Ministerie EZ persbericht


YBEMA PLEIT VOOR MARKTWERKING BIJ PARKEERBELEID IN STEDENDatum: 13-10-1999

"In plaats van regels op te leggen voor bedrijfsvestiging kunnen we ook kiezen voor marktwerking. Zo gelden bijvoorbeeld voor parkeerruimte bij A-locaties in de centra van de steden strakke normen voor het aantal parkeerplaatsen. Een creatievere oplossing zou zijn in plaats van normen te stellen een duidelijk prijskaartje te hangen aan parkeergelegenheid voor bedrijven, in combinatie met goede alternatieven voor openbaar- en bedrijfsvervoer. Daarmee kun je weer de hoogwaardige werkgelegenheid naar de steden trekken, die je er zo graag wilt hebben." Dat zei Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken op een bijeenkomst in Utrecht over de economische ontwikkeling in de Randstad naar aanleiding van zijn Nota Ruimtelijk Economisch Beleid.

In zijn speech ging de bewindsman ook in op de corridordiscussie. "De angst voor lintbebouwing staat een heldere discussie over corridors in de weg. Die discussie is nodig, want alleen in de steden is er niet genoeg ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Maar we moeten er gestructureerd over nadenken en niet alleen het werken, maar ook wonen en recreëren er bij betrekken. De manier waarop economische activiteiten zich nu vaak, in het wilde weg, langs de vervoersassen ontwikkelen is allesbehalve volmaakt. Maar zeker is dat in de steden niet genoeg ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is. Daaraan moeten we dus ook niet krampachtig proberen vast te houden. Buiten de steden is óók ruimte nodig."

Voor de staatssecretaris staat buiten kijf dat de Randstad een bijzonder belangrijk onderdeel is van de ruimtelijk-economische hoofdstructuur van ons land. De Randstad moet dan ook de kans moet krijgen haar rol in Noord-West Europa verder uit te bouwen. "We moeten samen in de aanval om het vestigingsklimaat in de Randstad steeds beter maken. Dat betekent ruimte vinden voor nieuwe bedrijvigheid, een nieuw economisch elan geven aan de steden en de mainports versterken".

Ybema gaf aan dat in zijn visie de rijksoverheid niet moet kiezen voor rigide regelgeving en dwingend dirigisme: "Soms is het beter als overheid je handen nog even vrij te houden en niet tot in detail vast te leggen welk stuk grond in de toekomst welke bestemming moet krijgen. Als we globaler aangeven welke bestemming een gebied kan krijgen, zorgen we voor flexibiliteit in het ruimtegebruik. Zo moeten provincies en gemeenten zelf beslissen over nieuwe locaties voor wonen en werken binnen door de rijksoverheid aangegeven voorwaarden."Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Ybema pleit voor marktwerking bij parkeerbeleid in steden '
Lees ook