Provincie Zuid-Holland


08-02-2000

GS praten met gemeenten over mogelijke vestiging Chinees Themapark

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) gaan met de gemeentebesturen van Zoetermeer, Leidschendam en Rijswijk praten over mogelijke vestiging van een Chinees Themapark. Dat heeft het college vandaag besloten bij de bespreking van de MER-rapportage over de onderzochte locaties binnen deze gemeenten.

Voor het groene 36 hectare metende park met miniaturen op verschillende schaal, zijn drie locaties onderzocht in een MER-procedure. Uit de MER-rapportage blijkt dat voor vestiging van dit park, dat rust en ruimte uitstraalt, op de locatie Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer bekeken moet worden hoe het groene karakter van het park op bevredigende wijze ingepast kan worden in de groen plannen voor dit gebied. Vanwege de ligging van de locatie in de Rijksbufferzone is medewerking van de minister van VROM noodzakelijk. Ook moeten Provinciale Staten het streekplan aanpassen. Voor de locaties Vlietranden Noord in Leidschendam en Sion in Rijswijk is een veel minder zware procedure nodig. De Leidschendamse locatie heeft als voordeel dat ontsluiting met openbaar vervoer goed geregeld is, maar scoort slecht door de milieu-effecten. "Met name de druk die het park legt op de direct aangrenzende stedelijke omgeving door de mobiliteit" zo staat in de rapportage. Het gaat daarbij vooral om de kern van Voorburg, die daar net over de gemeentegrens ligt. Positieve milieueffecten zijn te verwachten op de locatie Sion in Rijswijk. Een verouderd kassengebied maakt in dit geval plaats voor een groen park dat aansluit bij de Zwethzone en het bestaande stadsparklandschap (Wilhelminapark). De kosten van realisatie zijn echter uiterst hoog vooral door aankoop en amovering van kassen en bedrijfswoningen.

Vervolg procedure
Geen van de locaties laat een bestemming toe die de komst van een Chinees Themapark zonder meer mogelijk maakt. Vandaar dat het college met de gemeentebesturen wil overleggen of zij bereid zijn planologische medewerking te verlenen aan de komst van een Chinees themapark. GS willen in april een definitief besluit nemen over de locatiekeuze.

Deel: ' Z-Holland praat met gemeenten over Chinees Themapark '
Lees ook