Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

17-02-99, nr. 99-14

Internationale waterwetenschappers formuleren visie op waterverdeling voor voedselvoorziening

Internationale workshop ter beperking onzekerheid over methaan en lachgas

Van 23-26 februari 1999 komen internationale experts in Wageningen bijeen om de onzekerheid over de uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas te verkleinen. De workshop wordt georganiseerd door de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse (Departement Omgevingswetenschappen) van de Landbouwuniversiteit op verzoek van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Andere organisaties die meewerken zijn onder meer: de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de USEPA (United States Environmental Protection Agency), het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, het Nederlandse Ministerie van VROM en het Wageningse Climate Change and Biosphere Programme.

Het is de bedoeling dat de resultaten van de workshop gebruikt worden voor het opstellen van de 'IPCC Guidelines for Good Practice in Inventory Preparation'. UIteindelijk zullen de Guidelines definitief worden tijdens de Conferentie der Partijen bij het Klimaatverdrag in 2000.

Onzekerheid
In het kader van het internationale Klimaatverdrag, moet ieder betrokken land jaarlijks melden hoeveel uitstoot er plaatsvindt van broeikasgassen. Ook om zelf te kunnen bepalen wat voor maatregelen er nodig zijn om de uitstoot van die gassen terug te dringen, is het noodzakelijk te weten hoeveel er eigenlijk de lucht ingaat. Toch is dat voor veel landen een probleem. De landbouw is een belangrijke bron van uitstoot van methaan en lachgas. Methaan is vooral afkomstig van koeien en varkensmest, terwijl lachgas doorgaans opstijgt uit stallen en bemeste landerijen. Een andere bron van lachgasuitstoot ontstaat als nutriënten uitspoelen naar het oppervlaktewater. De schattingen over de omvang van de emissies lopen uiteen omdat er niet voldoende meetgegevens beschikbaar zijn. Bij menige overheid bestaat dan ook grote behoefte aan de mogelijkheid de onzekerheid over de emissies van methaan en lachgas te verkleinen. Niet alleen omdat men dan nauwkeuriger kan rapporteren en eventueel gerichtere maatregelen kan nemen, maar ook omdat het dan mogelijk wordt via emissiehandel of door samenwerken met andere landen tot een effectievere beheersing van het methaan- en lachgasprobleem te komen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De workshop 'Good Practice in Inventory Preparation: Agricultural Sources of Methane and Nitrous Oxide' vindt plaats van 23-26 februari 1999 in Wageningen International Conference Centre (WICC), Lawickse Allee 11 te Wageningen
Informatie: Andre van Amstel (LUW-Departement Omgevingswetenschappen/milieusysteemanalyse), tel. 0317-484815

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177 of (thuis) 0318-415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Workshop ter beperking onzekerheid over methaan en lachgas '
Lees ook