerp. De bijeenkomst heeft als doel de onzekerheden in de schattingen van broeikasgas-emissies te verkleinen. De resultaten zullen een bijdrage vormen voor de ICPP Guidelines for Good Practice in Inventory Preparation en te zijner tijd gebruikt worden bij het Klimaatverdrag in 2000 in Kyoto.

Zoekwoorden:

Deel: ' Workshop Emissieschattingen van methaan '
Lees ook