expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: FINANCIELE TOEZICHTHOUDERS

PERSBERICHTNR. 99/070 Den Haag 2 april 1999

ZALM NEEMT INITIATIEF TOT RAAD VAN FINANCI.LE TOEZICHTHOUDERS

Minister Zalm van Financiën neemt het initiatief om het toezicht op de financiële markten verder te versterken. Daartoe wordt voor sectoroverschrijdende onderwerpen een Raad van Financiële Toezichthouders opgericht, waarin deelnemen de Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Verzekeringskamer (VK).
De Raad vormt een aanvulling op het huidige sectorale toezichtsmodel, dat voor sectorale onderwerpen goed functioneert. Voorts wordt het effectentoezicht van de STE uitgebreid naar alle financiële instellingen.
Dit staat in de Nota Institutionele Vormgeving van het Toezicht op de Financiële Marktsector die vandaag door de Ministerraad is aangenomen.

Aanleiding is de vervlechting van financiële producten, waardoor de consument vaak niet meer weet of het een bancair-, beleggings- of verzekeringsproduct betreft. Daarnaast is er de komst van financiële conglomeraten, die bankieren, verzekeren en effectenhandel combineren. Deze conglomeraten nemen in de financiële marktsector van Nederland een belangrijke positie in. Deze ontwikkelingen maken op onderdelen een sectoroverstijgende benadering van het financiële toezicht nodig.

De toezichthouders DNB, STE en VK krijgen een gezamenlijke opdracht om in het kader van de Raad bindende afspraken te maken over sectoroverstijgende toezichtsvraagstukken. Deze hebben betrekking op het toezicht op conglomeraten, en op brede thema.s zoals de betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders en de informatievoorziening aan de consument. Nieuwe onderwerpen, zoals electronic commerce, kunnen in het kader van de Raad slagvaardig worden aangepakt. Daarnaast zijn er voordelen voor de financiële instellingen zelf (stroomlijning toezicht) en voor de consument (heldere voorlichting en bevordering marktwerking).

Ook voor het effectentoezicht (bijv. voorwetenschap, Chinese Walls) wordt een brede benadering gevolgd. Het huidige effectentoezicht door de STE op banken en andere effecteninstellingen wordt uitgebreid naar alle financiële instellingen die in de effectenhandel actief zijn (bijv. verzekeraars en pensioenfondsen).

Deze beleidsinitiatieven zijn in lijn met de (in de nota opgenomen) advisering, mede op basis van een marktsondering, door een klankbordgroep bestaande uit oud-Financiën minister F. Andriessen, P. van den Hoek en A. Oosenbrug.

Woordvoerder: Drs F.F.M Kemperman
tel.nr.: 070 - 342 8236


02 apr 99 15:09

Deel: ' Zalm neemt initiatief tot Raad Financiele toezichthouders '
Lees ook