ministerie fin

https://www.minfin.nl min fin: minister zalm stuurt agenda ecofin naar kamer

persberichtnr. 99/273 den haag 19 november 1999

minister zalm stuurt agenda ecofin naar kamer

minister zalm van financiën heeft vandaag de geannoteerde agenda van de ecofin en de euro-11 naar de kamer gezonden. de vergadering heeft plaats op maandag 29 november in brussel.
hieronder volgt de letterlijke tekst van de agenda:

geannoteerde agenda euro-11 d.d. 29 november
tijdens de euro-11 zal gesproken worden over de begrotingssituatie 2000 in italië en mogelijk oostenrijk, de najaarsvoorspellingen van de commissie en lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau. begrotingssituatie 2000 in italië en oostenrijk
met het oog op de begrotingsvoorbereiding 2000 en vooruitlopend op de presentatie van de stabiliteits- en convergentieprogramma.s door de lidstaten is het inmiddels gebruik geworden de economische en budgettaire situatie in individuele lidstaten te bespreken. na duitsland, italië, nederland, frankrijk, ierland, spanje, belgië en finland zullen nu italië en mogelijk oostenrijk een korte presentatie geven. de italiaanse groei blijft in 1999 met 1,1% aanzienlijk achter bij de gemiddelde groei van 2,2% in de eurozone. dit is met name te wijten aan de aziëcrisis die de italiaanse exporten bijzonder hard heeft getroffen. ondanks de tegenvallende groei ziet het ernaar uit dat italië een begrotingstekort zal realiseren onder het officieel nog steeds door rome verwachte cijfer van 2,4% bbp. overeenkomstig de aanbeveling in de globale richtsnoeren dient de italiaanse begroting voor 2000 een primair overschot van 5,5% bbp te hebben om een voortgezette snelle afname van de nog steeds hoge schuldquote (117,9% bbp in 1999) te verzekeren. italië zal naar verwachting binnenkort haar geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 1999 tot en met 2002 presenteren.
begin oktober zijn in oostenrijk parlementsverkiezingen gehouden. onder leiding van de grootste partij, de spö, vinden momenteel oriënterende gesprekken plaats ten behoeve van de vorming van een nieuwe regering. het aantreden van een nieuwe regering wordt echter niet op korte termijn verwacht. dit houdt in dat nog geen nieuwe begroting kan worden opgesteld. het is dan ook niet waarschijnlijk dat oostenrijk reeds nu nieuwe beleidsinitiatieven zal kunnen presenteren. het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 1999 tot en met 2002 wordt begin volgend jaar verwacht. hoewel de oostenrijkse economie in 1999 gekenmerkt wordt door een relatief snelle groei (2,1%), lage inflatie (hcpi 0,4%) en een stijgende werkgelegenheid, blijven structurele hervormingen (o.a. van het pensioenstelsel en het sociale zekerheidsstelsel) de komende jaren noodzakelijk. prioriteit zal met name moeten liggen bij het verder terugdringen van het overheidstekort: met 2,2% bbp in 1999 is het tekort te hoog om voldoende rekening te kunnen houden met o.a. een tegenvallende conjunctuur. bovendien achtte de ecofin raad de tekortdoelstelling van 1,4% bbp in 2002 uit het vorige stabiliteitsprogramma, met het oog op de budgettaire gevolgen van de vergrijzing, weinig ambitieus. najaarsvoorspellingen van de commissie
de commissie maakt 24 november a.s. de autumn forecasts 1999 officieel bekend. uit een voorlopige versie komt het volgende beeld naar voren. de groei in de eurozone ontwikkelt zich in 1999 zoals reeds verwacht in de spring forecasts. in 2000 zal de groei in de eurozone aantrekken als gevolg van een sterke binnenlandse vraag en de verbeterde wereldeconomie. de groei in duitsland en italië zal in 2000 aantrekken, maar onder de gemiddelde groei van de eurozone blijven.
de inflatie in de eurozone is voor 1999 in de autumn forecasts dezelfde als in de spring forecasts. in de meeste kleine lidstaten is de inflatie voor 1999 licht opwaarts bijgesteld. vooral de gestegen olieprijzen en de in een aantal lidstaten gestegen lonen dragen hieraan bij. de inflatie in de grote lidstaten (duitsland, italië en frankrijk) is niet veranderd t.o.v. de gematigde prognoses in de spring forecasts. in 2000 loopt de inflatie in de eurozone licht op. de inflatieverschillen tussen de lidstaten zijn gematigd en zullen naar verwachting de komende jaren verder afnemen.
lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau tijdens de euro-11 van 7 november jl. is kort gesproken over lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau. afgesproken is om op een volgende bijeenkomst nader aandacht aan dit onderwerp te besteden. het algemeen bevinden was dat in een wereld van vrij kapitaalverkeer niet zozeer het bestaan van grote lopende-rekeningtekorten/overschotten het probleem is (sustainability), maar veeleer de kwetsbaarheid van economieën voor plotselinge veranderingen in de risico-rendementsafweging van beleggers (vulnerability), zeker bij langdurige tekorten (stock). dit kan aanleiding geven tot grote volatiliteit in kapitaalstromen, wisselkoersen en rente.

geannoteerde agenda ecofinraad d.d. 29 november 1999

voorbereiding van de europese raad in helsinki
a) beleidscoördinatie
aard bespreking: oriënterend debat
besproken wordt een concept rapport van de ecofinraad aan de europese raad van helsinki van 10/11 december 1999 over economische beleidscoördinatie. met de ingang van de derde fase is het noodzakelijk om de economische beleidscoördinatie te verdiepen en versterken teneinde bij te dragen aan het succes van de emu en het bevorderen van een houdbare, werkgelegenheidsbevorderende groei. inmiddels is sprake van een coördinatie-raamwerk dat in principe alle facetten van het economisch beleid dekt (begrotingsbeleid, structureel beleid, werkgelegenheidsbeleid, macro-economische dialoog). bezien zal worden welke verbeteringen in het raamwerk van de europese economische beleidscoördinatie kunnen worden aangebracht. het begrip coördinatie is daarbij de vlag die verschillende vormen van afstemming op de verschillende beleidsonderdelen dekt (lopend van pure uitwisseling van informatie, discussies over best practices, beleidsdialoog, peer review, tot formele overeenkomsten en gezamenlijk vastgestelde actie).

voor nederland is daarbij met name van belang dat in europa een convergentie naar het best presterende niveau wordt bereikt door het inzetten van twee complementaire instrumenten: beleidscoördinatie en beleidsconcurrentie. de optimale mix tussen coördinatie en concurrentie is maatwerk en kan in de loop van de tijd verschuiven. het huidige coördinatie-raamwerk voldoet op zichzelf, maar moet worden gestroomlijnd en verbeterd. verder is meer aandacht nodig voor de implementatie van de coördinatie-inspanningen. thans is de aandacht gericht op het formuleren van concrete suggesties voor verbeteringen.

b) werkgelegenheid

zie geannoteerde agenda jumboraad d.d. 29 november 1999 (via szw)

c) verslag over versterkte samenwerking inzake het belastingbeleid aard bespreking: vaststelling verslag aan de europese raad de ecofinraad verzorgt elk half jaar een verslag aan de europese raad over de stand van zaken in de verschillende europese belastingdossiers. dit verslag bevat een feitelijke weergave en geen beslispunten of voorstellen voor nieuwe europese initiatieven. op dit moment is nog geen voorstel gedaan voor het verslag aangezien onduidelijk is hoe de onderhandelingen over het belastingpakket zullen worden afgerond.
d) fraudebestrijding
document: jaarverslag en werkprogramma fraudebestrijding (nog niet beschikbaar)
aard bespreking: presentatie jaarverslag over 1998 en nieuwe werkprogramma door de commissie

het jaarverslag 1998 en het nieuwe werkprogramma worden in november door de commissie uitgebracht. onder dit agendapunt zal worden gesproken over het verslag dat de commissie heeft samengesteld over haar activiteiten op het terrein van de fraudebestrijding in 1998 en over het nieuwe werkprogramma. het jaarverslag 1998 zal waarschijnlijk ingaan op het aantal door de lidstaten zelf gemelde onregelmatigheden en fraudes, alsmede op de door de commissie in samenwerking met de lidstaten uitgevoerde onderzoeken naar fraudes. in het werkprogramma zal de commissie waarschijnlijk een overzicht geven van de lopende en de in gang te zetten prioritaire acties ter verbetering van de bescherming van de financiële belangen van de gemeenschappen. wellicht zal worden ingegaan op de toekomstige werkzaamheden van het nieuw opgerichte fraudebestrijdingsbureau olaf.

e) doeltreffend financieel beheer (sem 2000)
document: zesde voortgangsverslag van de groep van persoonlijke vertegenwoordigers (sem 2000)
aard bespreking: aanbieding voortgangsverslag door commissaris schreyer onder dit agendapunt wordt het zesde voortgangsverslag van de groep van persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van financiën besproken. over de werkzaamheden van deze groep van persoonlijke vertegenwoordigers wordt elk halfjaar een voortgangsverslag aangeboden aan de ecofinraad.

de groep van persoonlijke vertegenwoordigers is opgericht in het kader van sem 2000 (sound and efficient financial management), een initiatief van de europese commissie dat in 1995 onder verantwoordelijkheid van de toenmalige commissarissen liikanen en gradin is gestart om het financieel beheer- en controlestelsel zowel binnen de europese commissie als binnen de lidstaten te verbeteren. sem 2000 bestaat uit drie fasen. de eerste en tweede fase zijn gericht op verbetering van het financieel beheer binnen de commissie. de derde fase richt zich op versterking van het partnerschap met de lidstaten. om invulling te geven aan deze derde fase is begin 1996 de groep van persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van financiën uit de lidstaten ingesteld. met name in de derde fase zijn op deelterreinen belangrijke zaken tot stand gekomen. zo zijn er minimum eisen ten aanzien van de financiële controle door de lidstaten in een verordening opgenomen, is overeenstemming bereikt over de criteria die bepalen welke structuurfondsuitgaven door de commissie gesubsidieerd worden (eligibilty) en zijn ten slotte richtsnoeren vastgesteld voor het toepassen van netto (forfaitaire) financiële correcties. deze resultaten hebben hun weerslag gevonden in de structuurfondsenverordening (raadsverordening) die in het kader van agenda 2000 tot stand is gekomen.

in het zesde voortgangsverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de evaluatie-uitkomsten van het sem 2000 initiatief, die op 15 juli 1999 aan de persoonlijke vertegenwoordigers zijn aangeboden. in het voortgangsverslag is opgenomen dat de nieuwe commissie bij de aangekondigde hervormingen gebruik zal moeten maken van de evaluatie-uitkomsten. in het voortgangsverslag wordt verder vermeld dat de groep van persoonlijke vertegenwoordigers zijn werk zal voortzetten. daarnaast wordt in het verslag stilgestaan bij de hervorming van het financieel reglement, de werkzaamheden van het comité van wijzen en de uitkomsten uit het europese rekenkamerrapport over 1998.

belastingpakket
aard bespreking: stand van zaken bij de verschillende onderdelen van het belastingpakket;
ecofinraad zal conclusies formuleren t.b.v. europese raad in december bespreking van het zogenoemde belastingpakket van 1 december 1997. op deze datum stelde de ecofinraad het belastingpakket vast dat bestaat uit drie onderdelen: (a) de gedragscode ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie, (b) een nieuw richtlijnvoorstel over de fiscale behandeling van rente uit spaartegoeden en (c) een nieuw richtlijnvoorstel over de afschaffing van bronheffingen op interest en royalty-betalingen tussen verbonden ondernemingen. het is de bedoeling dat tijdens de ecofinraad conclusies worden opgesteld met betrekking tot het belastingpakket. op dit moment is nog onduidelijk of en in welke vorm de conclusies zullen worden opgesteld. nederland is nog altijd gecommitteerd aan een mooi eindresultaat en zal zich inzetten om het nemen van eventuele hindernissen te vergemakkelijken.

energiebelasting
aard bespreking: bespreking compromisvoorstel
steeds meer landen besluiten ter verwezenlijking van milieu-doelstellingen gebruik te maken van fiscale maatregelen. wordt er gebruik gemaakt van fiscale heffingen zoals een energiebelasting, terwijl andere lidstaten niet gelijksoortige maatregelen invoeren dan kan er sprake zijn van concurrentieverstoringen met als gevolg dat energie-intensieve ondernemingen wegtrekken uit lidstaten met een energiebelasting. om dit te voorkomen is het wenselijk dat er op europees niveau een energiebelasting wordt ingevoerd. in dat kader lopen er al geruime tijd onderhandelingen over een nieuwe richtlijn. tijdens de afgelopen ecofinraden werd duidelijk dat 13 lidstaten konden instemmen met de hoofdlijnen van een compromisvoorstel van het voorzitterschap, maar dat het voorstel voor twee lidstaten onaanvaardbaar was als grondslag voor verdere werkzaamheden. nederland is een voorloper op het terrein van de milieubelastingen en is voorstander van de totstandkoming van de nieuwe richtlijn over een minimumbelasting van alle energieproducten. dit kan ervoor zorgen dat de bestaande concurrentieverstoring wordt opgeheven. mocht blijken dat het nog steeds niet mogelijk is om met alle lidstaten overeenstemming te bereiken, dan is nederland voorstander om afspraken te maken met een zo groot mogelijke kopgroep van gelijkgezinde lidstaten.

procedure bij buitensporige tekorten
document: concept cie aanbeveling
aard bespreking: besluitvorming is voorzien
besluitvormingsprocedure: ecofinraad beslist op basis van commissieaanbeveling bij meerderheid van tweederde van de gewogen stemmen, met uitzondering van de stemmen van griekenland.
griekenland is de enige lidstaat waarop nog een buitensporig-tekortoordeel van kracht is. intrekking van dit tekort vormt een vereiste om griekenland toe te kunnen laten treden tot de emu. griekenland heeft herhaaldelijk in internationale fora aangegeven in maart 2000 een officiële aanvraag in te dienen om per 1 januari 2001 tot de emu toe te treden. intrekking van het buitensporig-tekortoordeel moet tegen deze achtergrond worden bezien. de ecofinraad kan het buitensporig-tekortoordeel, conform artikel 104, lid 12 , intrekken als ze van mening is dat het tekort en de schuld gecorrigeerd zijn. hierbij zal de ecofinraad tevens kijken in hoeverre is voldaan aan de aanbevelingen die zij, conform artikel 104, lid 7, aan de betrokken lidstaat heeft gericht. de ecofin-aanbeveling heeft griekenland opgeroepen het overheidstekort voor 1998 onder de 2,4% bbp te houden en voor 1999 onder de 2,1% bbp. de meest recente cijers van de commissie wijzen erop dat voor 1998 een tekort van 2,5% bbp is gerealiseerd en voor 1999 wordt een verdere daling verwacht. van 1997 op 1998 daalde de schuldquote van 109,4% bbp naar 106,3% bbp en wordt voor 1999 een verdere daling voorzien.

eigen middelen van de europese unie
aard bespreking: besluitvorming is voorzien
besluitvormingsprocedure: er besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging ep; ratificatie nationale parlementen

tijdens de er van berlijn zijn wijzigingen in het eigen-middelenbesluit van de eu overeengekomen. de perceptiekostenvergoeding bij de traditionele eigen middelen (landbouwheffingen en douanerechten) stijgt vanaf 2001 van 10% naar 25%. het maximum heffingspercentage bij het btw-middel zal in twee stappen worden verlaagd van 1% nu naar 0,5% in 2004. de financiering van de compensatie die het verenigd koninkrijk krijgt zal zodanig worden gewijzigd, dat nederland, duitsland, zweden en oostenrijk een korting krijgen van 75% op hun aandeel in de financiering. de vk-compensatie wordt bovendien gecorrigeerd voor onbedoelde voordelen die voortvloeien uit het nieuwe eigen-middelenbesluit. deze wijzigingen en enkele juridische wijzigingen (met name naar aanleiding van het verdrag van amsterdam) zijn door de commissie verwerkt in een concept eigen-middelenbesluit dat 1 januari 2002 inwerking moet treden.

het voorstel is voor nederland van groot belang, omdat de in berlijn bereikte verbetering van de nederlandse nettopositie (ten opzichte van de oorspronkelijke commissie-voorstellen) voor de helft via het nieuwe eigen-middelenbesluit moet worden gerealiseerd. het onderhandelingsresultaat van berlijn moet daarom op de juiste wijze in juridische tekst worden omgezet. van belang voor nederland is met name de korting op de financiering van de vk-compensatie en tijdige inwerkingtreding (1 januari 2002).

voortgangsverslag financiele diensten
aard bespreking: presentatie voortgangsrapportage op 25 mei 1999 heeft de ecofinraad het actieplan financiële diensten aangenomen. de ecofinraad verzocht de commissie regelmatig te rapporteren over de voortgang die wordt geboekt met de in het actieplan genoemde voorstellen. op de ecofinraad van 29 november zal de commissie de eerste voortgangsrapportage presenteren. tijdens de financial services policy group (fspg) op 19 oktober heeft een verkennende bespreking plaatsgevonden over de onderwerpen die in de voortgangsrapportage dienen te worden meegenomen.

de voortgangsrapportage zal naar verwachting aangeven dat op een aantal punten voldoende voortgang is geboekt. verschillende mededelingen van de commissie zijn inmiddels gepubliceerd en werkgroepen zijn van start gegaan. daarnaast heeft de fspg een aanvang gemaakt met een studie naar de praktische toezichtsvragen die worden opgeroepen door het toenemende belang van internationale financiële conglomeraten.

een aantal voorstellen van de commissie heeft enige vertraging opgelopen, wegens het aantreden van de nieuwe commissie. bij een aantal andere dossiers heeft de fspg gesignaleerd dat politiek mandaat vereist is om voortgang te boeken. besloten is dat over deze dossiers gerichte vraagpunten zullen worden opgenomen in de rapportage aan de ecofinraad. een voorbeeld is de gibraltar-kwestie. diverse concept-richtlijnen staan al geruime tijd stil als gevolg van het geschil tussen de vk en spanje over de status van gibraltar. de fspg heeft geconstateerd dat dit geschil grote risico.s met zich mee brengt voor de voltooiing van de interne markt en besloot derhalve dat het probleem onder de aandacht van de ecofinraad diende te worden gebracht.

jaarverslag van de rekenkamer betreffende het begrotingsjaar 1998 document: jaarverslag van de europese rekenkamerverslag over 1998, met de daarin opgenomen betrouwbaarheidsverklaring.
aard bespreking: presentatie van de voorzitter van de europese rekenkamer over het jaarverslag 1998.
op de ecofinraad van 29 november 1999 zal de voorzitter van de europese rekenkamer een presentatie geven over het jaarverslag van de rekenkamer over het begrotingsjaar 1998. de europese rekenkamer kan opnieuw niet tot een globale positieve verklaring komen gezien het grote aantal fouten dat in de steekproef is gevonden met betrekking tot de betalingen. het foutenpercentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren (rond de 5%, terwijl de norm van de goedkeuring 1% is). het foutenpercentage bij de landbouwgarantie-uitgaven is stabiel is en het foutenpercentage bij de structuurfondsuitgaven is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. de europese rekenkamer benadrukt in haar jaarverslag dat de lidstaten zelf een belangrijke taak hebben in het bewerkstelligen van een goed financieel beheer. immers 80% van de betalingen en 100% van de ontvangsten loopt via de lidstaten. wel zou de commissie zich meer moeten inspannen om ervoor te zorgen dat de tekortkomingen door de lidstaten naar behoren worden aangepakt.

de bevindingen van de europese rekenkamer stemmen nederland tot zorg. zowel de controles binnen de commissie als binnen de lidstaten zijn nog onvoldoende. nederland wil daarom in deze ecofinraad laten blijken dat zij het zorgelijk vindt dat het foutenpercentage nog steeds te hoog is. hoewel de nieuwe commissievoorzitter hervormingsplannen heeft aangekondigd en er ook onder de oude commissie diverse verbeteringen tot stand zijn gekomen, zullen de effecten van deze plannen en maatregelen pas op lange termijn zichtbaar worden. nederland wil daarom de noodzaak benadrukken dat de europese commissie een tijdpad aangeeft, met duidelijk verifieerbare mijlpalen, waarin de commissie aangeeft wanneer zij denkt dat een positieve betrouwbaarheidsverklaring (das) kan worden bereikt. nederland acht het derhalve wenselijk dat de commissie het hervormingsplan dat in februari 2000 uitkomt voorziet van dit tijdpad.

woordvoerder: drs. f.f.m. kemperman
tel.: 070 - 342 8236

19 nov 99 16:05

Deel: ' Zalm stuurt agenda Ecofin naar Kamer '
Lees ook