Ministerie van Financien

Titel: HET BEGRIP AGENTSCHAP IN DE COMPTABILITEITSWET

Persberichtnr.

99/176

Den Haag

30 augustus 1999

HET BEGRIP AGENTSCHAP IN DE COMPTABILITEITSWET

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft minister Zalm een toelichting op het voornemen om het begrip agentschap uit de Comptabiliteitswet te halen. Een concept van de Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet zal binnenkort voor advies aan de Raad van State worden overgelegd. In het concept-wetsvoorstel is sprake van het schrappen van het begrip agentschap uit de Comptabiliteitswet. Daaraan mag echter niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat rijksdiensten die het baten-lastenstelsel (gaan) voeren niet langer agentschap zullen heten. Diensten die het baten-lastenstelsel zullen (mogen) gaan voeren, hebben de vrijheid om het begrip agentschap wel of niet aan hun organisatienaam toe te voegen. Materieel heeft dit geen gevolgen voor de daarbijbehorende comptabele bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de instellingsprocedure en dergelijke. De reden voor het uit de Comptabiliteitswet halen van het begrip agentschap is gebaseerd op een reeds eerder aan de Kamer toegezonden evaluerend onderzoek. Hieruit bleek dat verscheidene uitvoerende departementsonderdelen die nog geen agentschap zijn, de comptabele bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de sturing en bedrijfsvoering wel van toegevoegde waarde achten, maar zichzelf niet formeel wilden laten betitelen als agentschap. Dit laatste uit oogpunt van het voorkomen van misvattingen in de externe communicatie omtrent de positionering van de organisatie. Er hoeft geen vrees te bestaan dat er als gevolg van de voorgenomen wijziging van de Comptabiliteitswet een essentieel onderdeel wegvalt uit het afwegingskader voor het in eigen beheer uitvoeren van taken door een ministerie, dan wel voor het op kleine of grote afstand plaatsen van de uitvoering van taken door middel van interne verzelfstandiging, externe verzelfstandiging of privatisering.

Deel: ' Zalm over begrip 'agentschap' in de comptabiliteitswet '
Lees ook