Wouter Koolmees zet pensioenstelsel in beweging met hypotheekvoordeel


Minister Wouter Koolmees zet de pensioendiscussie in beweging door een studieaanvraag over het vrijgeven van een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal

AMSTERDAM, 20180108 -- Tijdens een pensioencongres in november kondigde de minister Koolmees een studieaanvraag aan voor het fiscaal vrijgeven van 20% van het opgebouwde pensioenkapitaal bij aanvang van het pensioen. Hiermee trekt hij de pensioendiscussie over de streep waar de SER op wachtte voor het uitbrengen van haar advies over een nieuw pensioenstelsel. De minister vermeldde hierbij echter niet dat kennisnetwerk “Netspar” hierover al eerder een pensioenrapport heeft opgemaakt. Daarin is de gevraagde conclusie reeds getrokken inzake het vervroegd aflossen van hypotheekschuld met gedeeltelijk pensioenkapitaal.

Door Arnoud Bosch pensioenanalist VDAB

Het niet vermelden van het “Netspar” pensioenrapport roept vraagtekens op naar de beweegredenen achter de studie-aanvraag. Wordt dit de krik voor het invoeren van de eigen pensioenpot uit het regeerakkoord?

Voor de minister wordt dan het uitgangspunt een eigen geoormerkte pensioenpot die aan de pensioendeelnemer direct is toe te rekenen.

Om de verschillen te overbruggen tussen: een uitkeringsovereenkomst op pensioendatum volgens het traditioneel pensioen systeem en een kapitaaluitkering systeem c.q. beschikbare premieregeling op pensioendatum, waarmee op pensioendatum een pensioen moet worden aangekocht.

Praktisch is het vrijgeven van een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal direct uitvoerbaar bij een beschikbare premieregeling en een kapitaal systeem. Mits fiscaal toegestaan.

Voor een uitkeringsovereenkomst is dit minder eenvoudig te realiseren. Mede omdat een levenslange al dan niet geïndexeerde pensioentoezegging op aanvangsdatum van het pensioen getransformeerd moet worden naar een fiscaal opneemkapitaal.

Hier zit het handvat voor de minister om van de uitkeringsovereenkomst naar een eigen pensioenpot te gaan, waardoor ook de traditionele pensioenuitkeringen kunnen profiteren van de voorgestelde hypotheekaflossing met 20 procent pensioenkapitaal.

Voor het kabinet zijn de voordelen heel groot n.l.:

a)      Minder hypotheekrenteaftrek

b)     Bijstand aan gescheiden partners wordt minder

c)      Schulden zijn eenvoudig te verrekenen

d)     Erfbelasting over schenkingen wordt hoger

e)      Een deel zorgsparen wordt hierdoor mogelijk

f)       Pensioenpremie voor de overheid wordt lager

g)      Eerder overdracht van nog niet ontvangen belasting over het pensioen kapitaal

De belastingdienst en andere crediteuren kunnen direct beslag gaan leggen op 20% pensioenkapitaal.

Nadelen

Er zijn meer administratieve uitvoeringskosten en onzekere uitkering bij pensioendatum.

Pensioen indexatie wordt definitief afgeschaft.

Generatie bestendigheid wordt uitgesloten door uitsluiting van jaarlijkse indexatie. (indexatie = rentevoet)

Pensioenaankoop door rentegevoeligheid op aanvang pensioendatum.

Benodigd pensioenkapitaal op pensioendatum niet goed mathematisch te berekenen.

Conclusie:

Wouter Koolmees zet pensioenstelsel in (verkeerde) beweging door te kiezen voor wat het kabinet voordeel biedt.

De minister voert hiermee kabinetsbeleid uit dat niet transparant aan de pensioendeelnemers wordt medegedeeld.

Over de VDAB

De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo en hbo.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.                  

www.inlegfactor.nl  www.software-pensioen.nl  www.a2opinie.nl


Deel: ' Wouter Koolmees zet pensioenstelsel in beweging met hypotheekvoordeel '
Lees ook