Vereniging FME-CWM

energie

Workshop 'Opstellen concept-BedrijfsMilieuPlan' Doel
De workshop BMP biedt u een bijzondere kans om uw prestaties en plannen op milieugebied helder neer te zetten. Met behulp van de aangereikte praktische informatie, stelt u met begeleiding van een adviseur een concept-BMP op voor uw eigen bedrijf. Het FME-CWM-instructiewerkboek 'Opstellen
concept-BedrijfsMilieuPlan', het werkboek 'Milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie', de brochure 'Milieu en de metalektro' en realistische praktijkstudies in de vorm van een modelcase worden hierbij als hulpmiddelen gebruikt. Doelgroep
Deze workshop is voor kleine en middelgrote bedrijven. Uiteraard kunnen grotere bedrijven met complexe processen aan de workshop deelnemen om op hoofdlijnen ervaringen op te doen. Echter de doorlooptijd van deze workshop is voor deze bedrijven te kort om een volledig concept-BMP op te stellen. Voor een goed resultaat is het noodzakelijk dat de deelnemers beschikken over enige technische basiskennis (minimaal MBO-niveau) of ervaring hebben met de milieusituatie in het bedrijf.
Korte omschrijving bijeenkomst
Als basis wordt het door FME-CWM ontwikkelde instructiewerkboek 'Opstellen concept-BedrijfsMilieuPlan' en een praktische modelcase gebruikt. Na iedere bijeenkomst dient u voor uw eigen situatie de huiswerkopdracht te maken. Door de adviseurs zal in de daaropvolgende bijeenkomst aan de hand van een modelcase, een heldere reflectie op het gemaakte huiswerk worden gegeven. De verschillende stappen om tot een concept-BMP te komen worden toegelicht met behulp van praktijksituaties. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst dient u een aantal bedrijfsrelevante milieuaspecten in kaart te brengen.
De workshop wordt geleid door adviseurs van Bureau Milieuzaken van Vereniging FME-CWM, die beschikken over veel ervaring in het begeleiden van bedrijven bij het opstellen van BMP's. Wat kunt u bij deelname verwachten?


* vijf workshopbijeenkomsten

* praktische en theoretische kennis op het gebied van het opstellen van BMP's

* een viertal huiswerkopdrachten

* ondersteuning bij het maken van de huiswerkopdracht via een telefonische helpdesk

* reflectie op de uitwerkingen van de huiswerkopdrachten aan de hand van modelcase

* handreikingen voor overleg met vergunningverleners
* tenslotte, een concept-BMP voor uw eigen organisatie.

Planning en opbouw workshopcyclus
De workshop bestaat uit vijf bijeenkomsten, met een doorlooptijd van circa zes maanden.

Bijeenkomst I

* Inleiding workshop

* Gebruik BedrijfsMilieuPlan (BMP)

* Doornemen checklist

* Bepalen type BMP

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek 'Opstellen concept-BMP')

Bijeenkomst II

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Verzamelen van bedrijfs- en milieugegevens
* Bepalen nul-situatie

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek 'Opstellen concept BMP')

Bijeenkomst III

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Analyse knelpunten

* Bepalen potentiële maatregelen

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek 'Opstellen concept-BMP')

Bijeenkomst IV

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Prioriteitsstelling en fasering

* Opstellen van een concept-BMP

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek 'Opstellen concept-BMP')

Bijeenkomst V

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Van concept-BMP naar definitief BMP

* voortgangsrapportage BMP

* Relatie BMP tot de Wet milieubeheer

* Relatie BMP met een milieuzorgsysteem

Datum, aanvangstijd en locatie

Heerenveen:
Dordrecht:
Deventer:
Eindhoven: I 08-03-2000
I 16-03-2000

I 28-03-2000

I 06-04-2000 II 11-04-2000

II 20-04-2000

II 09-05-2000

II 11-05-2000 III 13-06-2000

III 22-06-2000

III 27-06-2000

III 29-06-2000 IV 05-09-2000

IV 14-09-2000

IV 19-09-2000

IV 28-09-2000 V 10-10-2000

V 02-11-2000

V 17-10-2000

V 09-11-2000

De workshopbijeenkomsten beginnen om 13.30 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur.

Beperkt aantal deelnemers
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 18 personen per workshop. Inschrijving zal plaatsvinden in volgorde van aanmelding.

Kosten
FME-CWM heeft de kosten voor deze workshop weten te beperken, waardoor de kosten als volgt zijn:

* 1e deelnemer van uw bedrijf : f 1.795,--;
* 2e deelnemer van uw bedrijf : f 1.345,--.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, etc.

N.B. Indien u nog niet in het bezit bent van het werkboek 'Milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie' en/of het instructiewerkboek 'Opstellen concept-BedrijfsMilieuPlan', dient u deze boeken alsnog aan te schaffen. Hiervoor berekenen wij u de gereduceerde FME-CWM ledenprijzen.

Verhindering
Bij verhindering kan de plaats van de deelnemer(s) worden ingenomen door een plaatsvervang(st)er. Na aanmelding is annulering niet mogelijk. Bij tussentijds onder-breken van de workshop, vindt géén restitutie van de deelnamekosten plaats.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Vereniging FME-CWM
De heer A.G.J. Hug
E-mail: ahu@fme.nl
Telefoonnummer: (079) 353 12 09

Bevestiging
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, een routebeschrijving en indien van toepassing een factuur.

Aanmelden
Indien u zich voor deze workshop wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier.

Terug naar index

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Workshop 'Opstellen concept-BedrijfsMilieuPlan' '
Lees ook